Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Perkoz"


ul. Burskiego 9
Olsztyn - Polska
tel.: 089 524 70 20
tel/fax.: 089 524 70 30


e-mail: biuro@smperkoz.pl

Copyright (c) 2006 by Perkoz

Design & CMS: Galindia.plRegulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła dla budynków i dokonywanie rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie, oraz za podgrzanie wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „PERKOZ” w Olsztynie

I. PODSTAWA PRAWNA

§ 1

 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo Energetyczne (Dz. U. nr 54, poz. 348 z 97 późniejszymi zmianami).
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. nr 184, poz.1902 z 2004.).
 3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączania podmiotów do sieci ciepłowniczych i eksploatacji tych sieci (Dz. U. nr 167, poz.1751).
 4. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. - Prawo Spółdzielcze - tekst jednolity: Dz. U. nr 54 z 1995 r., poz. 288 z późniejszymi zmianami).
 5. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Spółdzielniach Mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. nr 119 z 2003 r. z późniejszymi zmianami).
 6. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „PERKOZ” w Olsztynie.

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. spółdzielni - rozumie się przez to Spółdzielnia Mieszkaniowa „PERKOZ” w Olsztynie,
 2. dostawca - rozumie się przedsiębiorstwo energetyczne dostarczające Spółdzielni ciepło na podstawie umowy sprzedaży ciepła, zawartej z odbiorcą,
 3. zarządzający - rozumie się przez to właściciel budynku lub zarządca działający na podstawie umowy o zarządzanie budynkiem,
 4. indywidualny odbiorca - rozumie się użytkownika lokalu to jest:

  a) członka Spółdzielni posiadającego spółdzielcze prawo do lokalu, prawo odrębnej własności,
  b) nie będącego członkiem Spółdzielni właściciela lokalu lub posiadacza spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
  c) najemcę lokalu a także osobę zajmującą lokal bez tytułu prawnego,
 5. węzeł cieplny - rozumie się połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z sieci ciepłowniczej oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych,
 6. grupowy węzeł cieplny - węzeł cieplny, z którym połączone są instalacje odbiorcze obsługujące więcej niż jeden budynek,
 7. instalacja odbiorcza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w budynkach,
 8. układ pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczone do stosowania urządzenia służące do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których odczyty stanowią podstawę do obliczania należności z tytułu dostarczonego ciepła,
 9. zamówiona moc cieplna - największy pobór ciepła dostarczanego w postaci nośnika, jaki może wystąpić w warunkach obliczeniowych przez okres co najmniej jednej godziny,
 10. sezon grzewczy - okres między wrześniem a majem roku następnego, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 3

 1. Regulamin określa zasady rozliczania kosztów energii cieplnej zużywanej w zasobach Spółdzielni na cele ogrzewania (c.o.) i podgrzania wody użytkowej (c.w.u.).
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do wszystkich lokali w budynkach stanowiących własność Spółdzielni wyposażonych w instalację c.o. lub podgrzania wody użytkowej.
 3. Za powierzchnię ogrzewaną centralnie uważa się powierzchnię użytkową mieszkań. Nie wlicza się do powierzchni ogrzewanej centralnie balkonów, loggi i tarasów.
 4. Energia cieplna zużywana przez instalacje pionowe łazienkowe, grzejniki na klatkach schodowych, w pralniach, suszarniach, piwnicach i innych pomieszczeniach ogólnego użytku ujmowana jest w bilansie cieplnym budynku.
 5. W odniesieniu do lokalu użytkowego za powierzchnię ogrzewaną centralnie uważa się powierzchnię użytkową lokalu oraz ciągi komunikacyjne i inne pomieszczenia przynależne do lokalu - z wyłączeniem piwnic, chyba że są one wyposażone w grzejniki. Lokale
  użytkowe wolnostojące mogą być rozliczane według zasad ogólnych określonych w Regulaminie jako osobne jednostki rozliczeniowe lub rozliczać się bezpośrednio z dostawcą.
 6. Rozliczenie kosztów energii cieplnej odbywa się odrębnie dla każdej jednostki rozliczeniowej. Jednostką rozliczeniową - w zależności od warunków technicznych może być osiedle, grupa budynków, budynek.
 7. Okres rozliczeniowy kosztów energii cieplnej obejmuje 12 miesięcy.
 8. Indywidualny odbiorca w lokalu rozliczany jest w oparciu o niniejszy Regulamin niezależnie od źródła zasilania jednostki rozliczeniowej.
 9. Rozliczenia indywidualne kosztów centralnego ogrzewania prowadzone są w oparciu o:

  - urządzenia pomiarowe - liczniki ciepła - w budynkach (lokalach) wyposażonych w te urządzenia,
  - elektroniczne i kapilarne podzielniki kosztów - przez firmy, z którymi Spółdzielnia zawarła stosowne umowy.

III. ZASADY USTALANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ

§ 4

 1. Koszty energii cieplnej zużywanej na potrzeby bytowe (c.o. i c.w.u.) - podlegające rozliczeniu w oparciu o Regulamin obejmują koszty jej zakupu ze źródeł zewnętrznych, ustalane na podstawie faktur dostawców.
 2. Na koszty energii cieplnej dostarczanej (kupowanej) ze źródła zewnętrznego składają się:

  a) koszty stałe obejmujące:
  - opłaty za zamówioną moc cieplną - pobieraną w 12 ratach miesięcznych,
  - opłatę za usługi przesyłowe,
  - opłatę abonamentową.

  b) koszty zmienne:
  - opłata za dostarczone ciepło, którego ilość ustalona jest na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowego.

  c) inne koszty obejmujące między innymi:
  - opłaty za nośnik ciepła,
  - opłaty za dodatkowo zlecone przerwanie i wznowienie dostaw ciepła.
  - opłaty za rozliczenie kosztów
  - opłaty związane z utrzymaniem własnych węzłów cieplnych.

  Podziału kosztów na koszty stałe i zmienne dokonuje Zarząd Spółdzielni poprzez podjęcie Uchwały.
 3. Do kosztów energii cieplnej nie wlicza się kosztów eksploatacji instalacji odbiorczych. Podlegają one rozliczeniu w ramach kosztów eksploatacyjnych.
 4. Rozliczenie kosztów energii cieplnej dostarczanej do budynków powinno być dokonywane w okresach miesięcznych w rozbiciu na:

  a) koszty podgrzania wody użytkowej,
  b) koszty centralnego ogrzewania.

  Postanowienie to dotyczy ewidencji kosztów w Spółdzielni. Nie ma zastosowania do rozliczeń indywidualnych, które dokonywane są za cały okres rozliczeniowy.
 5. Ilość ciepła zużytego do podgrzania wody powinna być ustalana na podstawie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego.
 6. Wskaźnik zużycia energii do podgrzania 1 m3 wody obliczany jest jako iloraz ilość zużytej energii cieplnej na podgrzanie wody i ilości wody zużytej do podgrzania w lokalach mieszkalnych i użytkowych w okresie rozliczeniowym.
 7. Okresem rozliczeniowym jest kwartał.
 8. Koszty energii cieplnej zużywanej na potrzeby centralnego ogrzewania stanowią różnicę pomiędzy ogólnymi kosztami energii cieplnej a kosztami podgrzania wody użytkowej - ustalonymi według zasad podanych w punkcie 6.

IV. ZASADY USTALANIA OPŁAT ZA C.O. I C.W.U. 

Opłaty za centralne ogrzewanie 

§ 5

 1. Za dostarczone ciepło do ogrzewania lokali należy wnosić opłaty miesięczne, które traktowane są jako zaliczki na poczet pokrycia całkowitych kosztów dostawy ciepła. Podlegają one ostatecznemu rozliczeniu po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Wysokość opłat zaliczkowych za ogrzewanie lokali mieszkalnych i użytkowych ustala się na rok kalendarzowy tj na okres od 1 stycznia danego roku do 31 grudnia danego roku na podstawie planowanych kosztów odniesionych do powierzchni użytkowej lokali. Wysokość zaliczki może być zmieniona w trakcie roku kalendarzowego w uzasadnionych przypadkach.
 2. Podstawą ustalenia wysokości zaliczki miesięcznej za ogrzewanie lokali jest:

  1) prognozowane zużycie ciepła obliczone na podstawie zużycia ciepła w okresie ostatnich 12 miesięcy,
  2) taryfa dla ciepła.
 3. Zaliczki miesięczne za ciepło do ogrzania lokali ustala się dla:

  1) budynków położonych w poszczególnych miejscowościach,
  2) lub poszczególnych budynków.
 4. Kalkulację zaliczki miesięcznej za ogrzewanie lokali przygotowują służby Spółdzielni i przedkładają do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej. W przypadku konieczności zmiany wysokości zaliczek miesięcznych w trakcie roku kalendarzowego, spowodowanych zmianą cen za ciepło lub zwiększonego albo zmniejszonego zużycia ciepła, zaliczkę ustanawia Zarząd Spółdzielni.
 5. Zaliczki miesięczne należy wnosić równocześnie z innymi opłatami z tytułu użytkowania lokali do 20 -go każdego miesiąca z góry zgodnie z postanowieniami Statutu Spółdzielni.

Opłaty za podgrzanie wody użytkowej 

§ 6

 1. Zaliczki na podgrzanie wody użytkowej ustala się na okres roku kalendarzowego to jest na okres od 1 stycznia danego roku do 31 grudnia danego roku podstawie kosztów zakupu ciepła.
 2. Cenę za podgrzanie 1 m3 wody ustala się kwartalnie dla:

  - grupy budynków lub
  - poszczególnych budynków.

  Powyższą cenę ustala się na podstawie kwartalnych kosztów poniesionych na podgrzanie wody użytkowej wynikających z faktur.
 3. Kalkulację zaliczki miesięcznej za podgrzanie wody użytkowej przygotowują służby Spółdzielni i przedkładają do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej. W przypadku konieczności zmiany wysokości zaliczek miesięcznych w trakcie roku kalendarzowego, spowodowanych zmianą cen za ciepło lub zwiększonego albo zmniejszonego zużycia ciepła na podgrzanie wody, zaliczkę ustala Zarząd Spółdzielni .
 4. Zaliczki miesięczne należy wnosić równocześnie z innymi opłatami z tytułu użytkowania lokali do 20 -go każdego miesiąca z góry zgodnie z postanowieniami Statutu Spółdzielni.

§ 7

 1. Odczyty stanów wodomierzy wody ciepłej w lokalach dokonuje się na koniec każdego kwartału.
 2. W przypadku nie udostępnienia lokalu do odczytu , przyjmuje się zużycie z ostatniego odczytu wodomierzy. Korekta zużycia wody ciepłej następuje w następnym kwartale.

V. ZASADY ROZLICZEŃ KOSZTÓW CIEPŁA W OPARCIU O URZĄDZENIA POMIAROWE

§ 8 

A. Zasady ogólne

 1. Użytkownik lokalu w budynku wyposażonym w urządzenia pomiarowe, zakwalifikowanym do rozliczeń w systemie indywidualnym, zobowiązany jest ponosić koszty za c.o. ustalone w wyniku rozliczenia dokonanego przez upoważnioną do tego firmę działającą na podstawie umowy zawartej ze Spółdzielnią.
 2. System rozliczeń indywidualnych funkcjonuje w oparciu o następującą zasadę:
  - całkowity koszt zużycia ciepła, dostarczonego do węzła cieplnego, obejmujący koszty dostawy ciepła po pomniejszeniu o koszty podgrzania wody użytkowej stanowi podstawę do rozliczeń kosztów c.o.

§ 9 

B. Rozliczenia w oparciu o podzielniki kosztów ciepła.

 1. Koszty c.o. ustalone według omówionych zasad zostają podzielone na dwie części:

  a) część stałą - obejmującą poniesione koszty konieczne dla zapewnienia temperatury niezbędnej dla utrzymania właściwego stanu technicznego budynku oraz ogrzewania w pomieszczeniach wspólnego użytku (klatki schodowe, suszarnie, pralnie piony c.o.). Koszty te rozlicza się w odniesieniu do powierzchni użytkowej mieszkania. Koszty te podzielone przez p. u. wszystkich lokali objętych rozliczeniem dają wartość zużycia ciepła przypadającą na 1 m2p. u.;
  b) część zmienną - obejmującą poniesione koszty zużycia rozliczanych na podstawie wskazań podzielników kosztów i ciepłomierzy zainstalowanych w mieszkaniach. Koszty te dzielone są przez zsumowane ilości jednostek zużycia wynikające z odczytu podzielników. W wyniku tego uzyskuje się wartość zużycia ciepła przypadającego na jednostkę zużycia.
 2. W celu wyeliminowania różnic w podstawie rozliczenia, będących wynikiem lokalizacji mieszkania (np. parter, mieszkanie szczytowe) bądź montowania różnych typów grzejników, stosowane są następujące współczynniki:

  - współczynnik redukcyjny obliczony na podstawie dokumentacji technicznej zgodnie z wytycznymi Centralnego Ośrodka Badawczo - Rozwojowego Techniki Instalacyjnej „INSTAL” w Warszawie,
  - współczynnik wyliczony na podstawie dokumentacji technicznej uwzględniające4 straty ciepła dla poszczególnych lokali. W lokalach posiadających zainstalowane ciepłomierze nie stosuje się współczynników redukcyjnych.
 3. Rozliczenie indywidualne dokonane jest na podstawie odczytów ciepłomierzy w węźle cieplnym oraz podzielników kosztów ciepła w lokalach użytkowników.
 4. Rozliczenie kosztów ciepła na ogrzanie lokali w przypadkach:

  - gdy użytkownik lokalu doprowadził do co najmniej jednej sytuacji:
  a) odmówił odczytu podzielników kosztów w terminie podstawowym i dodatkowym,
  b) złożył pisemną rezygnację z indywidualnego rozliczania kosztów ogrzewania,
  c) uszkodził co najmniej jedną plombę podzielnika lub jeden podzielnik,
  d) samowolnie bez porozumienia i zgody Spółdzielni dokonał zmian w instalacji centralnego ogrzewania ( zmieniając wielkości grzejników ) ustala się koszt ogrzewania 1 m2 powierzchni użytkowej w wysokości średniego zużycia ciepła opomiarowanego lokalu w danym budynku.
 5. Koszty związane z doprowadzeniem urządzeń do stanu właściwego obciążają użytkownika lokalu.
 6. Jeżeli zmiana użytkownika lokalu następuje w trakcie okresu rozliczeniowego lub na granicy dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych to wszelkie skutki rozliczeń przyjmuje nowy użytkownik lokalu. Dopuszcza się możliwość dokonania między okresowego odczytu na koszt użytkownika opuszczającego lokal i rozliczenia użytkowników tego lokalu po zakończeniu okresu
  rozliczeniowego. Wyniki odczytu powinny być odnotowane w protokole zdawczo - odbiorczym. W takim przypadku dokumenty rozliczeniowe powinny być przekazane wyprowadzającemu się użytkownikowi w terminie jak dla innych użytkowników lokali (po
  okresie rozliczeniowym).
 7. Jeżeli w rozliczanym budynku lub grupie budynków w wyniku rezygnacji użytkowników lokali z opomiarowania, powierzchnia użytkowa lokali nieopomiarowanych będzie większa niż 50 % łącznej powierzchni użytkowej to rozliczenie kosztów ogrzewania będzie rozliczane na 1 m powierzchni użytkowej lokali.
 8. Zasady odczytów podzielników i ciepłomierzy:

  a) odczyty ciepłomierzy w węźle cieplnym dokonywane są okresowo przez upoważnionych pracowników Spółdzielni i dostawcę.
  b) odczyty wskazań podzielników kosztów zużycia ciepła dokonywane są raz w roku - po zakończeniu okresu rozliczeniowego - przez upoważnionych pracowników firmy rozliczającej ciepło. Osoby dokonujące odczytów zobowiązane są do posiadania identyfikatorów firmy lub pisemnego upoważnienia udzielonego przez Spółdzielnię. Niezależnie od planowych odczytów rocznych zarządzający w uzasadnionych przypadkach może zlecić wykonanie odczytów kontrolnych w dowolnym terminie.
  c) terminy odczytu wskazań podzielników kosztów powinny być podawane każdorazowo do wiadomości użytkowników lokali z wyprzedzeniem 7-dniowym poprzez zamieszczanie stosownych ogłoszeń w klatkach schodowych.
  Jeżeli odczyt podstawowy nie doszedł do skutku z winy użytkownika lokalu (czasowa nieobecność) przysługują mu jeden dodatkowy - bezpłatny odczyt. O terminie dodatkowego odczytu użytkownicy zostaną powiadomieni poprzez ogłoszenie w klatce
  schodowej.
  d) na wniosek użytkownika lokalu dopuszcza się możliwość dodatkowego terminu odczytu, który powinien być uzgodniony ze Spółdzielnią
 9. Wraz z corocznym odczytem dokonuje się identyfikacji grzejników, polegającej na porównaniu stanu faktycznego z dokumentacją inwentaryzacyjną-pierwotną sporządzoną w dniu instalowania podzielników. Ponadto dokonuje się sprawdzenia prawidłowości montażu i funkcjonowania urządzeń.
 10. Odczyty wskazań podzielników kosztów są odnotowywane odpowiednio w karcie odczytu, sporządzanych przez przedstawicieli firmy rozliczającej - imiennie dla każdego użytkownika lokalu w 2 egzemplarzach. Użytkownik lokalu po podpisaniu dokumentu otrzymuje jego kopię. Oryginał pozostaje w firmie rozliczającej i stanowi podstawę do rozliczeń.
 11. Na podstawie dokonanych odczytów i dokumentów dotyczących poniesionych kosztów ciepła oraz wniesionych zaliczek (sporządzonych przez Spółdzielnię ) firma rozliczająca sporządza imienny indywidualny rachunek kosztów zużycia ciepła.
 12. W ciągu 3 miesięcy od daty odczytu podzielników kosztów powinno nastąpić indywidualne rozliczenie za centralne ogrzewanie.
  W wyniku tego użytkownik lokalu otrzymuje na piśmie rozliczenie mieszkania zawierające informacje dotyczące między innymi:

  - wysokości kosztów c.o. (z rozliczenia),
  - wysokości należnych zaliczek na c.o. za okres rozliczeniowy,
  - końcowego rozliczenia tj. wysokości nadpłaty lub niedopłaty.
 13. Różnica powstała w wyniku rozliczenia rozliczana jest następująco:

  a) nadpłata zaliczana jest na poczet najbliższych należności z tytułu opłat czynszowych za używanie lokali, a w przypadku osób zalegających z opłatami z tytułu czynszu bądź z tytułu spłaty rat kredytu - na poczet zadłużenia,
  b) niedopłata zostaje zaksięgowana na obciążenie konta czynszowego i winna być uregulowana w miesiącu, w którym użytkownik otrzymał rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania.
 14. Użytkownik lokalu może pisemnie reklamować prawidłowość rozliczenia rocznego w ciągu 30 dni od daty jego otrzymania.

VI. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA LOKALU ZWIĄZANE Z EKSPLOATACJĄ URZĄDZEŃ 

§ 10

 1. Użytkownik lokalu obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Spółdzielnię o każdym przypadku uszkodzenia instalacji c.o. i c.w.u. - wewnątrz lokalu oraz uszkodzenia licznika ciepła, podzielnika kosztów, zaworu termostatycznego lub wodomierza ciepłej wody - pod
  rygorem ponoszenia odpowiedzialności za wynikłą szkodę.
 2. Instalacja centralnego ogrzewania jest częścią wspólną nieruchomości, a wszelkie zmiany w tej instalacji mogą być dokonywane za zgodą Spółdzielni i tylko w zakresie, który nie spowoduje wadliwego funkcjonowania instalacji. W przypadku stwierdzenia samowolnych zmian w instalacji przez poszczególnych użytkowników lokali, Spółdzielnia przywróci stan pierwotny na koszt użytkownika.
 3. Każda ingerencja użytkownika lokalu w instalację c.o. i c.w.u. bez zgody Spółdzielni, a w szczególności:

  - zamontowanie dodatkowych grzejników lub powiększenie istniejących zestawów bądź ich zamiana
  - zmiana nastaw kryzowania zaworów termostatycznych, spuszczenie wody z instalacji, usunięcie lub powiększenie kryzy,
  - uszkodzenie podzielników kosztów, jego plomby oraz każde inne działanie zmierzające uniemożliwienia indywidualnego rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania, stanowi rażące naruszenie obowiązków przez użytkownika lokalu.

§ 11

 1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa wymienione w § 1.
 2. Traci moc obowiązującą „Regulamin rozliczania zużycia wody zimnej i ciepłej oraz energii cieplnej do podgrzania ciepłej wody użytkowej i ogrzania mieszkań na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „PERKOZ” w Olsztynie, zatwierdzony Uchwałą Nr 19/98 Rady Nadzorczej Spółdzielni z dnia 29 października 1998
 3. Regulamin zatwierdzono Uchwałą Nr 16/2005 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PERKOZ” w Olsztynie z dnia 6 grudnia 2005 r. z mocą obowiązującą od dnia uchwalenia.

Sekretarz Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej
Podpis nieczytelny podpis nieczytelny
inż. Daniela Miecznikowska mgr inż. Włodzimierz Romańczuk

 

A N E K S
do Regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła dla budynków i dokonywanie rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie, oraz za podgrzanie wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „PERKOZ” w Olsztynie.

§ 1

W regulaminie, o którym wyżej mowa w § 9 ust.4 otrzymuje brzmienie:

Ust.4. Rozliczenie kosztów ciepła na ogrzanie lokali w przypadkach gdy użytkownik doprowadził do co najmniej jednej z sytuacji:
a) uszkodził plombę na podzielniku kosztów ogrzewania,
b) manipulował podzielnikiem w celu jego zdjęcia,
c) celowo uniemożliwił dokonanie odczytów w wyznaczonych terminach,
d) odmówił podpisania dokumentu odczytowego wskazania podzielników kosztów c.o. ,
e) niezwłocznie nie zgłosił usterki podzielnika kosztów do Spółdzielni,
f) odmówił zamontowania podzielników kosztów,
g) braku podzielnika na grzejniku,
h) braku grzejnika w pokojach, ustala się w oparciu o średnie zużycie energii cieplnej mieszkań opomiarowanych w danym budynku w odniesieniu do 1 m 2 powierzchni użytkowej, powiększone o współczynnik 1,5.

§ 2

Aneks niniejszy uchwalony został przez Radę Nadzorczą w dniu 19 kwietnia 2006 r. i stanowi integralną część regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą w dniu 6 grudnia 2005 r.

 

ANEKS 

do   Regulaminu  rozliczania kosztów dostawy ciepła dla budynków i dokonywanie

rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzanie

wody użytkowej  w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Perkoz” w Olsztynie

 

§ 1

 

      W regulaminie rozliczania kosztów ciepła § 5 ust 3 i 4 otrzymują brzmienie :

ust. 3  Wysokość miesięcznych zaliczkowych opłat za ogrzewanie lokali ustala Zarząd Spółdzielni odpowiednio dla lokali   
          opomiarowanych i nie opomiarowanych  na podstawie kosztów  poniesionych w minionym okresie rozliczeniowym.

ust. 4   Wysokość miesięcznych zaliczkowych opłat  za ogrzewanie lokali może  ulegać zmianom w trakcie trwania okresu
           rozliczeniowego stosownie  do  rzeczywistych  zmian cen  ciepła  oraz kształtowania się bieżących kosztów  zużycia
           ciepła.

§  2

 

W § 9 regulaminu w ust 4 dokonuje się skreślenia w ostatnim zdaniu słów:

    „ ustala się w oparciu o średnie zużycie  energii cieplnej  mieszkań opomiarowanych  w danym budynku w odniesieniu do 1 
     m2  powierzchni użytkowej, powiększone o współczynnik 1,5”

 

         a wpisuje się :

     ustala się w oparciu o najwyższe zużycie energii cieplnej za 1 m2  powierzchni użytkowej, opomiarowanego lokalu w danym
      budynku.”

 

§   3

 

Aneks uchwalony został przez Radę Nadzorczą w dniu 18.03.2011 r i wchodzi w życie z dniem uchwalenia ( Uchwała Nr 4/2011 ).

Aneks stanowi  integralną część Regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą w dniu 6 grudnia 2005 r.

 

      Sekretarz                                                  Przewodniczący

 Rady  Nadzorczej                                          Rady  Nadzorczej

     Piotr Świat                                            Włodzimierz Romańczuk

 

                                                                                                                  ANEKS

do „Regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła dla budynków
i dokonywanie rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie
oraz za podgrzanie wody użytkowej  w zasobach
Spółdzielni Mieszkaniowej „Perkoz” w Olsztynie”.
 
 
§ 1
 
W regulaminie w Rozdziale V w § 9 dokonuje się skreślenia ust.4 w brzmieniu:
 
4. Rozliczenie kosztów ciepła na ogrzanie lokali w przypadkach gdy użytkownik lokalu doprowadził do co najmniej jednej sytuacji:
     a) odmówił odczytu podzielników kosztów w terminie podstawowym i dodatkowym,
     b) złożył pisemną rezygnację z indywidualnego rozliczania kosztów ogrzewania,
     c) uszkodził co najmniej jedną plombę podzielnika lub jeden podzielnik, samodzielnie
         bez porozumienia i zgody Spółdzielni dokonał zmian w instalacji centralnego 
         ogrzewania (zmieniając wielkości grzejników),
ustala się w oparciu o najwyższe zużycie energii cieplnej za 1 m2 powierzchni
użytkowej,   opomiarowanego lokalu w danym budynku”.
 
           a wpisuje się :
 
4. Rozliczenie kosztów ciepła na ogrzanie lokali w przypadkach gdy użytkownik lokalu doprowadził do co najmniej jednej sytuacji:
     a) odmówił odczytu podzielników kosztów w terminie podstawowym i dodatkowym,
     b) złożył pisemną rezygnację z indywidualnego rozliczania kosztów ogrzewania,
     c) uszkodził co najmniej jedną plombę podzielnika lub jeden podzielnik, samodzielnie
         bez porozumienia i zgody Spółdzielni dokonał zmian w instalacji centralnego 
         ogrzewania (zmieniając wielkości grzejników),
ustala się w oparciu o najwyższe zużycie energii cieplnej liczone w jednostkach na        
1 m2 powierzchni użytkowej opomiarowanego lokalu w danym budynku pomnożone  
przez współczynnik 1,3”.
 
§ 2
 
Aneks uchwalony został przez Radę Nadzorczą w dniu 20.02.2014 roku i wchodzi w życie
z dniem uchwalenia ( Uchwała Nr 1/2014 ).
Aneks stanowi  integralną część Regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą w dniu 
6 grudnia 2005 r.
 
 
                               Sekretarz                                                    Przewodniczący
                    Rady  Nadzorczej                                             Rady  Nadzorczej
 
 
                           Piotr Świat                                            Włodzimierz Romańczuk