Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Perkoz"


ul. Burskiego 9
Olsztyn - Polska
tel.: 089 524 70 20
tel/fax.: 089 524 70 30


e-mail: biuro@smperkoz.pl

Copyright (c) 2006 by Perkoz

Design & CMS: Galindia.pl

 

 

 

   

                                                                                 REGULAMIN 

tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym

w  Spółdzielni Mieszkaniowej „PERKOZ” w Olsztynie

 

 

§ 1

Regulamin funduszu na remonty obejmuje zasady tworzenia i wydatkowania środków  funduszu na remonty zasobów     Spółdzielni Mieszkaniowej „PERKOZ” w  Olsztynie .

§ 2

1.         Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty własnych zasobów i lokali stanowiących odrębną własność na podstawie :

1)      Ustawy z dnia 15 grudnia 2000r.o spółdzielniach mieszkaniowych ( Dz. U.
  z    2003 r Nr 119, poz. 1116 z późn. zmianami ),

       2)    statutu Spółdzielni

 

2.         Fundusz na remonty tworzy się z :

1)    odpisów w ciężar kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi :

a)      od członków posiadających spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych
    użytkowych i garaży,

b)     od osób niebędących członkami, którym przysługuje spółdzielcze
  własnościowe prawo do lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży,

c)       od członków będących właścicielami lokali mieszkalnych , użytkowych
     i garaży,

d)     od osób niebędących członkami a będącymi właścicielami lokali
    mieszkalnych, użytkowych i garaży,

e)     od  lokali  stanowiących mienie Spółdzielni ( lokali
   zajmowanych bez tytułu prawnego i oddanych w najem )

2)    kwot uzyskanych z tytułu obniżenia wynagrodzenia wykonawców w  związku

z trwałymi  wadami stwierdzonymi przy odbiorze robót,

3)    kar naliczanych wykonawcom robót remontowych  za zwłokę w terminowym wykonaniu  robót oraz  przy nieterminowym usuwaniu wad,

4)  odszkodowań wypłacanych przez firmy ubezpieczeniowe  za szkody powstałe w zasobach   objętych polisami ubezpieczeniowymi,

5)    innych wpływów.

 

3.         Fundusz remontowy w trakcie roku obrachunkowego może być zasilany z :

a)      nadwyżki bilansowej na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków  Spółdzielni,

b)    dodatkowego odpisu na fundusz remontowy do wysokości poniesionych kosztów na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni.

4.     Ewidencja  wpływów i wydatków funduszu remontowego prowadzona jest na poszczególne nieruchomości oraz na mienie ogólne Spółdzielni.. Finansowanie remontów jest realizowane zbiorczo z funduszu remontowego zasobów   według planów  rzeczowo-finansowych uchwalonych przez Radę Nadzorczą.

5.         Uchwalone przez Radę Nadzorczą plany rzeczowo-finansowe gospodarki środkami funduszu remontowego zasobów powinny zapewnić dla każdej nieruchomości i mienia ogólnego Spółdzielni  zrównoważenie wpływów i wydatków tego funduszu w okresie 7 lat lub w skali realizacji jednorodnego przedsięwzięcia remontowego ( docieplenie budynków , wymiana instalacji ). Okres 7 lat o którym wyżej mowa liczy się od dnia wejścia w życie Ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

§ 3

         Środki funduszu na remonty przeznacza się na :

1)         finansowanie kosztów remontów zasobów mieszkaniowych,  użytkowych
i garaży  obejmujące :

a)    remont sieci i przyłączy do  budynku :  wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, sieci elektrycznej oraz węzły cieplne, hydrofornie i kotłownie,

b)    remont elementów konstrukcyjnych budynku lub ich części obejmujący: wzmocnienie fundamentów lub ich zabezpieczenie, izolacje przeciwwodne, przeciwwilgociowe, cieplne, osuszanie fundamentów, konstrukcje stropów ścian nośnych i zewnętrznych, konstrukcji i pokrycia dachu, docieplenia stropów piwnic i stropodachów, kanałów spalinowych i wentylacyjnych, oraz pozostałych elementów konstrukcyjnych budynku, jak np. słupów, podciągów, schodów, zadaszeń, balkonów, loggi, izolacji przeciwwodnych, dźwiękochłonnych,

c)    remont elewacji budynku obejmujący; tynki i okładziny zewnętrzne, malowanie elewacji, docieplenie ścian budynku, obróbki blacharskie
i elementy odwodnienia budynku,

d)    wymiana lub remont okien w częściach wspólnych budynku i drzwi zewnętrznych do klatek schodowych  budynku,

e)    remont, wymiana lub wykonanie nowych instalacji budynku, obejmujące rozprowadzenie po budynku instalacji oraz montaż trwale umiejscowionych : wyposażenia, armatury i urządzeń dotyczących instalacji wodno – kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznych, odgromowych
i uziemienia, instalacji wentylacyjnych, spalinowych z uwzględnieniem § 4 ust. 1 niniejszego regulaminu,

f)     remont części wspólnej budynku ( np. ciągów komunikacyjnych, korytarzy  piwnic, strychów, zsypów, pralni, suszarni , pomieszczeń technicznych ),

 
2)     remonty budowli związanych z zasobami (drogi, ulice, place,
          parkingi    śmietniki , oświetlenie   terenu itp. ),

3)       usuwanie wad technologicznych,

4)     odtworzenie terenów :  zielonych , placów   zabaw,   miejsc wypoczynku
         i rekreacji,

5)     przygotowanie i odnawianie zwolnionych zasobów, uzyskanych do ponownego
        zasiedlenia (w szczególnie uzasadnionych przypadkach),

6)       wypłatę dla Ubezpieczycieli z tytułu regresów za wypłacone kwoty
    odszkodowań     dla   użytkowników lokali.

7)      spłatę kredytów bankowych zaciągniętych na remonty zasobów. 

8)    finansowanie zakupu środków trwałych zaliczanych do zasobów   służących dla działalności eksploatacyjnej i remontowej,       

9)      inne wydatki objęte planem remontów zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.

§  4 

Ze środków funduszu na remonty nie finansuje się:

  1. Napraw i  robót konserwacyjno - remontowych , które  zgodnie z regulaminem określającym obowiązki   Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali  obciążających    użytkowników lokali.
  2. Okresowych przeglądów  technicznych zasobów, oraz robót  konserwacyjnych  związanych  z  administrowaniem  zasobów, które     bezpośrednio obciążają  koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi.
  3. Nakładów inwestycyjnych.

§  5

      Spółdzielnia tworzy fundusz remontowy w ciężar kosztów gospodarki
      zasobem mieszkaniowym z podziałem na:

      a)  fundusz remontowy  poszczególnych oznaczonych nieruchomości ,

      b) fundusz remontowy na mienie ogólne spółdzielni (Fundusz
         remontowy mienia Spółdzielni).

§ 6 

     1.     Fundusz remontowy poszczególnych oznaczonych nieruchomości 
             tworzony jest z:

a)    odpisów od m2 powierzchni użytkowej lokali w wysokości ustalonej
   w zatwierdzonym rocznym planie finansowo – gospodarczym
   Spółdzielni.

b)    dofinansowania dochodami z działalności gospodarczej spółdzielni na
   podstawie uchwały  Walnego Zgromadzenia..

        c)    innych źródeł o których mowa w § 2 ust 2  

        Środki uzyskane  z tytułu określonego w pkt 1 b  podlegają podziałowi na nieruchomości proporcjonalnie  do powierzchni użytkowej           lokali.

  2.    Fundusz remontowy mienia spółdzielni tworzony jest z:

a)      odpisów od m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i o innym
     przeznaczeniu ,     w wysokości ustalonej w zatwierdzonym rocznym
    planie   finansowo gospodarczym spółdzielni.

b)      dofinansowania dochodami z działalności gospodarczej spółdzielni, na
      podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia,.

c)      innych źródeł  np. ze środków  uzyskanych ze zbycia  mienia będącego
     własnością Spółdzielni.

  3.    Stawki odpisów na fundusz remontowy oznaczonych nieruchomości
         odnoszone  w ciężar kosztów, mogą być zróżnicowane dla
        poszczególnych nieruchomości , w zależności od ich stanu
        technicznego,    konstrukcji budynków, okresu eksploatacji budynków,
        rodzaju zabudowy,    wyposażenia, a wynikających z zatwierdzonego
        przez Radę Nadzorczą rzeczowego planu remontów. Dla jednej
        nieruchomości podstawowej     obowiązuje taka sama stawka odpisu
        na 1m2    powierzchni użytkowej   lokali.

             W przypadkach  uzasadnionych  odmiennymi warunkami technicznymi
        budynków dopuszcza się możliwość  odrębnego gromadzenia 
        funduszu remontowego dla poszczególnych budynków w ramach
        jednej nieruchomości.

    4.     Fundusz remontowy poszczególnych  nieruchomości przeznaczony jest
        na     pokrycie kosztów i wydatków określonych w § 3   regulaminu,
       a dotyczących    budynków i ich części oraz infrastruktury zaliczonych
        do    oznaczonej nieruchomości .

   5.      Saldo funduszu remontowego danej nieruchomości przechodzi na rok
        następny.

    6..      . Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach możliwość okresowego
             uzupełnienia   funduszy remontowych poszczególnych nieruchomości,
             stanowiących zwrotną pomoc    finansową, poprzez przejściowe
             wykorzystanie środków finansowych innych   nieruchomości na rzecz
             nieruchomości, w której brak jest możliwości zbilansowania  potrzeb
             remontowych.

   7.     W przypadku, gdy w określonej nieruchomości powstanie wspólnota
       mieszkaniowa, której saldo remontowe jest ujemne, właściciele lokali
       zobowiązani są do spłaty kwoty stanowiącej saldo na funduszu
       remontowym, proporcjonalnie do udziałów.

   8      Stawki odpisów na fundusz remontowy mienia spółdzielni odnoszone
       są  w ciężar kosztów eksploatacyjnych.

    9.     Fundusz remontowy mienia spółdzielni przeznaczony jest na pokrycie
        kosztów i wydatków określonych w § 3   regulaminu, a dotyczących
        budowli i infrastruktury zaliczonych do mienia    ogólnego   spółdzielni.

   10.      Saldo funduszu remontowego mienia spółdzielni przechodzi na rok
       następny.

§ 7

1. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach :

    1)  możliwość przejściowego wykorzystania wolnych środków obrotowych na
         sfinansowanie wydatków na remonty zasobów mieszkaniowych Spółdzielni.

    2)  możliwość przejściowego wykorzystania środków funduszu na remonty na

         zasilenie środków obrotowych Spółdzielni .

§  8

1.    Wysokość odpisów w ciężar kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi  określona jest  w planie gospodarczo – finansowym uchwalonym przez Radę Nadzorczą.

2.  Wysokość stawek odpisów na fundusz remontowy – naliczanych w ramach opłat
     na  używane lokale – powinna uwzględniać :

     1) wielkość faktycznych potrzeb w zakresie remontów zasobów,   w okresie dla
          którego ustalone będą stawki odpisów,

     2) przewidywane wydatki na wymianę środków trwałych zaliczonych do zasobów

          z wyjątkiem budynków,

     3)  stan środków funduszu remontowego na początku roku.

3. Miesięczne stawki odpisów, o których mowa w ust.1 są określane w planie
    gospodarczo-finansowym Spółdzielni na dany rok.

4. Stawki odpisów na fundusz remontowy zasobów mogą być  ustalone :

     1)  jednolicie dla całości zasobów   Spółdzielni,

     2)  w sposób zróżnicowany – w zależności od potrzeb remontowych dla

          poszczególnych    nieruchomości, lub  budynków.

5. Odpisy, o których mowa w § 2 ust.2 pkt.1 w postaci miesięcznych stawek
     naliczane są od metra kwadratowego powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego
     lub  lokalu o innym przeznaczeniu.

6. O wysokości odpisów na fundusz remontowy  użytkownicy  lokali są powiadamiani  

     w  odrębnych pozycjach naliczeń  opłat za użytkowanie  lokali .

§ 9

1. Rada Nadzorcza zatwierdza roczny plan remontów w takiej wysokości, aby
    przewidywane wydatki nie przekraczały  planowanych wpływów funduszu na
    remonty.

§ 10

1.      Środkami funduszu na remonty dysponuje Zarząd Spółdzielni.

2.     Środki funduszu gromadzone są na wspólnym rachunku bankowym Spółdzielni,  
        a wpływy i wydatki środków funduszu na remonty  ewidencjonowane  są na    
        poszczególne nieruchomości.

3.    Zarząd Spółdzielni zobowiązany jest przedkładać Radzie Nadzorczej 
       sprawozdania   z     wykonania planu remontów w danym roku obrachunkowym.

                                                                                                                         § 11

Regulamin niniejszy  uchwalony został prze Radę Nadzorczą w dniu 20 lipca 2012
( Uchwała Nr  4/2012 ) i  obowiązuje od dnia uchwalenia . Z tym dniem przestaje obowiązywać regulamin uchwalony  29  stycznia  2009 r. 

 

 

 

                       Sekretarz                                                            Przewodniczący   

               Rady  Nadzorczej                                                  Rady     Nadzorczej

                Piotr  Świat                                               mgr inż. Włodzimierz Romańczuk