Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Perkoz"


ul. Burskiego 9
Olsztyn - Polska
tel.: 089 524 70 20
tel/fax.: 089 524 70 30


e-mail: biuro@smperkoz.pl

Copyright (c) 2006 by Perkoz

Design & CMS: Galindia.pl
 
R E G U L A M I N
 
Obrad Walnego Zgromadzenia Członków   Spółdzielni
Mieszkaniowej „PERKOZ”   w Olsztynie
 
                                                   
§ 1
 
Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni działającym na podstawie przepisów art. 36–42 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze ( jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 188 poz. 1848, z późniejszymi zmianami ), postanowień Statutu Spółdzielni i niniejszego regulaminu.
 
§ 2
 
1. Zgodnie z postanowieniami § 74 Statutu Spółdzielni do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy :
   1)    uchwalanie kierunku rozwoju działalności gospodarczej i statutowej Spółdzielni.
   2)    rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu.
   3)    rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokółu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
   4)    podejmowanie Uchwał w przedmiocie nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat,
   5)    podejmowanie Uchwał w sprawie zbycia nieruchomości i zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
   6)    oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
   7)    podejmowanie Uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni, a także przyłączenia jej jednostki organizacyjnej do innej Spółdzielni oraz likwidacja Spółdzielni,
   8)    rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym odwołań od Uchwał Rady Nadzorczej podjętych w pierwszej instancji,
   9)    uchwalenie Statutu i jego zmian,
  10) podejmowanie Uchwał w sprawie przystąpienia Spółdzielni do Związku lub wystąpienia z niego oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
  11) podejmowanie Uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji gospodarczych, występowania z nich, w tym także nabycia udziałów (akcji) tych organizacji,
  12) wybór delegatów na Zjazd Związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
  13) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
  14) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
  15) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej ,
  16) uchwalanie wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach tego organu.
 
2. Postanowienia ust. 1 pkt. 5 nie stosuje się do ustanawiania i przenoszenia prawa odrębnej własności lokali, domów jednorodzinnych oraz miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych dokonywanych dla realizacji zadań Spółdzielni, określonych w § 4 statutu.
  
§ 3
 
1.    Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście.
2.    Członkowie nie mający zdolności do czynności prawnych lub członkowie z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik ten nie może być wybierany jako członek Rady Nadzorczej.
3.    Osoby prawne, będące członkami Spółdzielni, biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionych w tym celu pełnomocników.
Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnik osoby prawnej może być wybierany jako członek Rady Nadzorczej.
4.    Członek ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby z których pomocy korzysta członek, nie są uprawnione do zabierania głosu.
 
§ 4
 
Każdemu Członkowi obecnemu na Walnym Zgromadzeniu przysługuje tylko jeden głos, bez względu na ilość posiadanych udziałów.
Postanowienie to stosuje się odpowiednio do pełnomocników członków – osób prawnych.
 
§ 5
 
W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni nie będący członkami Spółdzielni, oraz przedstawiciele związków rewizyjnych, Krajowej Rady Spółdzielczej i innych związków, a także zaproszeni goście i eksperci.
 
§ 6
 
1.    Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego.
2.    Zarząd może zwołać także Walne Zgromadzenie z ważnych powodów w każdym czasie.
3.    Zarząd obowiązany jest także zwołać Walne Zgromadzenie na żądanie :
     1)    Rady Nadzorczej
     2)    Przynajmniej 1/10 członków Spółdzielni.
4.    Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.
5.    Walne Zgromadzenie w przypadkach określonych w ust. 3 powinno być zwołane w takim terminie aby mogło się odbyć w    ciągu 6 tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi, może je zwołać Rada Nadzorcza.
6.    W przypadku nie zwołania Walnego Zgromadzenia przez organy Spółdzielni zwołuje je związek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona lub Krajowa Rada Spółdzielcza na koszt Spółdzielni.
7.    Wnioskujący o zwołanie Walnego Zgromadzenia powinni wystąpić do związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona lub do Krajowej Rady Spółdzielczej o zwołanie Walnego Zgromadzenia.
8.    Uprawnieni do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia mogą również żądać umieszczenia oznaczonych spraw w porządku jego obrad, pod warunkiem wystąpienia z tym żądaniem co najmniej na 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
 
§ 7
 
1.     O czasie miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Zarząd zawiadamia na piśmie członków Spółdzielni, związek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz Krajową Radę Spółdzielczą co najmniej na 21 dni przed terminem Zebrania.
2.    Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad oraz informację o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informacje o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami.
3.    Projekty uchwał i żądania zamieszczania oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie. Projekty uchwał w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane, na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
4.    Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w ust. 3, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Projekt Uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty, przez co najmniej 10 członków.
5.    Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na
3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.
6.    Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków Spółdzielni.
7.    Uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd wywiesza w siedzibie Spółdzielni.
8.    Koszty organizacji Walnego Zgromadzenia obciążają wszystkich członków Spółdzielni.
 
§ 8
 
1.    Walne Zgromadzenie może podejmować Uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom w terminach i w sposób określony w statucie Spółdzielni. Zasada ta nie dotyczy Uchwały o odwołaniu członka Zarządu w związku z nie udzieleniem mu absolutorium.
2.    Walne Zgromadzenie może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odroczyć ich rozpatrzenie do następnego Walnego Zgromadzenia, a także zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.
3.    Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania Uchwał bez względu na liczbę obecnych. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów. Jako większość kwalifikowana wymagane jest :
-        2/3 głosów oddanych głosów - dla podjęcia uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej,
-        2/3 głosów oddanych głosów - dla podjęcia uchwały w sprawie połączenia spółdzielni,
-        2/3 głosów oddanych głosów - dla podjęcia uchwały o zmianie statutu Spółdzielni,
-        3/4 głosów oddanych głosów - dla podjęcia uchwał w sprawie likwidacji Spółdzielni.
4.    Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się jawnie, za wyjątkiem wyboru do Rady Nadzorczej oraz wyboru delegatów do organów związku rewizyjnego jak również odwołanie tych osób , które odbywa się w głosowaniu tajnym.
5.    Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie uwzględnia się tylko głosy oddane „za” i „przeciw” uchwale, nie uwzględnia się natomiast głosów wstrzymujących się i nieważnych. Jeżeli w głosowaniu padła równa liczba głosów „za” i „przeciw”, uchwałę uznaje się za nie podjętą.
6.     Na żądanie 1/5 liczby członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu zarządza się    głosowanie tajne również w innych sprawach objętych porządkiem obrad.
 
§ 9
 
1.    Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni, lub inny upoważniony członek Rady.
2.    Otwierający obrady zarządza wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia 
w składzie:
Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz.
Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład Prezydium Walnego Zgromadzenia. Wybór prezydium przeprowadza się w głosowaniu jawnym.
 
§ 10
 
Po dokonaniu wyboru prezydium, przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie w sprawie porządku obrad.
 
§ 11
 
Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym wybiera zwykłą większością głosów spośród członków Spółdzielni następujące komisje :
1)    Komisję Skrutacyjną w składzie 3 osób , Do zadań Komisji należy :
a)    sprawdzenie kompletności listy obecności oraz ważności mandatów pełnomocników osób prawnych - członków Spółdzielni oraz przedstawicieli osób z ograniczona zdolnością do czynności prawnych lub całkowicie jej pozbawionych,
b)    sprawdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał,
c)    dokonywanie na zarządzenie przewodniczącego Zgromadzenia obliczeń wyników głosowania i podanie tych wyników przewodniczącemu,
d)    wykonywanie innych czynności związanych z obsługą głosowania tajnego lub jawnego.
2)    Komisję Wyborczą w składzie 3 osób. Do zadań Komisji należy sporządzanie listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej, kandydatów na delegata na Zjazd Związku Rewizyjnego i delegata na Kongres Spółdzielczości.
Komisja jest wybierana gdy porządek obrad przewiduje wybór członków Rady Nadzorczej.
3)    Komisję Wnioskową w składzie 3 osób. Do zadań Komisji należy uporządkowanie wniosków zgłoszonych w trakcie obrad z podziałem na :
-        wnioski kwalifikujące się do przyjęcia; w takim przypadku należy wskazać organ Spółdzielni odpowiedzialny za realizacje wniosku,
-       wnioski kwalifikujące się do odrzucenia, oraz przygotowanie projektu uchwały w tym zakresie.
4)    Inne komisje w miarę potrzeb.
 
§ 12
 
1.    Komisje wybierają ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
2.    Komisje sporządzają protokół ze swej działalności, który podpisują przewodniczący i sekretarz.
3.    Przewodniczący Komisji składają Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z czynności komisji.
4.    Protokoły komisji przekazywane są sekretarzowi Walnego Zgromadzenia.
 
§ 13
 
1.    Po przedstawieniu spraw zamieszczonych w porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu wg kolejności zgłoszeń.
2.    Walne Zgromadzenie może podjąć decyzje o przeprowadzeniu dyskusji nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
3.    Członkom Rady Nadzorczej, Zarządu oraz przedstawicielom Związku Rewizyjnego lub Krajowej Rady Spółdzielczej głos może być udzielony poza kolejnością.
4.    Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę osobie zabierającej głos, jeżeli odbiega ona od przedmiotu dyskusji lub przekracza czas przeznaczony na wypowiedź. W przypadku nie zastosowania się mówcy do uwag, Przewodniczący Zgromadzenia odbiera mu głos.
5.    Przewodniczący może odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już przemawiała.
6.    W sprawach formalnych przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski dotyczące :
    a)    sposobu głosowania,
    b)    głosowania bez dyskusji,
    c)    zakończenia dyskusji,
    d)    zamknięcia listy mówców,
    e)    zamknięcia listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej,
     f)     zarządzenia przerwy
    g)    kolejności i sposobu uchwalania wniosków.
    h)    ograniczenia czasu przemówień.
7.    W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabrać głos jedynie dwaj mówcy – jeden „za” i jeden „przeciw” wnioskowi.
8.    Wnioski w sprawach formalnych Walne Zgromadzenie przyjmuje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
9.    Członkowie Spółdzielni mogą zgłaszać na piśmie niezależnie od zgłoszonych wniosków, oświadczenia do protokółu Walnego Zgromadzenia.
 
§ 14
 
1.    Po zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie, jeśli określona sprawa wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.
2.    Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący informuje zebranych
o wnioskach, które zostały zgłoszone i o kolejności głosowania nad poszczególnymi wnioskami. Wnioski dalej idące są głosowane w pierwszej kolejności. Wnioskiem „dalej idącym” jest taki wniosek, którego przegłosowanie przesądza celowość głosowania wniosków pozostałych.
3.   Każda uchwała podjęta przez Walne Zgromadzenie powinna mieć nadany numer kolejny, datę podjęcia i tytuł określający sprawę, w której uchwała została podjęta.
 
§ 15
 
1.    Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie w liczbie 11 spośród członków Spółdzielni.
2.    Wybory członków Rady Nadzorczej dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
3.    Do Rady Nadzorczej mogą być wybierani tylko członkowie Spółdzielni, oraz osoby niebędące członkami Spółdzielni, które biorą udział w Walnym Zgromadzeniu jako pełnomocnicy osób prawnych.
4.    W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni. Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest nieważna. Z chwilą nawiązania stosunku pracy przez członka Rady Nadzorczej ustaje jego członkostwo w Radzie Nadzorczej Spółdzielni.
5.    Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje Rady Nadzorczej.
6.    Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą ponownie kandydować do Rady Nadzorczej jeśli nie pełnili funkcji członka Rady przez dwie kolejne kadencje.
7.    Kandydatów na członków Rady zgłaszają do Komisji Wyborczej członkowie Spółdzielni   w terminie ustalonym przez przewodniczącego Zgromadzenia.
8.    Zgłoszenie kandydatów członków Rady Nadzorczej odbywa się na Walnym Zgromadzeniu pisemnie z podaniem:
a)    imienia i nazwiska kandydata,
b)    imienia i nazwiska osoby zgłaszającej.
9.    Do zgłoszenia kandydatury członka nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu należy dołączyć jego pisemna zgodę na kandydowanie.
10. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej składają oświadczenia wyrażające zgodę na kandydowanie.
11. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej przed głosowaniem dokonują swojej prezentacji . Członkowie mogą kandydatom zadawać pytania.
12. Komisja Wyborcza sporządza listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.
13. Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować do Rady Nadzorczej.
14. Wybory członków Rady Nadzorczej przeprowadza się za pomocą kart wyborczych, na których są umieszczone nazwiska i imiona kandydatów w kolejności alfabetycznej. Głosowanie odbywa się poprzez złożenie karty wyborczej do urny w obecności Komisji Skrutacyjnej.
15. Głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosuje.
16. Głos jest nieważny jeżeli:
a)    zawiera większa liczbę nazwisk niż ustalona przez Komisję Wyborcza,
b)    karta wyborcza jest przekreślona,
c)    zawiera więcej nazwisk nie skreślonych niż liczba miejsc w Radzie Nadzorczej.
17. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Skrutacyjna, która z czynności tych sporządza protokół. Przewodniczący Komisji ogłasza wyniki głosowania.
18. Do Rady Nadzorczej zostają wybrani kandydaci , którzy uzyskali kolejno największą liczbę oddanych głosów.
19. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów , przewodniczący zarządza ponowne głosowanie na kandydatów którzy otrzymali jednakową liczbę głosów.
20. Liczba osób wybranych do rady Nadzorczej nie może przekraczać liczby członków Rady określonej w statucie Spółdzielni.
 
§ 16
 
Odwołanie członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji może nastąpić w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu , o ile w porządku obrad Walnego Zgromadzenia podanym członkom do wiadomości w trybie § 7 był przewidziany punkt dotyczący odwołania członków Rady Nadzorczej.
 
§ 17
 
Postanowienia § 15 mają zastosowanie przy wyborach delegatów na Zjazd Związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz delegata na Kongres Spółdzielczości.
 
§ 18
 
1.    Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu odbywa się dla każdego członka Zarządu odrębnie w sposób jawny.
2.    Członek Zarządu, któremu Walne Zgromadzenie nie udzieliło absolutorium, może być odwołany w głosowaniu tajnym; w tym wypadku nie stosuje się § 8 ust. 1 regulaminu. Odwołanie członka Zarządu wymaga pisemnego uzasadnienia.
 
§ 19
 
1.    Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przerwaniu obrad bez wyczerpania porządku obrad. Uchwała ta powinna określać termin zwołania kontynuacji przerwanego Walnego Zgromadzenia.
2.    Zarząd jest zobowiązany do zwołania w trybie określonym w § 76 statutu Spółdzielni dokończenia przerwanego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym uchwałą Walnego Zgromadzenia w sprawie przerwania obrad.
 
§ 20
 
1.    Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz zebrania.
2.    Protokół i uchwały Walnego Zgromadzenia są jawne dla członków Spółdzielni, przedstawicieli związku rewizyjnego, w którym spółdzielnia jest zrzeszona oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej.
3.    Protokóły oraz dokumentację obrad Walnego Zgromadzenia przechowuje Zarząd Spółdzielni co najmniej przez 10 lat w biurze Spółdzielni.
4.    Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia może być utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz, o czym członkowie biorący udział w Walnym Zgromadzeniu powinni być uprzedzeni.
 
§ 21
 
1.    Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni, oraz wszystkie jej organy.
Uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna.
2.    Członek Spółdzielni może zaskarżyć do sądu w trybie i terminie określonym w Prawie Spółdzielczym każdą Uchwałę z powodu jej niezgodności z przepisami prawa lub statutu. Na tej samej podstawie Uchwałę może zaskarżyć także Zarząd Spółdzielni. Jeżeli Zarząd wytacza powództwo, Spółdzielnię reprezentuje pełnomocnik ustanowiony przez Radę Nadzorczą.
3.    Prawo zaskarżenia Uchwały w sprawie wykluczenia lub wykreślenia z rejestru członków przysługuje wyłącznie członkowi, którego ona dotyczy.
4.    Powództwo o uchylenie Uchwały Walnego Zgromadzenia powinno być wniesione w ciągu sześciu tygodni od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, jeżeli zaś powództwo wnosi członek nieobecny na Walnym Zgromadzeniu wskutek jego wadliwego zwołania –w ciągu sześciu tygodni od dnia powzięcia przez niego wiadomości o uchwale, nie później jednak niż przed upływem roku od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia.
5.    Przepisy ust. 1 – 4 stosuje się również do wykluczonego lub wykreślonego członka
w przypadku zaskarżenia przez niego uchwały o wykluczeniu lub wykreśleniu.
6.    Orzeczenie sądu ustalające nieistnienie albo nieważność uchwały bądź uchylające uchwałę Walnego Zgromadzenia ma moc prawną względem wszystkich członków Spółdzielni, oraz wszystkich jej organów.
 
§ 22
 
Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym. W kwestiach porządkowych decyzję podejmuje prezydium Walnego Zgromadzenia.
 
§ 23
 
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2008 r.
 
 
 
                       SEKRETARZ                                           PRZEWODNICZĄCY    
           WALNEGO ZGROMADZENIA                        WALNEGO ZGROMADZENIA
                   podpis nieczytelny                                       podpis nieczytelny
                 ZENON JASZEWSKI                               STANISŁAW KOWALCZYK