Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Perkoz"


ul. Burskiego 9
Olsztyn - Polska
tel.: 089 524 70 20
tel/fax.: 089 524 70 30


e-mail: biuro@smperkoz.pl

Copyright (c) 2006 by Perkoz

Design & CMS: Galindia.plREGULAMIN użytkowania lokali w domach spółdzielczych oraz porządku domowego
w Spółdzielni Mieszkaniowej „PERKOZ” w Olsztynie

 1. Postanowienia ogólne.
 2. Podział obowiązków pomiędzy Spółdzielnią a członkiem i użytkownikiem w zakresie utrzymania w należytym stanie technicznym budynków i ich otoczenia, urządzeń i instalacji oraz lokali.
 3. Utrzymanie porządku , higieny i estetyki osiedla.
 4. Pranie i suszenie bielizny.
 5. Zabezpieczenie przeciwpożarowe.
 6. Podstawowe normy współżycia społecznego mieszkańców.
 7. Przepisy porządkowe.

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1

 1. Celem niniejszego regulaminu jest ustalenie obowiązków członków Spółdzielni Mieszkaniowej „PERKOZ” w Olsztynie i użytkowników lokali w zakresie:
  1) utrzymania w należytym stanie technicznym budynków, lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i pomieszczeń ogólnego użytku oraz ich otoczenia, a także pomieszczeń oraz znajdujących się w nich urządzeń i instalacji,
  2) utrzymania porządku, higieny i estetyki osiedli,
  3) korzystania z urządzeń i pomieszczeń ogólnego użytkowania,
  4) zabezpieczenia pożarowego,
  5) współżycia społecznego.
 2. Członek Spółdzielni, względnie użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania
  niniejszego regulaminu zgodnie z § 11 ust 1 pkt. 7 statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „PERKOZ” w Olsztynie oraz jest odpowiedzialny za przestrzeganie go przez osoby, których prawa reprezentuje (członków rodziny, domowników, najemców, podnajemców, gości, pracowników itp.).
 3. Budynki, ich otoczenie oraz wszelkie pomieszczenia i urządzenia znajdujące się w zasobach spółdzielczych powinny być otaczane troskliwą opieką i poszanowaniem.

Rozdział II. Podział obowiązków pomiędzy Spółdzielnią a członkiem i użytkownikiem w zakresie utrzymania w należytym stanie technicznym budynków, ich otoczenia, urządzeń i instalacji oraz lokali.

§2

 1. Spółdzielnia obowiązana jest do:


  1) dbania o stan techniczny i sanitarno-porządkowy budynków oraz pomieszczeń ogólnego użytku z wyjątkiem obowiązków utrzymania porządku w lokalach i w piwnicach,

  2) mycia okien, lamperii i balustrad na klatkach schodowych co najmniej 2 razy w roku w okresie wiosennym i jesiennym,

  3) zapewnienia:

  • numerów administracyjnych budynków,
  • oświetlenia klatek schodowych,
  • oświetlenia pomieszczeń ogólnego użytkowania,
  • dogodnego dojścia do domów i lokali,
  • możliwości składowania i wywozu odpadów komunalnych

 2. Członkowie Spółdzielni oraz użytkownicy są zobowiązani do:


  1) utrzymania użytkowanego lokalu w należytym stanie technicznym, poprzez jego odnawianie i wykonywanie napraw oraz dokonywanie wymiany urządzeń zgodnie z postanowieniami regulaminu obowiązków Spółdzielni w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale.

  2) utrzymywania porządku i czystości na klatkach schodowych, korytarzach oraz w pomieszczeniach ogólnego użytkowania,

  3) naprawy wszelkich uszkodzeń powstałych z winy użytkownika których prawa reprezentują,

  4) natychmiastowego zgłoszenia administracji zauważonych uszkodzeń wszelkich urządzeń oraz instalacji znajdujących się w lokalu, budynku lub jego otoczeniu ewentualnie powiadamiania odpowiednich służb ratowniczych,

  5) umożliwienia wstępu do zajmowanego lokalu służb technicznych administracji lub pracowników firm upoważnionych przez administrację w celu dokonania niezbędnych napraw lub wymiany instalacji oraz urządzeń, a także w celu usunięcia uszkodzeń - pod rygorem ponoszenia sankcji statutowych, a także wszelkich skutków nie wykonania tych prac,

  6) wyłączenia wykorzystywanych urządzeń i światła oraz zaprowadzenia porządku w pomieszczeniach ogólnego użytkowania po zakończeniu korzystania z nich,

  7) usuwania śniegu zalegającego na balkonie lub loggii oraz do udrożnienia na nich rur odpływowych w celu zapobieżenia zalewaniu balkonów lub loggii położonych na niższych kondygnacjach budynków,

  8) użytkownicy pomieszczeń gospodarczych z oknem zobowiązani są do utrzymywania tych okien w czystości.

 3. W razie nie dokonania przez członka Spółdzielni lub użytkownika niezbędnych napraw oraz odnowień, o których mowa w § 2 ust.2 niniejszego rozdziału Spółdzielnia po bezskutecznym wezwaniu, przeprowadzi naprawę lokalu, urządzeń lub uszkodzeń, obciążając członka Spółdzielni lub użytkownika kosztami wykonanych robót.
 4. Prowadzenie w całym lokalu mieszkalnym uciążliwej działalności handlowej, rzemiosła oraz wykonywanie prac nakładczych bez pozytywnej opinii mieszkańców budynku i zgody Zarządu Spółdzielni jest zabronione. W przypadku uzyskania zgody, wykonywanie tych zajęć nie może zakłócać spokoju mieszkańców budynku ani naruszać bezpieczeństwa i higieny otoczenia. Zgoda poprzedzona musi być decyzją Urzędu Miasta o zmianie przeznaczenia całego lokalu.
 5. Wszelkie przeróbki w lokalach muszą być uzgodnione ze Spółdzielnią i wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego po przedstawieniu projektu i otrzymaniu pisemnej zgody Zarządu Spółdzielni.
 6. Zabrania się naprawiania lub wymiany we własnym zakresie bezpieczników elektrycznych, poza obrębem lokalu (na klatkach schodowych, w piwnicach). Upoważniona do tego jest wyłącznie administracja lub Pogotowie Techniczne.
 7. O wszelkich zauważonych nieprawidłowościach w działaniu instalacji gazowej należy natychmiast zawiadomić administrację lub pogotowie gazowe.
 8. Samowolne zrywanie zabezpieczeń i wchodzenie do pomieszczeń administracyjnych , na dachy budynków oraz do pomieszczeń technicznych jest zabronione.
 9. Montaż wszelkiego rodzaju instalacji, anten radiowych lub telewizyjnych na dachach i elewacjach budynków jest dozwolone jedynie za zgodą Spółdzielni.
 10. Do kontroli stanu technicznego lokali oraz urządzeń i instalacji są upoważnieni pracownicy lub przedstawiciele Spółdzielni.
 11. Zabrania się zrywania plomb na licznikach gazowych, elektrycznych, wodomierzach i podzielnikach ciepła, a w przypadku uszkodzenia należy zgłosić do Spółdzielni.

Rozdział III. Utrzymanie porządku, higieny i estetyki osiedla.

§3

 1. Wszyscy członkowie Spółdzielni lub użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów bhp i przeciwpożarowych w lokalach i pomieszczeniach wspólnego użytkowania.
 2. Zabrania się przechowywania materiałów łatwopalnych w lokalach i pomieszczeniach wspólnego użytkowania oraz zastawiania korytarzy piwnicznych i klatek schodowych wszelkimi sprzętami.
 3. Zabrania się wrzucania jakichkolwiek odpadów do muszli, umywalek, wanien i zlewozmywaków.
 4. W przypadku zanieczyszczenia budynku lub jego otoczenia sprawca jest zobowiązany do przywrócenia porządku.
 5. Trzepanie dywanów i innych przedmiotów w miejscach do tego przeznaczonych może odbywać się w godzinach od 800 do 2000 od poniedziałku do soboty. Wyrzucanie z balkonów, loggii lub przez okna śmieci, odpadków i niedopałków oraz trzepanie np. chodników, pościeli, obrusów i bielizny na balkonach, loggiach w oknach i klatkach schodowych jest zabronione.
 6. Podlewanie kwiatów na balkonach i loggiach powinno odbywać się tak aby woda nie niszczyła elewacji budynku i nie ściekała na położone niżej okna, balkony i loggie.
 7. Zabrania się niszczenia zieleni osiedlowej, a także wyprowadzania psów na trawniki bezpośrednio przyległe do bloków mieszkalnych oraz na boiska i place zabaw.
 8. W razie zaistnienia konieczności dokonania w jednym terminie dezynsekcji, dezynfekcji lub deratyzacji budynku na wezwanie administracji wszyscy jego mieszkańcy zobowiązani są do udostępnienia swoich lokali.
 9. Parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych. Wyznaczenie przez administrację indywidualnych miejsc parkingowych dla inwalidów wymaga ich odrębnego oznakowania.
 10. Zakazuje się parkowania pojazdów spalinowych w taki sposób, aby tył pojazdu był skierowany w stronę okien budynku, chyba że tablice informacyjne wskazują inaczej.
 11. Zakazuje się parkowania i uruchamiania pojazdów spalinowych w prześwitach budynków oraz wjeżdżania i parkowania na chodnikach i trawnikach osiedlowych.
 12. Zakazuje się parkowania samochodów ciężarowych (powyżej 3,5 tony dopuszczalnej masy całkowitej), autobusów i przyczep na parkingach osiedlowych.
 13. Motocykli, skuterów i rowerów nie wolno przechowywać na klatkach schodowych, wiatrołapach ani w korytarzach piwnic.
 14. Zakazuje się mycia samochodów na terenach osiedli oraz ich napraw w miejscach wyznaczonych do parkowania.

Rozdział IV. Pranie i suszenie bielizny.

§4

 1. Zajmowanie pralni i suszarni na inne niż przeznaczone cele wymaga zgody Zarządu Spółdzielni oraz wiąże się z koniecznością uiszczenia dodatkowej opłaty za korzystanie z pomieszczeń gospodarczych.
 2. Zabrania się suszenia bielizny na balkonach, loggiach i w oknach w sposób widoczny. Należy dbać o estetykę osiedla.
 3. Z pralek domowych należy korzystać w sposób nie zakłócający spokoju sąsiadów.

Rozdział V. Zabezpieczenie przeciwpożarowe.

§5

 1. W razie pożaru należy natychmiast zawiadomić Straż Pożarną. Do czasu przybycia Straży Pożarnej należy podjąć czynności ograniczające rozszerzanie się pożaru i zmierzające do jego ugaszenia.
 2. Nie wolno zastawiać korytarzy i przejść w budynkach.
 3. Zabrania się przechowywania materiałów łatwopalnych.
 4. Zabrania się prowadzenia prac spawalniczych w pomieszczeniach wspólnego użytkowania oraz piwnicach i podłączania się do administracyjnych obwodów energii elektrycznej.
 5. Zabrania się przechowywania jakichkolwiek materiałów w szachtach technicznych, tj. kanałach gazowych, elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych znajdujących się w mieszkaniach lub klatkach schodowych budynków.
 6. Zabrania się grillowania na balkonach i loggiach budynków, oraz w ogródkach przy domowych

Rozdział VI. Podstawowe normy współżycia społecznego mieszkańców osiedla.

§6.

 1. Podstawą i warunkiem harmonijnego współżycia mieszkańców jest koleżeństwo i wzajemna życzliwość, zgodne i solidarne współdziałanie w celu urzeczywistnienia wspólnych przedsięwzięć.
 2. W razie wystąpienia klęsk żywiołowych, wszyscy mieszkańcy na wezwanie administracji lub kierownictwa Spółdzielni zobowiązani są do włączenia się do akcji zmierzającej do zabezpieczenia mienia spółdzielczego, ograniczania i usuwania
  skutków klęski.
 3. Dzieci powinny bawić się w miejscach do tego przeznaczonych. Należy przestrzegać, aby dzieci nie bawiły się obok śmietników, na parkingach, na klatkach schodowych, korytarzach i w piwnicach. Zabrania się gry w piłkę poza miejscami do tego przeznaczonymi. Za skutki niewłaściwego zachowania się dzieci odpowiadają rodzice.
 4. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22.00 do 6.00 . Od godziny 6.00 do 22.00 nie wolno w sposób uciążliwy zakłócać spokoju współmieszkańców. Natomiast głośne prace remontowe można wykonywać w dni powszednie w godz. od 8.00 do 20.00.
 5. Zabrania się przewietrzania, np. kołder, poduszek i pościeli na balkonach, loggiach i w oknach w sposób widoczny.
 6. Zabrania się prowadzenia hodowli zwierząt w budynkach Spółdzielni.
 7. Osoby posiadające zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytkowania i ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie swoich zwierząt.
 8. W szczególności do obowiązków osób posiadających zwierzęta domowe należy:


  - zarejestrowanie i prowadzenie psów na uwięzi; zakładanie kagańców psom,
  - nie wprowadzanie psów i innych zwierząt domowych do lokali administracyjnych Spółdzielni oraz na teren placów gier i zabaw, piaskownic i terenów zielonych objętych zakazem,
  - natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach i terenach zielonych oraz w obiektach i innych terenach przeznaczonych do wspólnego użytku,
  - niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta np. poprzez uporczywe szczekanie psa
 9. Za wszystkie szkody spowodowane przez zwierzęta w budynkach i ich otoczeniu, a szczególnie na terenach zielonych, odpowiadają ich posiadacze.

Rozdział VII. Przepisy porządkowe.

§7

 1. Każdy użytkownik mieszkania winien posiadać własny klucz do drzwi wejściowych budynku i powinien dopilnować ich zamykanie.
 2. Reklamy mogą być instalowane we wskazanych miejscach na terenie osiedla , po uprzednim uzyskaniu zgody Zarządu Spółdzielni i zawarciu stosownej umowy.
 3. Uwagi, skargi i wnioski mieszkańców odnośnie nieprzestrzegania niniejszego regulaminu należy zgłaszać administracji Spółdzielni.
 4. Mieszkańcy zobowiązani są do zgłaszania w administracji zmian w stanie ilościowym osób zamieszkałych w lokalu na stałe lub czasowo.
 5. W stosunku do członków Spółdzielni i użytkowników lokali nie przestrzegających postanowień niniejszego regulaminu, Zarząd Spółdzielni może zastosować sankcję w formie skierowania wniosku do Rady Nadzorczej o wykluczenie ze Spółdzielni oraz skierowania pozwu do Sądu o przeprowadzenie eksmisji.

Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „PERKOZ” w Olsztynie uchwałą nr 10 z dnia 15 czerwca 2005 roku i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Traci moc uchwała nr 7 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PERKOZ” w Olsztynie z dnia 8 maja 1996 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu używania lokali i porządku domowego Spółdzielni Mieszkaniowej „PERKOZ” w Olsztynie

SEKRETARZ PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ RADY NADZORCZEJ

inż. Daniela Miecznikowska mgr inż. Włodzimierz Romańczuk