Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Perkoz"


ul. Burskiego 9
Olsztyn - Polska
tel.: 089 524 70 20
tel/fax.: 089 524 70 30


e-mail: biuro@smperkoz.pl

Copyright (c) 2006 by Perkoz

Design & CMS: Galindia.pl
 
Jednolity tekst
S T A T U T   SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ  „PERKOZ” W  OLSZTYNIE
 
 
DZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE.
 
§ 1
 
1.       Nazwa Spółdzielni brzmi: Spółdzielnia Mieszkaniowa „PERKOZ” w Olsztynie zwana dalej „Spółdzielnią”.
2.       Siedzibą Spółdzielni jest Olsztyn.
3.       Czas trwania Spółdzielni jest nieograniczony.
4.     Spółdzielnia działa na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 1995 r. Nr 54, poz. 288 z późn. zm.), ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.(Dz. U. z 2001 r. Nr 4 poz. 27 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
 
§ 2
 
Celem Spółdzielni jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczenie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.
 
§ 3
 
Majątek Spółdzielni jest prywatną własnością jej członków.
 
§ 4
 
Przedmiotem działalności Spółdzielni jest:
 
1)       budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków spółdzielczych lokatorskich praw do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych,
2)       budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we współwłasności w garażach wielostanowiskowych,
3)       budowanie lub nabywanie domów jednorodzinnych w celu przeniesienia na rzecz członków własności tych domów,
4)       udzielanie pomocy członkom w budowie przez nich budynków mieszkalnych lub domów jednorodzinnych,
5)       budowanie lub nabywanie budynków w celu wynajmowania lub sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu.
6)       zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Spółdzielni,
7)       zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność członków Spółdzielni,
8)       zarządzanie nieruchomościami nie stanowiącymi jej mienia lub mienia jej członków na podstawie umowy zawartej z właścicielem (współwłaścicielem ) tej nieruchomości,
9)       prowadzenie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej.
 
Dopuszcza się możliwość sprzedaży lokali osobom nie będącymi członkami Spółdzielni.
 
§ 5
 
Dla realizacji zadań określonych w § 2 i 4 spółdzielnia:
1)       nabywa potrzebne jej tereny na własność lub w użytkowanie wieczyste,
2)       prowadzi działalność inwestycyjną w zakresie budownictwa mieszkaniowego,
3)       zarządza nieruchomościami,
4)       prowadzi działalność społeczną, oświatową i kulturalną.
 
§ 6
 
Spółdzielnia może zarządzać nieruchomością nie stanowiąca jej mienia lub mienia jej członków na podstawie umowy zawartej z właścicielem (współwłaścicielami) tej nieruchomości a w szczególności ze wspólnotami mieszkaniowymi, które powstały na bazie uprzedniego majątku Spółdzielni.
 
§ 7
 
Spółdzielnia może prowadzić również inną działalność gospodarczą bezpośrednio związaną z realizacją celu jej działania, o którym mowa w § 2, w tym tworzyć lub przystępować do innych organizacji gospodarczych .