Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Perkoz"


ul. Burskiego 9
Olsztyn - Polska
tel.: 089 524 70 20
tel/fax.: 089 524 70 30


e-mail: biuro@smperkoz.pl

Copyright (c) 2006 by Perkoz

Design & CMS: Galindia.pl
Dział II
 
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I  OBOWIĄZKI.
 
Rozdział I
 
CZŁONKOWIE
 
§ 8
 
1.         Członkami Spółdzielni może być każda osoba fizyczna choćby nie miała zdolności do czynności prawnych, lub miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
2.         Członkami Spółdzielni mogą być oboje małżonkowie, choćby spółdzielcze prawo do lokalu albo prawo odrębnej własności lokalu przysługiwało tylko jednemu z nich.
3.         Członkiem Spółdzielni może być osoba prawna, jednakże takiej osobie nie może przysługiwać spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.
 
§ 9
 
1.     Warunkiem przyjęcia w poczet członków jest złożenie deklaracji.
Deklaracja powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej, być podpisana przez przystępującego do Spółdzielni, zawierać imię, nazwisko i adres zamieszkiwania, a w przypadku osoby prawnej - jej nazwę, siedzibę i adres oraz ilość zadeklarowanych udziałów, stwierdzenie o jaki lokal (mieszkalny czy o innym przeznaczeniu) ubiega się przystępujący oraz dane dotyczące wkładów. O zmianie tych danych członek zobowiązany jest bezzwłocznie zawiadomić Spółdzielnię na piśmie.
2.     Organem Spółdzielni właściwym do przyjmowania członków jest Zarząd Spółdzielni.
Przyjęcie członka do Spółdzielni powinno być stwierdzone na jego deklaracji podpisem dwóch członków zarządu lub osób przez zarząd upoważnionych z podaniem daty uchwały o przyjęciu.
3.     Uchwała o przyjęciu w poczet członków Spółdzielni powinna być podjęta w ciągu 30 dni od dnia złożenia deklaracji członkowskiej.
O uchwale o przyjęciu w poczet członków oraz o uchwale odmawiającej przyjęcia Zarząd zawiadamia zainteresowaną osobę w ciągu dwóch tygodni od dnia jej podjęcia
4.     W przypadku odmowy przyjęcia zawiadomienie powinno zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o prawie odwołania do Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia .
Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Radę Nadzorczą w ciągu trzech miesięcy od jego wniesienia.
5.     Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków osób, którym przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych przyznają roszczenie przyjęcia do Spółdzielni.
6.     Zarząd Spółdzielni prowadzi rejestr członków zawierający następujące dane:
a)       imiona i nazwiska,
b)       miejsce zamieszkania (w odniesieniu do członków będących osobami prawnymi ich nazwę i siedzibę),
c)       wysokość zadeklarowanych i wniesionych udziałów, oraz wysokość wniesionych wkładów i ich rodzaj,
d)       datę przyjęcia w poczet członków,
e)       datę wypowiedzenia członkostwa i jego ustania.
Ponadto w ramach ewidencji księgowej Zarząd Spółdzielni prowadzi imienną ewidencję wysokości wniesionych przez członków wkładówmieszkaniowych i budowlanych. Członek Spółdzielni, jego małżonek i wierzyciel członka lub Spółdzielni ma prawo przeglądać rejestr członków.
7.     W rejestrze członków Spółdzielnia może zamieszczać informacje o zaległościach z tytułu opłat związanych z członkostwem Spółdzielni, w szczególności z tytułu opłat za używanie lokali, rat kredytu mieszkaniowego oraz naliczonych ustawowych odsetek za zwłokę.
Informacje, o których mowa wyżej, mogą mieć formę rejestru zadłużeń, a ich udostępnienie ograniczone jest do członków Spółdzielni i ich małżonków. Wgląd do rejestru zadłużeń uzależniony jest od wykazania się członkostwem Spółdzielni, a w odniesieniu do osób trzecich wykazaniem, że są małżonkiem członka Spółdzielni.
 
 
Rozdział II
 
PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW
 
§ 10
 
 
1.     Członkowi Spółdzielni przysługuje:
1)        czynne i bierne prawo wyborcze do organów Spółdzielni,
2)        prawo brania czynnego udziału w życiu Spółdzielni i zgłaszania wniosków w sprawach związanych z jej działalnością,
3)        prawo do otrzymania w sposób wskazany w ustawie i statucie informacji o czasie miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
4)        prawo do otrzymania w sposób wskazany w ustawie i statucie informacji o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, oraz informacji o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami,
5)        prawo żądania w trybie określonym w ustawie i statucie zwołania Walnego Zgromadzenia,
6)        prawo żądania w trybie określonym w ustawie i statucie zamieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia oznaczonych spraw,
7)        prawo zgłaszania projektów uchwał w trybie określonym w ustawie i statucie,
8)        prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał Walnego Zgromadzenia w trybie określonym w ustawie i statucie,
9)        prawo zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia z powodu ich niezgodności z przepisami prawa lub statutu,
10)     prawo otrzymania kopii uchwał organów Spółdzielni i protokółów obrad organów Spółdzielni,
11)     prawo żądania odpisu obowiązującego statutu oraz odpisu wydanych na jego podstawie regulaminów,
12)     prawo przeglądania rejestru członków,
13)     prawo do otrzymania kopii protokółów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi,
14)     prawo odwoływania się w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym od uchwał podjętych przez organy Spółdzielni,
15)     prawo do korzystania wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi z wszystkich wspólnych pomieszczeń, urządzeń, usług i świadczeń Spółdzielni,
16)     prawo zawarcia umowy ze Spółdzielnią o budowę lokalu w trybie określonym statutem Spółdzielni,
17)     prawo zawarcia umowy o ustanowienie prawa do lokalu w trybie określonym statutem Spółdzielni,
18)     prawo żądania zawarcia umowy :
a)      przeniesienia własności lokalu do którego  członkowi przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,
b)    przeniesienia własności lokalu do którego członkowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,  użytkowego, garażu,
c)     przeniesienie ułamkowego udziału we  współwłasności garażu wielostanowiskowego,
d)    przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, w budynku wybudowanym na gruncie, do którego Spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego,
19)      prawo żądania przedstawienia składników wysokości opłat związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w części przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni,
20)prawo do wynajęcia lokalu, do którego przysługuje członkowi spółdzielcze prawo do lokalu,
21)korzystanie z innych praw określonych w statucie.
 
2.     Koszty wydania kopii dokumentów, o których mowa w pkt.13 ponosi członek występujący o te odpisy. Koszty te określa Regulamin Zarządu Spółdzielni.
3.     Odpis statutu i regulaminów wydanych na jego podstawie członek otrzymuje bezpłatnie.
4.     Członek zainteresowany otrzymaniem dokumentów, o których mowa w ust. 1 zgłasza pisemnie Zarządowiwykaz tych dokumentów, których kopię chceotrzymać. Zarząd wyznacza termin wydania tych dokumentów.
5.     Spółdzielnia może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby to prawo tych osób lub, jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem Spółdzielni i przez to wyrządzi Spółdzielni znaczną szkodę. Odmowa powinna być wyrażona na piśmie. Członek, któremu odmówiono wglądu do umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółdzielni do udostępnienia tych umów. Wniosek należy złożyć w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia członkowi pisemnej odmowy.
 
§ 11
 
1.   Członkowie Spółdzielni są obowiązani:
 
1)         wnieść wpisowe i zadeklarowane udziały,
2)         wnieść wkład mieszkaniowy lub budowlany na pokrycie kosztów zadania inwestycyjnego w częściach przypadających na ich lokale oraz uczestniczyć w innych zobowiązaniach Spółdzielni związanych z budową określonych w umowie o budowę lokalu,
3)         uczestniczyć w wydatkach w częściach przypadających na ich lokale związanych z eksploatacją i utrzymaniem lokalu, utrzymaniem nieruchomości wspólnych i nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni oraz w zobowiązaniach z innychtytułów, jak równieżw wydatkach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalna prowadzoną przez Spółdzielnię,
4)         uczestniczyć w pokrywaniu strat Spółdzielni do wysokości zadeklarowanych udziałów,
5)         dbać o dobro i rozwój Spółdzielni, o poszanowanie mienia spółdzielczego i jego ochronę,
6)         zawiadamiać Spółdzielnię w formie pisemnej o zmianach danych zawartych w deklaracji członkowskiej oraz o wynajmie lub oddaniu w bezpłatne używanie lokalu lub jego części, jeżeli miałoby to wpływ na wysokość opłat na rzecz Spółdzielni,
7)         przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i innych uchwał organów Spółdzielni
8)         wykonywać inne obowiązki określone w statucie i umowach zawieranych ze Spółdzielnią,
9)         zawiadamiać Spółdzielnię o zmianie liczby osób zamieszkujących w lokalu,
10)     uzupełnić wkład mieszkaniowy lub budowlany w wypadku modernizacji budynku, w którym członkowi przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu,
11)     na żądanie Spółdzielni zezwolić na wstęp do lokalu w celu dokonania okresowego, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach również doraźnego przeglądu stanu technicznego lokalu, jak również w celu wykonania przez rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego określającego rynkową wartość lokalu,
12)     udostępnić lokal w celu kontroli sprawności zainstalowanych w lokalu urządzeń pomiarowych i podzielników kosztów energii oraz odczytu wskazań tych urządzeń,
13)     po wygaśnięciu tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego członek bądź osoba nie będąca członkiem Spółdzielni, której przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz zamieszkujące w tym lokalu osoby, które prawa swoje od nich wywodzą, są zobowiązani do opróżnienia lokalu w terminie 3 miesięcy po wygaśnięciu tytułu prawnego do tego lokalu. Na Spółdzielni nie ciąży obowiązek dostarczenia innego lokalu.
 
2.     Wpisowe wynosi 200,- zł. Członek obowiązanyjest wpłacić wpisowe w ciągu 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu w poczet członków Spółdzielni. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
3.    Udział wynosi 300,- zł.
4.     Członek Spółdzielni obowiązany jest zadeklarować co najmniej jeden udział i wpłacić go w ciągu 30 od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu w poczet członków Spółdzielni.
5.     W przypadku opóźnienia wpłaty udziału, członek obowiązany jest za czas zwłoki zapłacić Spółdzielni odsetki ustawowe.
6.     Zarząd może zwolnić z obowiązku wniesienia wpisowego i udziału osobę uzyskującą członkostwo w następstwie śmierci współmałżonka, któremu przysługiwało lokatorskie prawo do lokalu.
7.    Byłemu członkowi, spadkobiercom zmarłego członka lub prawnym następcom członka – osoby prawnej wypłaca się udział w kwocie nominalnej w terminach określonych w § 12.
 
§ 12
 
1.     Członek Spółdzielni nie może przed ustaniem członkostwa żądać zwrotu wpłat dokonanych na udziały. Po ustaniu członkostwa, zwrot udziału następuje w całości w ciągu 1 miesiąca od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok, w którym ustało członkostwo.
2.     Jeżeli z zatwierdzonego sprawozdania finansowego będzie wynikało, że Spółdzielnia poniosła straty, na pokrycie których nie wystarcza fundusz zasobowy, kwota podlegająca zwrotowi udziału ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do zmniejszenia funduszu udziałowego wskutek pokrycia strat ze środków tego funduszu.
 
 
Rozdział III
 
POSTĘPOWANIE WEWNĄTRZSPÓŁDZIELCZE
 
§ 13
 
1.     Od uchwał organów Spółdzielni w sprawach między członkiem a Spółdzielnią, członkowi przysługuje odwołanie:
1) od uchwały Zarządu - do Rady Nadzorczej,
2)  od uchwały Rady Nadzorczej podjętej w pierwszej instancji - do. Walnego Zgromadzenia.
2.     Termin do wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej wynosi 14 dni a do Walnego Zgromadzenia 30 dniod daty doręczenia członkowi na piśmie zawiadomienia o uchwale wraz z uzasadnieniem, a termin rozpatrzenia odwołania :
1)         przez Radę Nadzorczą trzy miesiące,
2)         przez Walne Zgromadzenie- na najbliższym Walnym Zgromadzeniu jeżeli zostało złożone co najmniej na 20 dni przed jego zwołaniem.
Zawiadomienie powinno zawierać także pouczenie o prawie odwołania się od uchwały, terminie do wniesienia odwołania i o skutkach jego niezachowania.
Jeżeli we wskazanym terminie członek nie wniesie odwołania, uchwała Zarządu staje się ostateczna.
3.     Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie terminu, jeżeli opóźnienie nie przekracza sześciu miesięcy, a odwołujący usprawiedliwił je wyjątkowymi okolicznościami.
4.     Zarząd Spółdzielni obowiązany jest doręczyć odwołującemu się członkowi odpis uchwały organu odwoławczego wraz z jej uzasadnieniem w terminie dwóch tygodni od daty podjęcia uchwały.
 
 § 14
 
1.     Od uchwały Rady Nadzorczej podjętej w pierwszej instancji członkowi przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzeniaw terminie 30 dni od dnia jej doręczenia na piśmie wraz z uzasadnieniem. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniujeżeli zostało złożone co najmniej 20 dni przed terminem Zebrania.
2.     Uchwała Walnego Zgromadzeniajest ostateczna w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym. Odpis uchwały wraz z uzasadnieniem przesyła się odwołującemu członkowi w terminie dwóch tygodni od jej podjęcia.
3.     W wypadku wniesienia przez członka odwołania w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym bieg przedawnienia i terminów zawitych ulega zawieszeniu do dnia zakończenia tego postępowania, jednakże przez okres nie dłuższy niż rok od dnia, w którym organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie.
4.     Postanowienia statutu o postępowaniu wewnątrzspóldzielczym nie mogą ograniczać dochodzenia przez członków ich praw na drodze sądowej. W wypadku zaskarżenia przez członka uchwały w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym i sądowym, postępowanie wewnątrzspółdzielcze ulega umorzeniu.
Rozdział IV
 
USTANIE CZŁONKOWSTWA.
 
§ 15
 
Członkostwo w Spółdzielni ustaje na skutek:
1.     wystąpienia członka ze Spółdzielni
2.     wykluczenia ze Spółdzielni
3.     wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni,
4.     śmierci członka, oraz ustania osoby prawnej.
5.     wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na podstawie uchwały spółdzielni, o której mowa w art. 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
 
§ 16
 
1.      Członek Spółdzielni może wystąpić za wypowiedzeniem złożonym na piśmie.
2.     Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni i rozpoczyna się od pierwszego dnia kalendarzowego, następującego po złożeniu wypowiedzenia.
3.     Za datę wystąpienia uważa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia.
 
§ 17
 
1.     Wykluczenie członka ze Spółdzielni może nastąpić w wypadku, gdy z jego umyślnej lub z powodu rażącego niedbalstwa dalsze pozostawanie w Spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami Statutu Spółdzielni lub dobrymi obyczajami.
2.     Wykluczenie może nastąpić w szczególności, gdy członek:
1)         świadomie działa na szkodę Spółdzielni lub wbrew jej interesom,
2)         uporczywie narusza postanowienia Statutu, regulaminów i innych uchwał organów Spółdzielni,
3)         uporczywie uchyla się od wykonywania istotnych zobowiązań wobec Spółdzielni, a w szczególności zalega z opłatami związanymi z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na jego lokal, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni oraz zalega z opłatami z tytułu rat kredytu i z wydatkami wynikającymi z obowiązku uczestniczenia członka w pokrywaniu zobowiązań Spółdzielni z innych tytułów,
4)         Wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali.
.
§ 18
 
1.     Członek Spółdzielni nie wykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego nie zawinionych może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie go z rejestru członków Spółdzielni.
2.     Wykreślenie może nastąpić z powodu:
1)         uchylenia się przez członka od zawarcia umowy o budowę lokalu albo ustanowienia na rzecz członka spółdzielczego prawa do lokalu lub odrębnej własności lokalu,
2)          rozwiązania umowy o budowę lokalu,
3)         zbycia przez członka spółdzielczego prawa do lokalu lub wygaśnięcia jego spółdzielczego prawa do lokalu,
4)         braku wpłaty udziału i wpisowego w terminie określonym statutem,
5)         w wyniku orzeczenia sądowego.
6)         zbycia prawa odrębnej własności lokalu, jeśli było to jedyne jego prawo do lokalu w nieruchomości zarządzanej przez Spółdzielnię i nie złożył rezygnacji z członkostwa,
7)         gdy członek oczekujący na mieszkanie nie odpowiada na wysyłaną korespondencję i następuje jej zwrot z powodu nie zawiadomienia Spółdzielni o zmianie adresu zamieszkiwania.
8)         gdy członek posiadający własność lokalu w nieruchomości, w której właściciele lokali podjęli uchwałę na podstawie art. 241  ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, że w zakresie ich praw i obowiązków oraz zarządu nieruchomością wspólnotą będą miały zastosowanie przepisy ustawy o własności lokali, jeśli było to jedyne jego prawo do lokalu w nieruchomości zarządzanej przez Spółdzielnię i nie złożył rezygnacji z członkostwa,
9)         gdy członek posiadający własność lokalu w nieruchomości, do zarządzania której na mocy art. 26 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych mają zastosowanie przepisy ustawy o własności lokali, jeśli było to jedyne jego prawo do lokalu w nieruchomości zarządzanej przez Spółdzielnię i nie złożył rezygnacji z członkostwa,
10)     gdy członek osoba prawna nie dokonał zawiadomienia Spółdzielni o zmianie danych zawartych w deklaracji członkowskiej i następuję zwrot wysyłanej korespondencji.
 
§ 19
 
1.    Wykluczenia lub wykreślenia członka dokonuje Rada Nadzorcza po uprzednim wysłuchaniu jego wyjaśnień.
2.     Zawiadomienie o terminie posiedzenia Rady Nadzorczej powinno być doręczone członkowi pod wskazany przez niego adres w deklaracji członkowskiej bezpośrednio za pokwitowaniem odbioru lub listem poleconym co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia Rady Nadzorczej .
Zawiadomienie powinno zawierać informację o prawie obecności członka na posiedzeniu oraz wskazanie stawianych członkowi zarzutów.
Jeżeli członek prawidłowo zawiadomiony nie przybędzie na posiedzenie i nie zawiadomi Spółdzielni o ważnych przyczynach nieobecności - Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę także podczas jego nieobecności.
3.     O wykluczeniu lub wykreśleniu z rejestru członków Zarząd zawiadamia wykluczonego lub wykreślonego członka listem poleconym lub pismem za pokwitowaniem odbioru, w ciągu 14 dni od podjęcia uchwały .
Zawiadomienie powinno zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o trybie i terminie odwołania.
Zawiadomienie zwrócone z powodu nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.
4.     Wykluczenie albo wykreślenie staje się skuteczne z chwilą:
a)         bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały rady nadzorczej, chyba że członek przed upływem tego terminu wniósł odwołanie od uchwały Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia.
b)         bezskutecznego upływu terminu do wniesienia do Walnego Zgromadzeniaodwołania od uchwały Rady Nadzorczej, jeżeli termin ten jest dłuższy od terminu do zaskarżenia do Sądu uchwały Rady Nadzorczej,
c)         bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Walnego Zgromadzenia,
d)         prawomocnego oddalenia przez sąd powództwa o uchylenie uchwały Rady Nadzorczej.
 
§ 20
 
1.     Członek wykluczony lub wykreślony z rejestru członków Spółdzielni ma prawo odwołać się od uchwały Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzeniaw ciągu 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wykluczeniu lub wykreśleniu i uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzeniaw części jego dotyczącej popierając swoje odwołanie.
2.     O terminie Walnego Zgromadzenia odwołujący się powinien być zawiadomiony pisemnie pod wskazanym przez niego w odwołaniu adresem, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Wykluczony lub wykreślony członek ma prawo być obecnym na obradach podczas rozpatrywania jego odwołania i je popierać. Jeśli prawidłowo powiadomiony o terminie obrad członek na obrady nie przybędzie –Walne Zgromadzeniemoże rozpatrzyć odwołanie bez jego udziału.
3.     O uchwale Walnego ZgromadzeniaZarząd zawiadamia członka na piśmie w ciągu 14 dni od daty powzięcia uchwały. Jeżeli odwołanie zostało rozpatrzone odmownie, zawiadomienie powinno zawierać odpis uchwały z uzasadnieniem oraz informacje o sposobie i terminie zaskarżenia uchwały do sądu.
4.     W przypadku gdy członek odwołał się od uchwały o wykluczeniu albo wykreśleniu do   Walnego Zgromadzenia i przed rozpatrzeniem odwołania przez Walne Zgromadzenie członek zaskarżył uchwałę do sądu postępowanie   wewnątrz -   spółdzielcze ulega umorzeniu.
 
§ 201
 
1.     Osobie wykluczonej w związku z zaleganiem z zapłatą należności czynszowych lub ze spłatą kredytu, która nadal zajmuje dotychczasowy lokal, Spółdzielnia może – za jej zgodą – przywrócić członkostwo.
2.     Warunkiem ubiegania się o przywrócenie praw członkowskich jest :
-            złożenie stosownego wniosku zawierającego zgodę na uchylenie lub zmianę dotychczasowej uchwały w zakresie wykluczenia,
-            spłacenie całego zadłużenia wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego, oraz egzekucyjnego,
-            terminowe opłacanie należności za korzystanie z lokalu przez okres co najmniej 3 miesięcy od daty spłacenia całego zadłużenia.
3.     Uchwałę o przywróceniu praw członkowskich po ustaniu przyczyn wykluczenia, wykreślenia lub wygaśnięcia lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego podejmuje Rada Nadzorcza. O sposobie załatwienia sprawy Rada Nadzorcza     powiadamia zainteresowaną osobę w terminie 14    dni od daty podjęcia uchwały, doręczając jej   stosowna uchwałę. W wyjątkowych przypadkach Rada Nadzorcza może przywrócić prawa członkowskie z pominięciem trzymiesięcznego okresu oczekiwania.
4.     Uchwała odmawiająca przywrócenia członkostwa musi zawierać uzasadnienie.
5.     Jeżeli sprawa wykluczenia była rozpatrywana na skutek wniesionego odwołania od uchwały Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie - przywrócenie członkostwa następuje na podstawie stosownej uchwały Walnego Zgromadzenia        zmieniającej lub uchylającej poprzednią uchwałę podjętą w tej sprawie w trybie odwoławczym.
6.     Osoba wykluczona, której wniosek o przywrócenie członkostwa został rozpatrzony przez Radę  Nadzorczą albo Walne Zgromadzenie pozytywnie – zostaje wpisana do rejestru członków pod poprzednim numerem, nie musi składać deklaracji  członkowskiej, wpłacać wpisowego i udziałów, ani  uzupełniać wkładu.
 
§ 21
 
Członka Spółdzielni, który zmarł, skreśla się z rejestru członków ze skutkiem od dnia, w którym nastąpił zgon. Osobę prawną, będącą członkiem Spółdzielni skreśla się z rejestru członków ze skutkiem od dnia ustania jej osobowości prawnej.