Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Perkoz"


ul. Burskiego 9
Olsztyn - Polska
tel.: 089 524 70 20
tel/fax.: 089 524 70 30


e-mail: biuro@smperkoz.pl

Copyright (c) 2006 by Perkoz

Design & CMS: Galindia.pl
DZIAŁ III
 
Prawa do lokalu
 
Rozdział I
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE.
 
 
§ 22.
 
1.     Dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych swych członków Spółdzielnia w budynkach stanowiących jej własność lub współwłasność może:
1)         ustanawiać spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,
2)         ustanawiać spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego tylko do dnia 31 grudnia 2010 r. w wypadku         przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w budynku wybudowanym na gruncie do którego Spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego,
3)          ustanawiać prawo odrębnej własności lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym garaży, a także ułamkowego udziału we współwłasności   w garażu wielostanowiskowym,
4)         wynajmować członkom lokale mieszkalne i użytkowe.
2.     Spółdzielnia może także wynajmować lub sprzedawać członkom i innym osobom lokale mieszkalne i lokale o innym przeznaczeniu w budynkach w tym celu przez Spółdzielnię wybudowanych lub nabytych.
3.     W wypadku zamiany lokalu członek spółdzielni zobowiązany jest wnieść odpowiednio wkład mieszkaniowy określony w § 48 lub   52albo wkład budowlany.
Na wkład, który członek obowiązany jest wnieść zalicza się wniesiony przez członka na lokal dotychczas przez niego zajmowany odpowiednio wkład mieszkaniowy ustalony stosownie do § 52 ust. 3 i 4 albo wkład budowlany ustalony zgodnie z § 38.
 
 
Rozdział II
 
 PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI.
 
 § 23
 
1.     Z członkiem Spółdzielni ubiegającym się o ustanowienie odrębnej własności lokalu w ramach nowego zadania inwestycyjnego, Spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu mieszkalnego albo lokalu o innym przeznaczeniu, w tym garażu lub miejsca postojowego w wielostanowiskowym pomieszczeniu garażowym, zwaną dalej umową o budowę lokalu.
2.     Umowa o budowę lokalu zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej powinna zobowiązywać strony do zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności tego lokalu oraz zawierać :
1) zobowiązanie członka Spółdzielni do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu budowlanego oraz do uczestniczenia w innych zobowiązaniach Spółdzielni związanych z budową określonych w umowie,
2) określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, który będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu,
3) wysokość kosztów budowy lokalu,
4) określenie rodzaju, położenia i powierzchni lokalu oraz pomieszczeń do niego przynależnych,
5) inne warunki, a w szczególności :
 a) rodzaj prawa do gruntu, na którym usytuowany    
      jest budynek,
 b) termin wpłat wkładu budowlanego,
 c) termin ustanowienia na rzecz członka odrębnej własności lokalu,
d)    koszty związane z ustanowieniem odrębnej własności lokalu,
6) warunki i termin wypowiedzenia umowy przez członka lub Spółdzielnię, z zachowaniem przepisów art. 20 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
§ 24
 
1.     Koszty budowy ustala się przy podpisaniu przez Spółdzielnię umowy z członkiem o budowę lokalu.
2.     Wkład budowlany ustala się w wysokości całości kosztów realizacji zadania inwestycyjnego, przypadających na lokal.
3.     Wkład budowlany członek zobowiązany jest wnieść w całości przed ustanowieniem na jego rzecz odrębnej własności lokalu. Jeżeli część wkładu budowlanego została sfinansowana z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, członek jest obowiązany do spłaty tego kredytu wraz z odsetkami.
4.     Wysokość zaliczki na wkład budowlany, rat spłaty pozostałej części wkładu budowlanego i terminy ich wnoszenia określa umowa o budowę lokalu.
 
§ 25
 
1.     Z chwilą zawarcia umowy, o której mowa w § 23, powstaje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu, zwane dalej „ekspektatywą odrębnej własności lokalu”. Ekspektatywa odrębnej własności lokalu jest zbywalna, wraz z wkładem budowlanym albo jego wniesioną częścią, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji.
2.     Nabycie ekspektatywy odrębnej własności lokalu obejmuje również wniesiony wkład budowlany lub jego część i staje się skuteczne z chwilą przyjęcia w poczet członków nabywcy lub spadkobiercy z tym, ze w razie kolejnego zbycia ekspektatywy przed przyjęciem poprzedniego nabywcy w poczet członków, zbycie to staje się skuteczne z chwilą przyjęcia kolejnego nabywcy w poczet członków. Postanowienia § 29 stosuje się odpowiednio.
3.    Umowa zbycia ekspektatywy odrębnej własności lokalu powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.
 
§ 26
 
Właściciele lokali są obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu.
 
§ 27
 
Odrębna własności lokalu może zostać ustanowiona na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej, małżonków czy też kilku osób wskazanych przez członka Spółdzielni, które wspólnie z nim ubiegają się o ustanowienie takiego prawa.
 
§ 28
 
1.     Członek uzyskuje prawo odrębnej własności lokalu z chwilą ustanowienia przez Spółdzielnię tego prawa na rzecz członka. Spółdzielnia ustanawia na rzecz członka odrębną własność lokalu najpóźniej w terminie 3 miesięcy po jego wybudowaniu, a jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jest wymagane pozwolenie na użytkowanie – najpóźniej w terminie 3 miesięcy od uzyskania takiego pozwolenia .
2.     Na żądanie członka Spółdzielnia ustanawia takie prawo w chwili, gdy ze względu na stan realizacji inwestycji możliwe jest przestrzenne oznaczenie lokalu.
3.     Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokali może być zawarta przez Spółdzielnię łącznie ze wszystkimi członkami, którzy ubiegają się o ustanowienie takiego prawa wraz ze związanymiz nim udziałami w nieruchomości. W takimwypadku wysokość udziałów w nieruchomości wspólnej określa ta umowa.
4.     Nieruchomość, z której wyodrębnia się własność lokali, może być zabudowana również więcej niż jednym budynkiem, stosownie do postanowień umowy, o której mowa w ust. 3.
 
§ 29
 
1.     Jeżeli prawo odrębnej własności lokalu należy do kilku osób, członkiem Spółdzielni może być tylko jedna z nich chyba, że przysługuje ono wspólnie małżonkom.
W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje Spółdzielnia.
2.     Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków nie będącego jej członkiem właściciela lokalu w tym także nabywcy prawa odrębnej własności lokalu, spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta.
 
§ 30
 
1.     W zakresie nieuregulowanym w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych do prawa odrębnej własności lokalu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali
      ( Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 203) z zastrzeżeniami, 
      o których mowa w ust. 2 –3.
2.     Zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność Spółdzielni i właścicieli lokali, jest wykonywany przez Spółdzielnię, jak zarząd powierzony, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy wymienionej w ust. 1, choćby właściciele lokali nie byli członkami Spółdzielni.
3.     Jednakże przepisów ustawy wymienionej w ust. 1 o wspólnocie mieszkaniowej i zebraniu właścicieli oraz o zarządzie nieruchomością wspólną nie stosuje się, z wyjątkiem art. 18 ust. 1 oraz art. 29 ust. 1 i ust. 1 a tej ustawy, które stosuje się odpowiednio.
4.     Uchwałę, o której mowa w art. . 12 ust. 3 ustawy wymienionej w ust. 1, podejmuje Rada Nadzorcza Spółdzielni na wniosek większości właścicieli lokali w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości wspólnej, obliczonej według wielkości udziałów w tej nieruchomości.
5.     W odniesieniu do właścicieli lokali, z żądaniem, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy wymienionej w ust. 1, występuje Zarząd Spółdzielni na wniosek większości właścicieli lokali w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości wspólnej.
 
§ 31
 
Postanowienia niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego.
 
 
Rozdział III
 
SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU.
 
§ 32
 
1.Spółdzielnia nie może ustanawiać spółdzielczych własnościowych praw do lokali, ani praw do miejsc postojowych położonych na gruncie do którego Spółdzielni przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego, z zastrzeżeniem §   56 statutu.
Wydane przed dniem 24 kwietnia 2001 r. przydziały spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mają moc umowy między członkiem a Spółdzielnią o ustanowieniu tego prawa.
2.  Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu może należeć do kilku osób z tym, że członkiem Spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, stosuje się odpowiednio postanowienia § 36 statutu.
 
§ 33
 
1.     Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest prawem zbywalnym, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji . Jest ono ograniczonym prawem rzeczowym .
2.     Skuteczność zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu obejmuje także wkład budowlany. Dopóki prawo to nie wygaśnie zbycie samego wkładu jest nieważne
3.     Umowa zbycia spółdzielczego własnościowego       prawa do lokalu powinna być zawarta w formieaktu       notarialnego.Wypis tego aktu notariusz przesyła      niezwłocznie Spółdzielni.
4.  Przedmiotem zbycia może być ułamkowa część spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu . Pozostałym współuprawnionym z tytułu własnościowego prawa do lokalu przysługuje prawo pierwokupu.
      Umowa zbycia ułamkowej części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu zawarta bezwarunkowo albo bez zawiadomienia uprawnionych o zbyciu lub z podaniem im do wiadomości istotnych postanowień umowy niezgodnych z rzeczywistością jest nieważna.
 
§ 34
 
Spółdzielnia prowadzi rejestr lokali, dla których zostały założone oddzielne księgi wieczyste, z adnotacją o ustanowionych hipotekach.
 
§ 35
 
Jeżeli własnościowe prawo do lokalu przeszło na kilku spadkobierców powinni oni w terminie jednego roku od dnia otwarcia spadku wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w celu dokonywania czynności prawnych związanych zwykonywaniem tego prawa włącznie z zawarciem w ich imieniu umowy o przeniesienie własności lokalu.
W razie bezskutecznego upływu tego terminu na wniosek spadkobierców lub Spółdzielni sąd w postępowaniu nieprocesowym wyznaczy przedstawiciela spadkobierców .
 
§ 36
 
1.     Jeżeli własnościowe prawo do lokalu należy do kilku osób, członkiem Spółdzielni może być tylko jedna osoba z nich chyba, że przysługuje ono wspólnie małżonkom.
W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje Spółdzielnia.
2.     Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków nabywcy prawa, jeżeli odpowiada ona wymaganiom statutu. Dotyczy to również spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta.
 
§ 37
 
W przypadku długotrwałych zaległości z zapłatą opłat, o których mowa w § 66, rażącego lub uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania tej osoby czyniącego korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, Spółdzielnia może w trybie procesu sądowego żądać sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości. Z żądaniem tym występuje Zarząd Spółdzielni na wniosek Rady Nadzorczej.
 
§ 38
 
1.     W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu Spółdzielnia obowiązana jest uiścić osobie uprawnionej wartość rynkową tego prawa.
2.     Z wartości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu potrąca się nie wniesioną przez członka część wkładu budowlanego a w wypadku gdy nie został spłacony kredyt zaciągnięty przez Spółdzielnię na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu – potrąca się kwotę niespłaconego kredytu wraz z odsetkami.
3.     Przysługująca osobie uprawnionej wartość własnościowego prawa do lokalu ustalona w sposób przewidziany w ust. 1 i 2 nie może być wyższa od kwoty jaką Spółdzielnia jest w stanie uzyskać od następcy obejmującego dany lokal w trybie przetargu przeprowadzonego przez Spółdzielnię.
4.     Warunkiem wypłaty wartości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest opróżnienie lokalu, o którym mowa w ust. 1.
 
§ 39
 
1.     W wypadku, gdy ustawa przewiduje wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu prawo to, jeżeli jest obciążone hipoteką, nie wygasa, lecz przechodzi z mocy prawa na Spółdzielnię.
2.     Prawo do lokalu nabyte w sposób określony w ust. 1, Spółdzielnia powinna zbyć w drodze przetargu w terminie sześciu miesięcy; w takimwypadku postanowienia § 36 stosuje się odpowiednio.
3.     Spółdzielnia jest obowiązana osobie uprawnionej zwrócić wartość nabytego prawa po potrąceniu należności wymienionych w § 38 ust. 2 oraz z tytułu obciążenia hipoteką. Obowiązek Spółdzielni powstaje z chwilą zbycia prawa w drodze przetargu.
 
§ 40
 
Do egzekucji ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji z nieruchomości.
 
§ 41
 
1.     Na pisemne żądanie członka, lub osoby niebędącej członkiem, Spółdzielni, którymprzysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego:
1)    spłaty przypadającej na jego lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z budową, , w  tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego Spółdzielni wraz z odsetkami,
2)    spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w § 66 i § 67 .
2.     Koszty zawarcia umowy o której mowa w ust. 1, oraz koszty założenia księgi wieczystej dla lokalu i wpisu do księgi wieczystej obciążają członka Spółdzielni, na rzecz którego Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.
3.     Po śmierci członka Spółdzielni, albo osoby niebędącej członkiem Spółdzielni, której przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a które to osoby wystąpiły z żądaniem przeniesienia własności określonym w ust. 1 oraz w § 43 Statutu, ich spadkobiercy mogą żądać przeniesienia na nich własności lokalu lub udziału we współwłasności garażu. W tym przypadku uznaje się, iż wniosek o przeniesienie własności lokalu został złożony w dniu pierwszego wystąpienia z żądaniem przez członka Spółdzielni lub osobę niebędącą członkiem Spółdzielni, której przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.  
 
§ 42
 
1.     Z chwilą zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu, do którego członkowi albo osobie niebędącej członkiem, przysługiwało spółdzielczewłasnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, w tym spółdzielcze własnościowe prawo do garażu, hipoteki ustanowione na tych ograniczonych prawach rzeczowych obciążają nieruchomości powstałe w wyniku zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu.
2.     Wierzyciel, którego wierzytelność w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu była zabezpieczona hipoteką na ograniczonym prawie rzeczowym, może dochodzić zaspokojenia z lokalu stanowiącego odrębną własność, powstałą w wyniku zawarcia tej umowy.
3.     Jeżeli Spółdzielnia, na mocy jednostronnej czynności prawnej, ustanowiła dla siebie odrębną własność lokalu, przeniesienie lokalu może nastąpić wyłącznie na rzecz członka, któremu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do tego lokalu, albo osoby niebędącej członkiem Spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do tego lokalu.
 
§ 43
 
1.     Na pisemne żądanie członka lub osoby niebędącejczłonkiem, Spółdzielni, którym przysługuje prawo   do miejsca      postojowego w wielostanowiskowym garażu, Spółdzielnia jest obowiązana po dokonaniu przez te osoby spłat, o których mowa w § 41 ust. 1, przenieść na te osoby ułamkowy udział we współwłasności garażu, przy zachowaniu zasady, że udziały przypadające na każde miejsce postojowe są równe.
2.     Koszty ustanowienia odrębnej własności wielostanowiskowego garażu stanowiącego współwłasność osób, o których mowa w ust. 1, pokrywają w odpowiednich ułamkowych częściach te osoby, zgodnie z przepisami § 41 ust. 2.
 
§ 44
 
1.     Wynajmowanie lub oddawanie w bezpłatne używanie przez członkaalbo osobę niebędącą członkiem Spółdzielni, której przysługujespółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, całego lub części lokalu nie wymaga zgody Spółdzielni, chyba że byłoby to związane ze zmianą sposobu korzystania z lokalu bądź jego części.
Jeżeli wynajęcie lub oddanie w bezpłatne używanie miałoby wpływ na wysokość opłat na rzecz Spółdzielni, członek albo osoba niebędącą członkiem Spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, obowiązany jest do pisemnego powiadomienia Spółdzielni o tej czynności.
2.     Umowy zawarte przez członkaalbo osobę niebędącą członkiem Spółdzielni, której przysługujespółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w sprawie korzystania z lokalu lub jego części wygasają najpóźniej z chwilą wygaśnięcia spółdzielczego prawa do tego lokalu.
 § 45
 
1.     Postanowienia niniejszego rozdziału stosują się do spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu, w tym do garaży oraz do prawa do miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych.
2.     Do praw do domu jednorodzinnego i lokali mieszkalnych budowanych w celu przeniesienia ich własności na rzecz członków, istniejących w dniu 15 stycznia 2003 stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego rozdziału, z tym że do czasu przeniesienia własności na rzecz członków mają zastosowania przepisy art. 52 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
 
 
Rozdział IV
 
SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO.
 
§ 46
 
1.     Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje z chwilą zawarcia między członkiem Spółdzielni, a Spółdzielnią umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawo do lokalu mieszkalnego . Umowa powinna być zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
Wydane przed dniem 24 kwietnia 2001 r. przydziały lokalu mieszkalnego na zasadzie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mają moc umowy między członkiem, a Spółdzielnią o ustanowieniu tego prawa.
2.     Przez umowę o ustanowieniu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal mieszkalny do używania, a członek zobowiązuje się wnieść wkład mieszkaniowy oraz uiszczać opłaty określone w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, w statucie Spółdzielni i w umowie.
3.     Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji.
4.     Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może należeć do jednej osoby lub do małżonków.
5.     Do ochrony spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie własności.
 

 

 

§ 47

 

1.     Z członkiem ubiegającym się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w budynku, który Spółdzielnia buduje lub zamierza budować, Spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa powinna być pod rygorem, nieważności zawarta w formie pisemnej.

2.     Umowa o budowę lokalu powinna zobowiązać strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu, oraz określać:

1)    zobowiązanie członka do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu mieszkaniowego oraz uczestniczenia w innych zobowiązaniach Spółdzielni związanych z budową, określonych w umowie,

2)    zakres rzeczowy robót realizowanego zadania inwestycyjnego stanowiący podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu,

3)    zasady ustalania wysokości kosztów budowy lokalu,

4)    wielkość lokalu i pomieszczeń przynależnych, termin oddania lokalu do użytku oraz wysokość i terminy wpłat na wkład mieszkaniowy,

5)    warunki i terminy wypowiedzenia umowy przez członka lub spółdzielnię

3.     Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę o budowę lokalu, gdy członek Spółdzielni lub jego następca prawny, z przyczyn leżących po jego stronie, nie dotrzymał warunków umowy określonych  w § 47 ust 2 pkt. 1 , bez których dalsza realizacja zadania inwestycyjnego lub ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokali wzniesionych w ramach wspólnie realizowanego zadania inwestycyjnego byłoby niemożliwe albo poważnie utrudnione.

4.     Wypowiedzenie może nastąpić na 3 miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego, chyba że strony postanowią w umowie  inaczej.

§ 48
 
Wysokość wkładu mieszkaniowego stanowi różnicę pomiędzy kosztem realizacji zadania inwestycyjnego przypadającym na dany lokal, a uzyskaną przez Spółdzielnię pomocą ze środków publicznych lub z innych środków uzyskanych na sfinansowanie kosztów budowy lokalu. Jeżeli część wkładu mieszkaniowego została sfinansowana z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, członek jest zobowiązany uczestniczyć w spłacie tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal .
 
§ 49
 
1.     Koszt budowy lokali mieszkalnych i wkładu mieszkaniowego ustala się dwuetapowo:
a) wstępnie przy podpisywaniu umowy o budowę lokalu,
b) ostatecznie – po końcowym rozliczeniu z wykonawcami i bankiem.
 
§ 50
 
1.     Spółdzielnia może ustanawiać na rzecz członka ponownie przyjętego do Spółdzielni nowe spółdzielcze lokatorskie prawo do zajmowanego lokalu, jeśli w terminie 6 miesięcy ustały przyczyny będące podstawą pozbawienia członkostwa i wygaśnięcia prawa do lokalu mieszkalnego, jeśli żadna z osób uprawnionych o których mowa w § 55   statutu nie wystąpiła z roszczeniem o przyjęcie w poczet członków i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do mieszkania.
2.     Przed zawarciem umowy o ustanowienie       spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu      mieszkalnego członek obowiązany jest uregulować zadłużenie z tytułu opłat za używanie lokalu i zwrócić koszty sądowe poniesione przez Spółdzielnię, jeżeli takie występują.
3.     Spółdzielnia może ustanawiać na rzecz członka spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, do którego wygasło prawo przysługujące innej osobie w związku z realizacją zamiany mieszkań o której mowa w § 63 statutu.
   Członek uzyskujący to prawo wnosi wkład mieszkaniowy w wysokości wkładu należnego osobie z tytułu wygasłego prawa zgodnie z § 52 ust. 7 statutu, oraz zobowiązuje się do spłaty długu obciążającego ten lokal z tytułu zaciągniętego przezSpółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu wraz z odsetkami.
 
§ 51
 
1.     W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego   Spółdzielnia, z zastrzeżeniem art. 15 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ogłasza nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu, zgodnie z postanowieniami statutu, przetarg na ustanowienie odrębnej własności tego lokalu , zawiadamiając o przetargu w sposób określony w statucie oraz przez publikację ogłoszenia w prasie lokalnej.
2.    Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mają członkowie, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą gotowość zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności tego lokalu. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych pierwszeństwo ma najdłużej oczekujący. Warunkiem przeniesienia odrębnej własności lokalu na takiego członka jest wpłata wartości rynkowej lokalu.
 
§ 52
 
1.     Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa z chwilą ustania członkostwa oraz w innych przypadkach określonych w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych.
11 Spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego z następujących przyczyn :
1)    jeżeli członek pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokal niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, lub
2)    jeżeli członek jest w zwłoce z uiszczeniem opłat, o których mowa w § 66 i 67 , za 6 miesięcy.
12. W wypadku gdy spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przysługuje małżonkom, Spółdzielnia może podjąć uchwałę o której mowa w     ust. 1 wobec jednego albo obojga małżonków.
1Z chwilą gdy wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na podstawie uchwały o której mowa w ust 11 i 1, stanie się skuteczne ustaje członkostwo w Spółdzielni.
2.     Po wygaśnięciu prawa do lokalu mieszkalnego członek oraz zamieszkujące w tym lokalu osoby, które prawa swoje od niego wywodzą są obowiązani do opróżnienia lokalu w terminie 3 miesięcy od wygaśnięcia prawa.
3.    Po wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia zwraca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu
4.     Przysługującaosobie uprawnionej     wartość rynkowanie może być wyższaod kwoty, jaką Spółdzielnia jest w stanie uzyskać od członka obejmującego dany lokal w trybie przetargu przeprowadzonego przez Spółdzielnię.
41 Z wartości rynkowej lokalu potrąca się przypadającą na lokal część zobowiązań   Spółdzielni  związanych z budową, o których mowa w art. 10 ust.1 pkt 1 ustawy, w tym w szczególności nie wniesiony wkład mieszkaniowy. Jeżeli Spółdzielnia  skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków  publicznych lub z innych środków, potrąca się również nominalną kwotę umorzenia kredytu lub dotacji, w części przypadającej na ten lokal oraz kwoty zaległych opłat, o których mowa w § 66 i 67 , a także koszty określenia wartości rynkowej lokalu.
5.     Warunkiem wypłaty wartości lokalujest opróżnienie lokalu, o którym mowa w ust. 2.
6      Jeżeli jednak wartość lokalu jest ustalana w trybie przetargu, wypłata należności z tytułu wygasłego prawa następuje w terminie wynikającym z rozstrzygnięcia przetargowego.
Roszczenie o zwrot wkładu mieszkaniowego jest zbywalne i podlega egzekucji.
7. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego i nie opróżnienia lokalu, gdy z roszczeniem w trybie § 54 statutu występują osoby uprawnione, Spółdzielnia wypłaca osobom uprawnionym z tytułu wygasłego prawa wkład mieszkaniowy lub jego część zwaloryzowane według wartości rynkowej lokalu określonej na dzień wygaśnięcia tego prawa. W rozliczeniu tym nie uwzględnia się długu obciążającego członka z tytułu przypadającej na niego części zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu wraz z odsetkami.
8. Warunkiem wypłaty należności z tytułu wygasłego prawa osobom uprawnionym jest wniesienie wymaganego wkładu mieszkaniowego albo jego części przez osobę uzyskującą spółdzielcze lokatorskie prawo do tego lokalu.
9.     Spółdzielnia wypłaca należność z tytułu wygasłego     prawa osobom uprawnionym w terminie 14 dni od   dnia wniesienia wymaganego wkładu mieszkaniowego, albo jego części przez osobę uzyskującą spółdzielcze lokatorskie prawo do tego lokalu.
 
§ 53
 
1.     Po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub po unieważnieniu małżeństwa małżonkowie powinni w terminie jednego roku zawiadomić Spółdzielnię, któremu z nich przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, albo przedstawić dowód wszczęcia postępowania sądowego o podział prawa. Były małżonek nie będący członkiem Spółdzielni powinien złożyć deklarację członkowską w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym przypadło mu prawo do lokalu. Byłemu małżonkowi przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni.
2.    W razie nie dokonania przez małżonków czynności o których mowa w ust. 1, Zarząd Spółdzielni wyznaczy im w tym celu dodatkowy, nie krótszy niż 6 miesięcy termin, uprzedzając o skutkach jakie może spowodować jego niezachowanie.
3.     Po bezskutecznym upływie terminu wymienionego w ust. 2 Spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.
 
§ 54
 
1.     Z chwilą śmierci jednego z małżonków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu które przysługiwało obojgu małżonkom, przypada drugiemu małżonkowi.
Małżonek ten jeżeli nie jest członkiem Spółdzielni powinien złożyć deklarację członkowską w terminie jednego roku od dnia śmierci członka.Małżonkowi zmarłego członka Spółdzielni przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni.
Postanowienia § 53 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
2.     Postanowienia ust. 1 nie naruszają uprawnień spadkobierców do dziedziczenia wkładu mieszkaniowego.
 
§ 55
 
1.     W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w następstwie nie dokonania czynności o których mowa w § 53, roszczenie o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego    przysługują dzieciom i innym osobom bliskim.
2.     W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego   na podstawie § 52 ust 11 i 12   lub nie dokonaniaczynności o których mowa w § 54, roszczenie o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowieniu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego: przysługująmałżonkowi, dzieciom i innym osobom bliskim.
3.     W wypadku ustania członkostwa w okresie oczekiwania na zawarcie umowy o ustanowieniu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego osobom o których mowa w ust. 2, które miały wspólne z członkiem zamieszkać w tym lokalu przysługują roszczenia o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowieniu prawa zgodnie z postanowieniami umowy o budowę lokalu.
4.     Dla zachowania roszczeń, o których mowa w ust. 1 – 3 konieczne jest złożenie w terminie jednego roku deklaracji członkowskiej wraz z pisemnym zapewnieniem o gotowości do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.
W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym, biorąc pod uwagę w szczególności okoliczność, czy osoba uprawniona na podstawie ust. 1 albo 2 zamieszkiwała odpowiednio razem z byłymi małżonkami lub jednym z nich albo z byłym członkiem
Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu - wyboru dokonuje Spółdzielnia.
5.     Osoba przyjęta w poczet członków Spółdzielni w wypadku, o którym mowa w ust. 3, staje się stroną umowy o budowę lokalu wiążącej osobę, której członkostwo ustało.
6.     W wypadku wygaśnięcia roszczeń lub braku uprawnionych osób, o których mowa w ust. 3,  wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu ustaloną zgodnie z § 52 ust. 4 i 41     .
7.     W wypadku ustania członkostwa w okresie poprzedzającym zawarcie umowy o budowę lokalu osobom, o których mowa w ust. 3, przysługują roszczenia o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcia takiej umowy.
 
§ 56
 
1.     Do dnia 31 grudnia 2010 r na pisemne żądanie członka Spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego położonego w budynku wybudowanym na gruncie , do którego Spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę o przekształcenie przysługującego mu prawa na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu po dokonaniu przez niego :
 
1)    spłaty przypadającej na jego lokal części kosztów budowy będących zobowiązaniami Spółdzielni, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego wraz z odsetkami z zastrzeżeniem pkt . 2;
2)    spłaty nominalnej kwoty umorzenia kredytu lub dotacji w części przypadającej na jego lokal, o ile Spółdzielnia skorzystała z pomocy podlegającej odprowadzeniu do budżetu państwa uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków,
3)    spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w § 66 i 67 Statutu.
2.     Umowa powinna być zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
3.     Członkowie, którzy dokonali przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub odrębną własność po dniu 23 kwietnia 2001 r. nie będą rozliczani z kwot wpłaconych tytułem przekształcenia ( różnicypomiędzy wartością rynkową a zwaloryzowanym wkładem mieszkaniowym, pomniejszoną o należnąlub udzieloną przez Spółdzielnię bonifikatę) i nie będą te kwoty wpisane na poczet wpłat na fundusz remontowy.
§ 57
1.     Członek, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest uprawniony do żądania by Spółdzielnia przeniosła na niego własność lokalu.
2.     Niedopuszczalne jest przeniesienie przez Spółdzielnię na inną osobę własności lokalu mieszkalnego w budynku wybudowanym z udziałem środków z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.
3.     Uprawnienie, o którym mowa w ust 1 nie przysługuje członkom posiadającym spółdzielcze lokatorskie prawa do lokali w domach specjalnego przeznaczenia dla ludzi starszych lub niepełnosprawnych.
 
§ 58
 
1.     Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego:
1)    spłaty przypadającej na jego lokal części kosztów budowy będących zobowiązaniami Spółdzielni, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego wraz z odsetkami z zastrzeżeniem pkt . 2;
2)    spłaty nominalnej kwoty umorzenia kredytu lub dotacji w części przypadającej na jego lokal, o ile Spółdzielnia skorzystała z pomocy podlegającej odprowadzeniu do budżetu państwa uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków,
3)    spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w § 66 i 67 Statutu.
2. W stosunku do mieszkań obciążonych odsetkami wykupionymi przez budżet państwa na podstawie ustawy z dnia 30 listopada 1995 r o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych, przeniesienia własności dokonuje się na warunkach finansowych określonych w tej ustawie.
3.  Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, o której mowa w ust. 1 , oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczysto-księgowym obciążają członka Spółdzielni na rzecz którego Spółdzielnia        dokonuje przeniesienia własności lokalu.
4.  Po śmierci członka Spółdzielni, który wystąpił z żądaniem przeniesienia własności lokalu, określonym w ust. 1, jeżeli brak jest osób uprawnionych: małżonka, dzieci i innych osóbbliskich zamieszkałych razem z byłym członkiem, którym przysługuje roszczenie o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, jego spadkobiercy mogą żądać przeniesienia na nich własności lokalu, nawet jeżeli żaden z nich nie jest członkiem Spółdzielni. W tym przypadku uznaje się, iż wniosek o przeniesienie własności lokalu został złożony w dniu pierwszego wystąpienia z żądaniem przez członka Spółdzielni.
 
Rozdział V
 
WYNAJEM LOKALI
 
§ 59
 
Spółdzielnia może wynajmować lokale mieszkalne i lokale o innym przeznaczeniu, w tym garaże, znajdujące się w budynkach w tym celu wybudowanych lub nabytych przez Spółdzielnię.
Spółdzielnia może wynajmować lokale także w innych budynkach, jeżeli nie może ustanowić do nich prawa odrębnej własności, ze względu na cechy techniczno-użytkowe tych lokali lub brak na nie popytu.
 
§ 60
 
1.     Spółdzielnia może wynajmować lokale członkom Spółdzielni i osobom nie będącym członkiem Spółdzielni.
2.     Pierwszeństwo wynajęcia lokalu mieszkalnego przysługuje członkom Spółdzielni.
3.     Po wyczerpaniu ofert przedkładanych członkom Spółdzielnia może przedłożyć oferty innym osobom.
4.     Oferty przedkładane są w kolejności złożonych wniosków o wynajem lokalu.
5.     Warunki wynajmu lokali są określone w umowie zawartej przez Spółdzielnię z najemcą.
Umowa najmu wymaga formy pisemnej.
 
 
Rozdział VI
 
PRZEKSZTAŁCENIE NAJMU LOKALI.
 
§ 61
 
1.     Na pisemne żądanie najemcy spółdzielczego lokalu mieszkalnego spółdzielczego lokalu mieszkalnego, który przed przyjęciem przez Spółdzielnię był mieszkaniem przedsiębiorstwa państwowego, państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z nim umowę przeniesienia własności lokalu, po dokonaniu przez niego :
1)       spłaty zadłużenia z tytułu świadczeń wynikających z umowy najmu lokalu,
2)       wpłaty wkładu budowlanego określonego przez Zarząd Spółdzielni w wysokości proporcjonalnej do powierzchni użytkowej zajmowanego mieszkania wynikającej ze zwaloryzowanej ceny nabycia budynku, jeżeli Spółdzielnia nabyła budynek odpłatnie.
2.   Żądanie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje   również osobie bliskiej w stosunku do najemcy, o którym mowa w ust. 1.
3.  Jeżeli Spółdzielnia nabyła mieszkanie zakładowe, o którym mowa w ust. 1 nieodpłatnie, najemca, o którym mowa w ust. 1 powinien pokryć koszty dokonanych przez Spółdzielnię nakładów koniecznych przeznaczonych na utrzymanie budynku, w którym znajduje się ten lokal.
4.   Kaucje mieszkaniowe, o których mowa w art. 7 ust. 3 w związku z art.9 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe ( Dz. U. Nr 119, poz. 567, z późn. zmianami) podlegają zaliczeniu na poczet wkładu budowlanego lub na poczet pokrycia kosztów, o których mowa w ust.3.
5.  Wysokość kaucji mieszkaniowej zaliczonej na poczet wkładu budowlanego waloryzuje się proporcjonalnie do wartości rynkowej lokalu.
6.   Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, o której mowa w ust. 1, oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają najemcę, na rzecz którego Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.
 
§ 62
 
Po śmierci najemcy, który wystąpił z żądaniem przeniesienia własności określonym w § 61, jeżeli brak jest osób, które wstępują w stosunek najmu na podstawie art. 691 Kodeksu cywilnego, jego spadkobiercy mogą żądać przeniesienia na nich własności lokalu, nawet jeżeli żaden z nich nie jest członkiem Spółdzielni. W tym przypadku uznaje się, iż wniosek o przeniesienie własności lokaluzostał złożony w dniu pierwszego wystąpienia z żądaniem przez najemcę.
 
Rozdział VII
 
ZAMIANA LOKALI.
 
§ 63
 
1.     Zamiana spółdzielczych lokali mieszkalnych może występować w następujących formach:
1)        zamiana cywilna,
2)        zamiana spółdzielcza.
2.     Zamiana cywilna występuje wyłącznie przy spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu (domu jednorodzinnego) oraz prawie odrębnej własności lokalu. Umowa zamiany lokali między zainteresowanymi osobami wymaga formy aktu notarialnego
 
§ 64
 
1.     Zamiana spółdzielcza, dokonywana w ramach spółdzielni między jej członkami lub między członkiem spółdzielni i osobą posiadającą lokal stanowiący własność innego podmiotu, uzależniona jest od zgody zarządu pod względem formalnym i merytorycznym.
2.     Spółdzielnia jest zobowiązana umożliwić członkom dokonania zamiany lokali mieszkalnych między sobą oraz osobami zajmującymi lokale, domy i garaże nie stanowiące własności Spółdzielni, jeśli spełniają wymogi statutu.
 
§ 65
 
1.     Zamiana lokali między członkiem Spółdzielni i członkiem innej spółdzielni mieszkaniowej wymaga zgody obu spółdzielń.
2.     Zamiana lokali między członkiem Spółdzielni i najemcą lokalu stanowiącego własność innego podmiotu ( gminy) wymaga zgody Spółdzielni i zgody właściciela lokalu wynajętego.
 
Rozdział VIII
 
OPŁATY ZA UŻYWANIE LOKALI.
 
§ 66
 
1.     Członkowie Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani do wnoszenia opłat na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielnioraz z wykonaniem zobowiązań Spółdzielni z innych tytułów.
11   Osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali są obowiązane uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, oraz zobowiązaniach Spółdzielni z innych tytułów przez uiszczenie opłat na takich samych zasadach jak członkowie Spółdzielni, z zastrzeżeniem § 68.
2.     Członkowie Spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani do wnoszenia opłat na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali,eksploatacji i utrzymania nieruchomościwspólnych,eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni oraz z wykonaniem zobowiązań Spółdzielni z innych tytułów
Od członka będącego właścicielem lokalu, niezależnie od jego obowiązków w zakresie pokrywania kosztów zarządu nieruchomością wspólną, Spółdzielnia może żądać wpłat na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych, o którym mowa w § 100 ust. 2 pkt. 3
3.     Członkowie Spółdzielni którzy oczekują na ustanowienie na ich rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub prawa odrębnej własności lokalu, są obowiązani uczestniczyć w kosztach budowy lokali przez wnoszenie wkładów mieszkaniowych lub budowlanych i w innych zobowiązaniach Spółdzielni związanych z budową zgodnie z postanowieniami statutu. Od chwili wydania im lokali uiszczają oni opłaty określone w ust. 1 albo 2.
4.     Właściciele lokali nie będący członkami Spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacja i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych oraz w innych kosztach zarządu tymi nieruchomościami na takich samych zasadach jak członkowie Spółdzielni z zastrzeżeniem § 68.
Są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach   związanych  z eksploatacja i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu. Obowiązki te wykonują przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach jak członkowie Spółdzielni z zastrzeżeniem art. 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
5.     Członkowie Spółdzielni są również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez Spółdzielnię. Właściciele lokali nie będący członkami mogą odpłatnie korzystać z takiej działalności na podstawie umów zawieranych ze Spółdzielnią.
51 Obowiązek wnoszenia odpisów na fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych, o których mowa w § 100 ust 2 pkt.3 dotyczy członków Spółdzielni,właścicieli lokali niebędących członkami Spółdzielni, oraz osób niebędących członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali.
52 Członkowie, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, zobowiązani są do spłaty kredytów inwestycyjnych zaciągniętych przez Spółdzielnię na budowę ich mieszkań, wraz z naliczonym przez bank oprocentowaniem.
6.     Za opłaty, o których nowa w ust. 1 –52solidarnie z członkami Spółdzielni lub właścicielami lokali nie będącymi członkami Spółdzielni, oraz osobami niebędącymi członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, odpowiadają:
1)         stale zamieszkujące z nimi w lokalu osoby pełnoletnie, z wyjątkiem pełnoletnich zstępnych pozostających na ich utrzymaniu, a także osoby faktycznie korzystające z lokalu,
2)         osoby nie będące członkami Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.
7.     Odpowiedzialność osób, o których mowa w ust. 6 pkt. 1, ogranicza się do wysokości opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania lub faktycznego korzystania z lokalu.
8.     Opłaty za używanie lokali, o których mowa w § 66 przeznacza się wyłącznie na cele określone w tych przepisach . Kwoty wpłacone z tytułu opłat za używanie lokali zalicza się w pierwszej kolejności na poczet najdawniejszych zadłużeń, chyba że wpłacający wskaże na piśmie inny okres.
9.     Zarząd Spółdzielni prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości :
1)       ewidencję i rozliczenie przychodów i kosztów, o których mowa w ust. 1-2, 4 i 5 ;
2)       ewidencję wpływów i wydatków funduszu remontowego zgodnie z art. 6 ust 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych ; ewidencja wpływów i wydatków funduszu remontowego na poszczególne nieruchomości powinna uwzględniać wszystkie wpływy i wydatki funduszu remontowego tych nieruchomości.
10.Finansowanie remontów jest realizowane zbiorczo w skali funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych według planów rzeczowo-finansowych uchwalonych przez Radę Nadzorczą.
11.Uchwalone przez Radę Nadzorczą plany rzeczowo-finansowe gospodarki środkami funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych powinny zapewnić dla każdej nieruchomości zrównoważenie wpływów i wydatków tego funduszu w skali 7 lat lub w skali realizacji jednorodnego przedsięwzięcia remontowego (docieplenie budynków, wymiana instalacji).
 
§ 67
 
1.  Opłaty, o których mowa w § 66 powinny być uiszczane co miesiąc, z góry do dnia 20 każdego miesiąca. Przez dzień zapłaty rozumie się dzień wpływu pieniędzy na rachunek bankowy Spółdzielni.
Spółdzielnia jest obowiązana przedstawić składniki wysokości opłat na żądanie członka Spółdzielni, właściciela lokalu niebędącego członkiem Spółdzielni lub osoby niebędącej członkiem Spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.
2. Obowiązek uiszczania opłat określonych w § 66 powstaje z dniem postawienia członkowi do dyspozycji przydzielonego lokalu, a ustaje z dniem przejęcia lokalu protokolarnie przez Spółdzielnię.
W przypadku nabycia na podstawie umowy notarialnej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub prawa własności lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość nabywca zobowiązany jest do uiszczania opłat, o których mowa w § 66 ust. 1 – 52  , od dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej na niego prawo do lokalu.
3.  Od nie wpłaconych w terminach należności z tytułu opłat za używanie lokalu, Spółdzielnia może pobierać odsetki ustawowe.Naliczanie odsetek rozpoczyna się od pierwszego dnia następnego miesiąca po terminie określonym w ust. 1.
4.  Członek nie może potrącać swoich należności od Spółdzielni z opłat za używanie lokali.
5.  O zmianie wysokości opłat Spółdzielnia jest obowiązana zawiadomić osoby, o których mowa w § 66 ust. 1 –52, co najmniej 14 dni przed upływem terminu wnoszenia opłat, ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin. Zmiana wysokości opłat wymaga uzasadnienia na piśmie.
6.     Osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego obowiązane są od dnia wygaśnięcia prawa do lokalu do dnia jego opuszczenia uiszczać do Spółdzielni odszkodowanie w wysokości kosztów eksploatacji i utrzymania lokalu oraz spłaty kredytu mieszkaniowego na takich samych zasadach jak członkowie Spółdzielni.
7.     Członkowie Spółdzielni, osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokali, oraz właściciele niebędący członkami Spółdzielni mogą kwestionować zasadność zmiany wysokości opłat bezpośrednio na drodze sądowej. W przypadku wystąpienia na drogę sądową ponoszą oni opłaty w dotychczasowej wysokości. Ciężar udowodnienia zasadności zmiany wysokości opłat spoczywa na Spółdzielni.
 
§ 68
 
Pożytki i inne przychody z własnej działalności gospodarczej Spółdzielnia może przeznaczyć w szczególności na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków oraz na prowadzenie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej.
 
 § 69
 
1.     Obowiązki Spółdzielni i członków w zakresie napraw   wewnątrz lokali oraz zasady rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.
2.     Szczegółowe zasady rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za lokale uchwala Rada Nadzorcza.