Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Perkoz"


ul. Burskiego 9
Olsztyn - Polska
tel.: 089 524 70 20
tel/fax.: 089 524 70 30


e-mail: biuro@smperkoz.pl

Copyright (c) 2006 by Perkoz

Design & CMS: Galindia.pl

 

DZIAŁ IV
 
ORGANY  SPÓŁDZIELNI.
 
Rozdział I
 
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
 § 70
 
1.     Organami Spółdzielni są:
a)  Walne Zgromadzenie
a)     Rada Nadzorcza
b)    Zarząd
 
§ 71
 
1.    Wybory do Rady Nadzorczej i Zarządu, oraz  delegatów do organów związku rewizyjnego jak również odwołanie tych osób następuje w głosowaniu tajnym. Wybory są dokonywane spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
Zgłoszenia kandydatów do Rady Nadzorczej odbywają się na Walnym Zgromadzeniu.
Odwołanie członka organu następuje również w głosowaniu tajnym.
2.     Do wybieranych organów Spółdzielni wchodzą kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.
3.     Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały przez organ Spółdzielni uwzględnia się tylko oddane za i przeciw uchwale.
4.     Tryb zwoływania posiedzeń organów Spółdzielni oraz sposób i warunki podejmowania uchwał przez te organy określa statut oraz regulaminy wydane na jego podstawie.
 
 § 72
 
1.     Członkowie innych niż Zarząd organów otrzymują wynagrodzenie w wysokości :
a)     przewodniczący Rady Nadzorczej - 70 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
b)    członkowie Rady zamieszkali poza Olsztynem
- 60 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c)     Członkowie Rady zamieszkali w Olsztynie – 50 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
2.     Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wypłacane jest w formie miesięcznego ryczałtu bez względu na ilość posiedzeń, przy czym warunkiem wypłacenia tego wynagrodzenia jest udział członka organu w każdym posiedzeniu w             danym miesiącu, chyba że nieobecność członka  jest usprawiedliwiona.
1.     Jeżeli w danym miesiącu posiedzenie organu nie odbywa się, to wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1, członkom organu nie przysługuje.
 
Rozdział II
Walne Zgromadzenie
 
§ 73
 
1.     Walne Zgromadzenie działa na podstawie :
-        ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze,
-        ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o spółdzielniach mieszkaniowych,
-        statutu Spółdzielni.
2.     Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.
3.     Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu        tylko osobiście.
2.     Osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka . Pełnomocnik osoby prawnej może być wybierany jako członek Rady Nadzorczej.
3.     Członkowie nie mający zdolności do czynności prawnych lub członkowie z ograniczona zdolnością do czynności prawnych biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik ten nie może być wybierany jako członek Rady Nadzorczej.
4.     Członek ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta . Osoby, z których pomocy korzysta członek, nie są uprawnione do zabierania głosu.
 
§ 74
 
1.    Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenianależy :
1)    uchwalanie kierunku rozwoju działalności gospodarczej i statutowej Spółdzielni,
2)    rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni,  Rady lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
3)   rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokółu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie  uchwał w tym zakresie,
4)    podejmowanie Uchwał w przedmiocie nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat.
5)    podejmowanie Uchwał w sprawie zbycia nieruchomości i zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
6)    oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może osiągnąć,
7)    podejmowanie Uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni, a także przyłączenia jej jednostki organizacyjnej do innej Spółdzielni oraz likwidacja Spółdzielni.
8)    rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od Uchwał Rady Nadzorczej podjętych w pierwszej instancji.
9)    uchwalenie Statutu i jego zmian.
10)podejmowanie Uchwał w sprawie przystąpienia Spółdzielni do Związku lub wystąpienia z niego oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
11)podejmowanie Uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji gospodarczych, występowania z nich, w tym także nabycia udziałów ( akcji) tych organizacji,
12)wybór delegatów na Zjazd Związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
13)uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia
14)wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej.
15) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej
2.     Postanowienia ust. 1 pkt. 5 nie stosuje się do ustanawiania i przenoszenia prawa odrębnej własności lokali, domów jednorodzinnych oraz miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych dokonywanych dlarealizacji zadań Spółdzielni, określonych w § 4 statutu.
 
§ 75
 
1.     Walne Zgromadzeniezwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego .
2.     Zarząd może zwołać także Walne Zgromadzeniez ważnych powodów w każdym czasie.
3.     Zarząd obowiązany jest także zwołać Walne Zgromadzeniena żądanie :
1)         Rady Nadzorczej
2)         Przynajmniej 1/10 członków Spółdzielni.
4.     Żądaniezwołania Walnego Zgromadzeniapowinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.
5.     Walne Zgromadzeniew przypadkach określonych w ust. 3 powinno być zwołane w takim terminie aby mogło się odbyć w ciągu 6 tygodni od dnia wniesienia żądania.
Jeżeli to nie nastąpi, może je zwołać Rada Nadzorcza.
6. W przypadku nie zwołania Walnego Zgromadzenia przez organy Spółdzielni zwołuje je związek rewizyjny w którym zrzeszona jest Spółdzielnia lub Krajowa Rada Spółdzielcza na koszt Spółdzielni.
7.     Wnioskujący o zwołanie Walnego Zgromadzenia powinni wystąpić do związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona lub do Krajowej Rady Spółdzielczej o zwołanie Walnego Zgromadzenia.
 
§ 76
 
1. O czasie miejscu i porządku obrad Walnego ZgromadzeniaZarząd zawiadamia na piśmie członków Spółdzielni, związek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz Krajową Radę Spółdzielczą co najmniej na    21 dni przed terminem Zebrania .
2.     Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad oraz informację o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informacje o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami.
3.     Projekty uchwał i żądania zamieszczania oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie. Projekty uchwał w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane , na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
4.     Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w ust. 3, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Projekt Uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty, przez co najmniej 10 członków.
5.     Członek ma prawo zgłaszania poprawek do   projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed   posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.
6.     Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków Spółdzielni.
7.     Uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd wywiesza w siedzibie Spółdzielni.
6.     Koszty organizacji Walnego Zgromadzenia obciążają   wszystkich członków Spółdzielni.
 
§ 77
1.     Walne Zgromadzeniemoże podejmować Uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom w terminach i w sposób określony w statucie Spółdzielni. Zasada ta nie dotyczy Uchwały o odwołaniu członka Zarządu w związku z nie udzieleniem mu absolutorium.
2.     Walne Zgromadzeniemoże skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odroczyć ich rozpatrzenie do następnego Walnego Zgromadzenia a także zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.
3.     Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania Uchwał bez względu na liczbę obecnych. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów. W przypadkach likwidacji Spółdzielni Uchwały są podejmowane większością ¾ oddanych głosów, a dotyczące zmian statutu, połączenia z inną Spółdzielnią oraz odwołania członków Rady Nadzorczej większością 2/3 oddanych głosów.
4.     Z zastrzeżeniem § 71 głosowanie na Walnym Zgromadzeniuodbywa się jawnie .
5.     Jednakże na żądanie 1/5 członków obecnych na Walnym Zgromadzeniuzarządza się głosowanie tajne.
 
§ 78
 
1.     Uchwały Walnego Zgromadzeniaobowiązują wszystkich członków Spółdzielni, oraz wszystkie jej organy.
Uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna.
2.     Członek Spółdzielni może zaskarżyć do sądu w trybie i terminie określonym w Prawie Spółdzielczym Uchwałę z powodu jej niezgodności z przepisami prawa lub statutu. Na tej samej podstawie Uchwałę może zaskarżyć także Zarząd Spółdzielni.Jeżeli Zarząd wytacza powództwo, Spółdzielnię reprezentuje pełnomocnik ustanowiony przez Radę Nadzorczą.
3.     Prawo zaskarżenia Uchwały w sprawie wykluczenia lub wykreślenia z rejestru członków przysługuje wyłącznie członkowi, którego ona dotyczy.
4.     Powództwo o uchylenie Uchwały Walnego Zgromadzenia powinno być wniesione w ciągu sześciu tygodni od dnia odbycia Walnego Zgromadzeniajeżeli zaś powództwo wnosi członek nieobecny na Walnym Zgromadzeniuwskutek jego wadliwego zwołania – w ciągu sześciu tygodni od dnia powzięcia przez niego wiadomości o uchwale, nie później jednak niż przed upływem roku od dnia odbycia.      Walnego Zgromadzenia..
5.     Przepisy ust. 1 – 4 stosuje się również do wykluczenia lub wykreślonego członka w przypadku zaskarżenia przez niego uchwały o wykluczeniu lub wykreśleniu.
6.     Orzeczenie sądu ustalające nieistnienie albo nieważność uchwały bądź uchylające uchwałę Walnego Zgromadzeniama moc prawną względem wszystkich członków Spółdzielni, oraz wszystkich jej organów.
 
§ 79
 
1.       Obrady Walnego Zgromadzeniaotwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony członek Rady.
2.       Walne Zgromadzeniewybiera Prezydium w składzie co najmniej: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz. Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład Prezydium Zebrania.  
3. Szczegółowy tryb prowadzenia obrad, prowadzenie wyborów i podejmowanie Uchwał określa regulamin obrad   Walnego Zgromadzenia.
 
§ 80
 
1.       Z obrad Walnego Zgromadzeniasporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący i  Sekretarz.
2.       Protokóły mogą przeglądać członkowie Spółdzielni oraz upoważnieni przedstawiciele związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona i Krajowej Rady Spółdzielczej.
3.       Protokóły przechowuje Zarząd Spółdzielni co najmniej przez 10 lat.
 
 
Rozdział III
 
RADA NADZORCZA.
 
§ 81
 
Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.
 
 § 82
 
1.     Rada Nadzorcza składa się z 7 członków wybieranych spośród członków Spółdzielni na okres 3 lat
2. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 lata i trwa od Walnego Zgromadzenia, na którym Rada została wybrana do Walnego Zgromadzenia, które dokona wyboru Rady na następną kadencję.
3. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do   Rady Nadzorczej może być wybrana osoba nie będąca członkiem Spółdzielni, wskazana przez tę osobę prawną  i będąca pełnomocnikiem osób prawnych.
4.   W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni. Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest nieważna. Z chwilą nawiązania stosunku pracy przez członka Rady Nadzorczej ustaje jego członkostwo w Radzie Nadzorczej Spółdzielni.
5.   Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje Rady Nadzorczej.
 
 § 83
 
1.     Mandat członka Rady wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany.
2.     Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:
1)    odwołania większością 2/3 głosów przez,     Walne Zgromadzenie,
2)    zrzeczenia się mandatu,
3)   ustania członkostwa w Spółdzielni,
4)   odwołania pełnomocnictwa przez osobę prawną.
3.     W miejsce członka Rady, który utracił mandat wchodzi do końca kadencji członek Spółdzielni, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów w wyborach do Rady Nadzorczej. W przypadku równej ilości głosów w grę wchodzi kolejność alfabetyczna według nazwiska.
 
§ 84
 
1.     Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
1)    uchwalanie planów gospodarczych i programu działalności społeczno-wychowawczej,
2)    nadzór i kontrola działalności Spółdzielni, a w szczególności:
a)     badanie okresowych sprawozdań oraz bilansów,
b)    dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań społeczno- gospodarczych ze specjalnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw członkowskich,
c)     przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków Organów Spółdzielni i poszczególnych jej członków,
3)    podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu, lub innej jednostki organizacyjnej,
4)    zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
5)    wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdańfinansowych,
      51) ustanowienie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółdzielni w sądzie w przypadku gdy Zarząd wytoczy powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia,
6) składanie Walnemu Zgromadzeniusprawozdań, zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
     7)   podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych, dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub przez Spółdzielnię w interesie członka zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach. Do reprezentowania Spółdzielni wystarcza dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych,
8)   uchwalanie regulaminu Zarządu,
      9)  uchwalanie szczegółowych zasad ustalania i rozliczania kosztów zadania inwestycyjnego oraz kosztów przypadających na poszczególne lokale
     10)  uchwalanie regulaminu użytkowania lokali w domach spółdzielczych oraz porządku domowego,
     11) uchwalanie zasad rozliczania kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem lokali oraz nieruchomości wspólnych, nieruchomości Spółdzielni a także związanych z innymi zobowiązaniami Spółdzielni i zasad ustalania opłat przypadających na lokale z tego tytułu,
12)   wybór i odwoływanie członków Zarządu,
     13)  rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządu w postępowaniu wewnątrz-spółdzielczym,
     14)  rozpatrywanie wniosków członków dotyczących działalności Spółdzielni,        
     15) podejmowanie uchwał o wykluczeniu i wykreśleniu członka,
16)   opiniowanie wniosków zarządu w przedmiocie zaciągnięcia kredytów,
17)   rozpatrywanie skarg na działalność zarządu
18)   podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich,
19)   opiniowanie sprawozdań i projektów uchwał przedkładanych przez Zarząd, Walnemu Zgromadzeniu,
20)   uczestniczenie w lustracji Spółdzielni przeprowadzanej przez związek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona lub Krajową Radę Spółdzielczą i nadzór nad wykonywaniem wniosków polustracyjnych,
21)   reprezentowanie Spółdzielni w sprawach o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzeniawniesionych przez Zarząd.
22)   uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody,
23)   uchwalanie regulaminu postępowania w sprawach zabudowy powierzchni ogólnego użytku na cele mieszkaniowe lub handlowo – usługowe,
24)   uchwalanie regulaminu rozliczeń finansowych z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych,
25)   uchwalanie regulaminu zlecania dostaw i usług obcym wykonawcom,
26)   skreślony
27)   uchwalanie zasad gospodarki finansowej Spółdzielni,
28)   uchwalanie regulaminu tworzenia i  gospodarowania funduszem remontowym,
29)   uchwalanie regulaminu w sprawie rozdziału obowiązków pomiędzy Spółdzielnią, a członkami i najemcami lokali w zakresie napraw lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale,
30)   uchwalanie regulaminu komisji Rady.
31)   uchwalanie regulaminu przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokalu i zamiany mieszkań.
2.     W celu wykonania swoich zadań Rada może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątkowy Spółdzielni.
3.     Rada składa sprawozdania ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu.
 
§ 85
 
1.       Posiedzenie Rady zwołuje przewodniczący lub jego zastępca co najmniej raz na kwartał.
2.       Pierwszego posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący Walnego Zgromadzeniaw celu ukonstytuowania się Rady.
3.       Posiedzenie Rady powinno być zwołane na wniosek 1/3 członków Rady lub na wniosek Zarządu w terminie do 4 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.
 
§ 86
 
W posiedzeniu Rady, Prezydium Rady, Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu, przedstawiciele związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, Krajowej Rady Spółdzielczej oraz zaproszeni goście.
 
§ 87
1.     Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona przewodniczącego rady, zastępcę przewodniczącego rady i sekretarza, którzy stanowią prezydium rady. W skład prezydium wchodzą także przewodniczący stałych komisji powołanych przez radę.
Zadaniem prezydium jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej.
2.     Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona komisje:
1)    rewizyjną, której zadaniem jest badanie gospodarki finansowej Spółdzielni, prawidłowości rozliczeń z członkami Spółdzielni, wstępne badanie sprawozdań finansowych i kontrola zabezpieczenia majątku Spółdzielni,
2)    inne komisje stałe lub czasowe w miarę potrzeb.
3.     Rada Nadzorcza w miarę potrzeby może powoływać także komisje do zbadania poszczególnych spraw.
4.     Szczegółowy zakres i tryb działania komisji określają ich regulaminy uchwalone przez Radę Nadzorczą.
5.     Za udział w posiedzeniach prezydium i komisji przysługuje wynagrodzenie na zasadach określonych w § 72   statutu , o ile w danym miesiącu nie odbyło się plenarne posiedzenie Rady Nadzorczej
 
                                                                                         § 88
 
Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków Rady.
 
§ 89
 
Obsługę posiedzeń Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd. Zakres tej obsługi określony jest uchwałą Rady Nadzorczej.
 
§ 90
 
Tryb obradowania i podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą określa regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez.    Walne Zgromadzenie.
 
 
Rozdział IV
 
 ZARZĄD
 
§ 91
 
1.     Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz.
2.     Zarząd składa się z trzech osób, w tym prezesa i jego zastępców wybranych przez Radę Nadzorczą.
3.     Rada może odwołać członków Zarządu w każdej chwili. Odwołanie wymaga pisemnego uzasadnienia. Ponadto Walne Zgromadzeniemoże odwołać tych członków Zarządu, którym nie udzieliło absolutorium.
4.     Z członkami Zarządu zatrudnionymi w Spółdzielni, Rada nawiązuje stosunek pracy – w zależności od powierzonego stanowiska na podstawie powołania lub umowy o pracę stosownie do wymogów Kodeksu Pracy.
5.     Odwołanie członka Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy.
 § 92
 
1.     Zarząd działa kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach.
2.     Prezes Zarządu kieruje pracami zarządu i zwołuje posiedzenia zarządu, a w razie jego nieobecności - zwołuje zastępca prezesa .
3.     Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
4.     Zarząd podejmuje uchwały większością głosów w obecności ponad połowy liczby członków Zarządu.
5.     W posiedzeniach Zarządu może brać udział z głosem doradczym przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony przez tę radę jej członek.
6.     Posiedzenia Zarządu są protokołowane . Protokół podpisują wszyscy członkowie zarządu obecni na posiedzeniu.
 
§ 93
 
1.     Zarząd może udzielić jednemu z członków Zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych, związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielnią lub jej wyodrębnionej organizacyjnie jednostki a także pełnomocnictwa do wykonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.
2.     Udzielanie pełnomocnictw do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem Spółdzielnią lub jej wyodrębnioną organizacyjnie i gospodarczą jednostką wymaga uprzedniej zgody Rady.
3.     Do zakresu działania Zarządu należy:
1)         podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni,
2)         zawieranie umów o budowę lokali,
3)         zawieranie umów o ustanawianie spółdzielczego   lokatorskiego prawa do lokalu,
4)         zawieranie umów o ustanawianie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
5)         zawieranie umów o ustanowienie odrębnej własności lokalu,
6)         zawieranie umów o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
7)         zawieranie umów o przeniesienie własności lokalu,
8)         sporządzanie projektów planów gospodarczych i programów działalności społecznej i oświatowo -kulturalnej,
9)         prowadzenie gospodarki Spółdzielni na podstawie uchwalonych planów i wykonywanie związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych,
10)     zabezpieczenie majątku Spółdzielni,
11)     sporządzanie rocznych sprawozdań i sprawozdań finansowych oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia Zebraniu Przedstawicieli Członków,
12)     udzielanie pełnomocnictw,
13)     skreślony,
14)     zwoływanie, Walnego Zgromadzenia,
15)     zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań,
16)     nabywanie, zbywanie i likwidacja środków trwałych,
17)     ustalanie wynagrodzeń pracowników Spółdzielni i wprowadzanie regulaminów pracy.
18)     współdziałanie z organizacjami spółdzielczymi oraz z innymi organizacjami.
 
§ 94
 
1.     Oświadczenie woli za Spółdzielnię składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik Zarządu.
2.     Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się w ten sposób, że pod nazwą Spółdzielni osoby upoważnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy.
3.     Oświadczenia pisemne .skierowane do Spółdzielni, a złożone w jej lokalu albo jednemu z członków Zarządu lub pełnomocnikowi mają skutek prawny względem Spółdzielni.
 
§ 95
Tryb pracy Zarządu oraz zakres czynności prezesa, jego zastępców i pozostałych członków zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
Rozdział V
 
PRZEPISY WSPÓLNE DLA RADY NADZORCZEJ I  ZARZĄDU.
 
§ 96
 
1.     Nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu tej samej Spółdzielni.
Jednakże w razie konieczności Rada może wyznaczyć jednego lub kilku ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka (członków) Zarządu.
2.     Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.
3.     W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni lub pełnomocnikami Zarządu oraz osoby pozostające z członkami Zarządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.
 
§ 97
 
1.     Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz w podmiotachprowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni.
2.     Naruszenie przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji stanowi podstawę do podjęcia przez Radę Uchwały o zawieszeniu w pełnieniu czynności członka tego organu.
3.     Walne Zgromadzeniena najbliższym posiedzeniu dokonuje rozstrzygnięcia o uchyleniu zawieszenia bądź odwołaniu zawieszonego członka Rady Nadzorczej.
 
 § 98
 
Członek Zarządu albo Rady Nadzorczej odpowiada wobec Spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami Statutu Spółdzielni, chyba że nie ponosi winy.