Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Perkoz"


ul. Burskiego 9
Olsztyn - Polska
tel.: 089 524 70 20
tel/fax.: 089 524 70 30


e-mail: biuro@smperkoz.pl

Copyright (c) 2006 by Perkoz

Design & CMS: Galindia.pl
Dział V
GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI
 
§ 99
 
1.     Spółdzielnia prowadzi  bezwynikowądziałalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego przy zapewnieniu korzyści członkom Spółdzielni.
2.     Różnica między kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości, zarządzanej przez Spółdzielnię na podstawie art. 1 ust.3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, a przychodami z opłat, o których mowa w § 66 statutu Spółdzielni zwiększa  odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości w roku następnym.
3. Pożytki i inne przychody z własnej działalności gospodarczej Spółdzielnia może przeznaczyć w szczególności na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków oraz na prowadzenie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej,
4. Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej eksploatacją i utrzymaniem, a w części przekraczającej te wydatki przypadają właścicielom lokali proporcjonalnie do ich udziałów w nieruchomości wspólnej.
5 .Umorzenie środków trwałych finansowanych bezpośrednio z funduszu zasobowego oraz z funduszu wkładów mieszkaniowych obciąża odpowiednio te fundusze.
 
§ 100
 
1.     Zasadniczymi funduszami własnymi Spółdzielni są:
1)    fundusz udziałowy powstający z wpłat udziałów członkowskich, i innych źródeł określonych w odrębnych przepisach,
2)    fundusz zasobowy powstający z wpłat wpisowego wnoszonych przez członków i innych źródeł określonych w odrębnych przepisach.
2.     Ponadto Spółdzielnia tworzy
1)    fundusz wkładów mieszkaniowych powstający z wnoszonych przez członków wkładów mieszkaniowych,
2)    fundusz wkładów budowlanych, powstający z wnoszonych przez członków wkładów budowlanych,
3)    fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych, powstający z wpłat wnoszonych przez członków Spółdzielni i nie będących członkami właścicieli lokali oraz z wpłat wnoszonych przez osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali i z innych źródeł określonych w przepisach ustawowych. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobamimieszkaniowymi
3.     Inne fundusze celowe mogą być tworzone na podstawie uchwały Rady Nadzorczej.
4.     Wartość środków trwałych finansowanych bezpośrednio z funduszu udziałowego lub wkładów mieszkaniowych i budowlanych nie zwiększa funduszu zasobowego. Umorzenie wartości tych środków trwałych obciąża odpowiednio fundusz udziałowy lub wkłady mieszkaniowe i budowlane.
5.     Szczegółowe zasady tworzenia i gospodarowania funduszami określają regulaminy uchwalone przez Radę Nadzorczą.
 
§ 101
 
1.     Straty bilansowe Spółdzielni pokrywa się z funduszu zasobowego, a części przekraczającej ten fundusz – z funduszu udziałowego i w następnej kolejności z funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych i pozostałych funduszy.
2.     Ewentualna nadwyżka bilansowa po uwzględnieniu odliczeń ustawowych przeznaczona jest na zwiększenie funduszy Spółdzielni w następującej kolejności:
1)       fundusz zasobowy,
2)       fundusz remontowy,
3)       inne fundusze
3.     Przeznaczenie nadwyżki bilansowej na zwiększenie poszczególnych funduszy każdorazowo określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
4.     W razie konieczności, w ciągu roku obrotowego, Rada Nadzorcza na podstawie uchwały może zezwolić na dodatkowy odpis na fundusz remontowy do wysokości poniesionych kosztów
5.     Kwoty roszczeń przedawnionych przeznacza się na fundusz zasobowy.
 
§ 102
 
1.     Spółdzielnia prowadzi rachunkowość na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
2.     Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
3.     Roczne sprawozdanie z działalności Spółdzielni, łącznie ze sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta, jeżeli podlega ono obowiązkowemu badaniu, wykłada się w siedzibie Zarządu Spółdzielni co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia w celu umożliwienia członkom Spółdzielni zapoznania się z tymi sprawozdaniami.
§ 103
 
1.     Spółdzielnia umieszcza ogłoszenia, przewidziane w przepisach prawa w Monitorze Spółdzielczym, wydawanym przez Krajową Radę Spółdzielczą.
2.     W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy prawa spółdzielczego, Kodeksu Cywilnego i innych ustaw.
3.     Zmiany wprowadzone do statutu nie mogą ograniczać uprawnień majątkowych członków nabytych na podstawie postanowień poprzedniego statutu chyba, że taki skutek wynika z przepisu stosownej ustawy.
 
Po uchwaleniu przez Zebranie Przedstawicieli w dniu 27 listopada 2007 r. zmian do statutu zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców pod poz. 0000116782 uchwalony został jednolity tekst niniejszego statutu
 
                                                                           Sekretarz                                                  Przewodniczący
         Zebrania Przedstawicieli                        Zebrania Przedstawicieli