Zmiana wysokości opłat za mieszkanie od 1 stycznia i 1 marca 2024r.

 

Szanowni Państwo,

 

w ubiegłym tygodniu otrzymaliście nowe wymiary opłat za lokale, które zaczną obowiązywać odpowiednio od 1 stycznia oraz 1 marca 2024r.  Nowy wymiar opłat wynika z podjęcia przez Radę Nadzorczą w dniu 14 listopada br. uchwał dotyczących ustalenia opłat za używanie lokali mieszkalnych, użytkowych i  garaży oraz ustalenia opłat eksploatacyjnych, opłat za obsługę sanitarną i utrzymanie terenów zielonych, odpisu na fundusz remontowy i pozostałych opłat.

 

Od 1 stycznia ulegają zmianie opłaty niezależne od Spółdzielni, w tym m.in. podatek od nieruchomości w Olsztynie (osoby posiadające odrębną własność lokalu otrzymają informacje o nowym wymiarze podatku bezpośrednio z UM Olsztyna), wysokość opłaty za konserwacje domofonów w Olsztynie, czy też w pojedynczych przypadkach opłata za energię elektryczną (budynki przy ul. Jarockiej). Niestety na dzień dzisiejszy nie wiemy jaka będzie od 1 stycznia 2024r. wysokość taryf za energię elektryczną, gaz, wysokość opłaty za odpady komunalne czy też za wodę i odprowadzenie ścieków.  Dlatego też stawki te pozostawiamy obecnie bez zmian. Nie wiemy też jaka będzie cena energii cieplnej mająca wpływ na koszty ogrzewania i podgrzania wody (funkcjonujące obecnie tarcze ochronne obowiązują tylko do końca tego roku, a końcówka roku to zazwyczaj zmiany taryf), chociaż np. w Bartoszycach cena ciepła zmniejszy się od 1 grudnia br. o około 30%.  I właśnie w Bartoszycach od razu wprowadziliśmy zmianę (obniżenie) wysokości zaliczek na podgrzanie wody i centralne ogrzewanie.    

 

Od 1 marca ulegają zmianie opłaty: eksploatacyjna, odpis na fundusz remontowy oraz opłata za obsługę sanitarną i utrzymanie terenów zielonych.  Niestety te opłaty w większości przypadków wzrosną. Jaki jest tego powód ? To przede wszystkim wzrost płacy minimalnej w przyszłym roku znów o prawie 20% (co ma bezpośrednie przełożenie na podwyżkę kosztów usług zlecanych przez Spółdzielnię) oraz inflacja, która chociaż teoretycznie coraz niższa, ma jednak przełożenie na wyższe koszty porównując rok do roku. Mimo wysyłania zapytań do różnych firm, intensywnych negocjacji oraz szukania innych rozwiązań, nie udało się utrzymać obecnych stawek, a zasoby muszą być na bieżąco sprzątane czy odśnieżane. Stałej pielęgnacji wymaga także zieleń, chociaż tutaj część z mieszkańców chce regularnego i częstego koszenia, a inni jego ograniczenia lub zakładania łąk kwietnych (ich założenie i utrzymanie to również koszty). Opłata eksploatacyjna to także koszty funkcjonowania biura spółdzielni, usług zewnętrznych (pocztowych, prawnych, informatycznych), konserwacji w budynkach, ubezpieczenia majątku, deratyzacji, pogotowia technicznego i wielu innych. Analizując planowane stawki musieliśmy także wziąć pod uwagę wynik na eksploatacji na poszczególnych nieruchomościach. 

Oprócz opłaty eksploatacyjnej i opłaty za  obsługę sanitarną i utrzymanie terenów zielonych w większości przypadków podnieśliśmy także nieznacznie odpis na fundusz remontowy. Podwyżka ta jest większa w przypadku 3 nieruchomości (Panasa 5, Witosa 9 i Burskiego 3,5,7) w których w najbliższych latach planujemy wykonać kompleksowe remonty klatek schodowych z ułożeniem gresu na biegach schodowych i spocznikach.  Nasze zasoby są coraz starsze i wymagają coraz większych nakładów, a koszty robót budowlanych niestety także ciągle rosną (w październiku 2023 wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej wzrósł o 8,2% w skali rok do roku, a rok wcześniej wzrósł o ponad 15%). Poza tym sami mieszkańcy zgłaszają nam konieczność np. ułożenia gresu na klatkach schodowych, pomalowania elewacji budynku czy też nowego zagospodarowania terenów zewnętrznych, a to wszystko kosztuje coraz więcej.  Aby móc utrzymać nasze zasoby w dobrym stanie technicznym i planować remonty, musimy systematycznie aktualizować wysokość odpisów na fundusz remontowy.  

 

Średni udział kosztów zależnych od spółdzielni (opłata eksploatacyjna i fundusz remontowy) w sumie wszystkich opłat za lokale mieszkalne w Spółdzielni nadal pozostaje na poziomie ok. 30%. To oczywiście wartość średnia, gdyż nawet pomiędzy mieszkaniami o takiej samej powierzchni w tym samym bloku, występują duże różnice w wysokości opłat wynikające m.in. z kwot wnoszonych zaliczek na wodę i  odprowadzenie ścieków, odpadów komunalnych,  podgrzanie wody, c.o.  Dlatego też porównując wysokość opłat z sąsiadami, koniecznie trzeba zwrócić uwagę na ten aspekt  i pamiętać, że zaliczki podlegają rozliczeniu.

 

 

                                                                                                       Zarząd S.M. „Perkoz” w Olsztynie

Ile kosztuje podgrzanie wody i jak jest to liczone?

Szanowni Państwo,

 

chciałbym wrócić do tematu i przypomnieć sposób wyliczenia kosztów podgrzania ciepłej wody w zasobach naszej Spółdzielni, a jednocześnie wytłumaczyć dlaczego to tyle kosztuje.

 

Obowiązujący Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła dla budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za c.o. oraz za podgrzanie wody użytkowej w zasobach S.M. PERKOZ w Olsztynie określa podział kosztów energii cieplnej na koszty centralnego ogrzewania oraz podgrzania wody. Podział kosztów wynika z mocy zamówionej oraz ilości energii zużytej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody (ilość energii określana jest na podstawie wskazań liczników ciepła zamontowanych w węźle ciepłowniczym lub przy rozdzielaczach c.o.).

 

Na koszty podgrzania wody w przypadku ciepła dostarczanego do budynku przez przedsiębiorstwo energetyczne (np. MPEC) składają się koszty stałe (moc zamówiona i opłata przesyłowa stała) oraz koszty zmienne (koszt energii zużytej na podgrzanie wody, opłata przesyłowa zmienna i opłata za nośnik ciepła). Do określenia kosztów podgrzania wody brane są tylko i wyłącznie powyższe koszty.

Nie wiem jak to wygląda w innych spółdzielniach czy wspólnotach. Czy wszyscy dzielą koszty na stałe i zmienne? Czy część kosztów podgrzania wody nie zostaje przypisana do kosztów centralnego ogrzewania? Trudno powiedzieć. Jedno jest pewne. Zarówno koszty podgrzania wody jak i centralnego ogrzewania są kosztami obciążającymi wyłącznie użytkowników lokali, więc niezależnie od tego gdzie zostaną przypisane i tak zapłacą za to mieszkańcy w całości.  

 

Dlaczego o tym piszę? Dlatego, że pojawiają się różne opinie i porównania do innych spółdzielni czy wspólnot. Bo ktoś we wspólnocie ma koszt podgrzania 30 zł/m3, a w innej Spółdzielni jest np. 50 czy 80 zł/m3.

Stawki mogą być bardzo różne i są zależne od bardzo wielu czynników. W naszej Spółdzielni koszt zmienny podgrzania wody za II kwartał 2023r. wynosił w Olsztynie od 31zł/m3 do ponad 85zł/m3; w Mrągowie – 26,90 zł/m3; w Szczytnie 48,75 zł/m3, a w Bartoszycach 60-65 zł/m3.

Skąd takie różnice? Z bardzo wielu powodów. Pierwszy najistotniejszy to obowiązująca taryfa za energię cieplną. I nie będzie przesadą, jeśli napiszę, że w ciągu ostatniego 1-1,5 roku ceny wzrosły około dwukrotnie (w pierwszym półroczu 2022r. cena 1 GJ energii cieplnej w Olsztynie wynosiła 40,33 zł netto,
a od 15 grudnia 2022r. jest to ponad 80 zł netto i to przy uwzględnieniu ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą). Ale cena samego ciepła, która niewątpliwie jest bardzo istotna, to jeden z wielu elementów wpływających na końcowy koszt podgrzania 1m3 wody. Znaczenie ma wielkość budynku, rodzaj istniejącej instalacji, nastawy temperaturowe, faktyczna ilość pobranej wody itp. Tam gdzie instalacja jest nowa, dobrze zaizolowana, gdzie obiegi wody nie są duże, i tym samym straty na przesyle małe, koszt podgrzania jest niski. Niski jest też w budynku przy ul. Zielonej 6 gdzie znajduje się kocioł gazowy do podgrzania wody i c.o. Chociaż i tam w ubiegłym roku biorąc pod uwagę ceny gazu (również
ograniczone) koszty podgrzania wzrosły prawie dwukrotnie. Tam gdzie instalacja jest stara (niezaizolowana), budynki są duże, a zużycie ciepłej wody relatywnie małe, koszty są wysokie (70-80 zł/m3).

 

Niestety większość naszych budynków posiada instalacje wodne, które są przewymiarowane (biorąc pod uwagę obecne zużycie wody – w momencie budowy budynków 20, 30, a nawet więcej lat temu instalacje były projektowane pod znacznie większe pobory wody niż obecnie). Do tego instalacje ciepłej wody i cyrkulacji praktycznie nigdy (oprócz poziomów biegnących w piwnicach) nie były zaizolowane. A to powoduje straty ciepła. A ciepła woda krąży w instalacji cały czas, pokonując czasem kilkadziesiąt metrów zanim z węzła w którym jest podgrzana trafi do Państwa mieszkań.

Do tego paradoksalnie, im mniejsze zużycie ciepłej wody, tym większe koszty jej podgrzania. A zużycie ciepłej wody w Spółdzielni systematycznie spada, co jest związane z rosnącymi kosztami. W skali roku zużycie ciepłej wody zmniejszyło się o około 10%.

 

To wszystko przekłada się na znacznie większe koszty podgrzania wody niż rok czy dwa lata temu. Zdecydowanie największy wpływ na koszt podgrzania miały podwyżki energii cieplnej, szczególnie w ubiegłym roku.

 

Czy jesteśmy w stanie coś z tym zrobić? Tak. Ale nie jest to proste i wymaga bardzo dużych nakładów finansowych, nie mówiąc już o konieczności ingerencji praktycznie w każdym mieszkaniu. Należałoby wymienić istniejącą instalację ciepłej wody i cyrkulacji (szczególnie w piwnicach, ale zapewne w pionach także) na nową, gdzie średnice rur zostaną odpowiednio dopasowane do dzisiejszego zapotrzebowania na ciepłą wodę. Do tego instalacja powinna zostać zaizolowana. Niestety wykonanie tych prac w obrębie mieszkań to konieczność zapewnienia dostępu do pionów w mieszkaniach zlokalizowanych najczęściej za zabudową (w kuchni i/lub łazience). Tam należy wymienić istniejące piony wodne (a zapewne przy okazji od razu kanalizacyjne), połączyć je z wewnętrzną instalacją mieszkaniową i zaizolować nowe instalacje ciepłej wody i cyrkulacji. Do tego można usprawnić oraz wspomóc istniejący system przygotowania ciepłej wody za pomocą nowoczesnych rozwiązań (pompy ciepła, zasobniki, instalacja fotowoltaiczna) i połączyć to w całość.

 

Takie rozwiązanie przyniesie wymierne skutki ekonomiczne i zmniejszenie kosztów podgrzania wody, ale jednocześnie będzie bardzo kosztowne. Obecnie jesteśmy na etapie przeprowadzania analiz i opracowania koncepcji takiego rozwiązania, aby móc określić planowane koszty.

Jednocześnie tam gdzie jest to możliwe staramy się podejmować inne działania mające na celu ograniczenie  kosztów. Zmniejszyliśmy moce zamówione na potrzeby podgrzania wody. Dokonujemy na bieżąco regulacji lub wymiany zaworów podpionowych na cyrkulacji c.w.u. W naszych węzłach wymieniliśmy stare pompy na cyrkulacji ciepłej wody na nowe, oszczędniejsze i umożliwiające efektywniejszą pracę cyrkulacji.

 

Podsumowując, staramy się działać i szukać rozwiązań w celu zmniejszenia kosztów. Niestety główny powód wzrostu kosztów to wyższe i wciąż rosnące ceny energii cieplnej na które nie mamy wpływu.

 

                                                                                                                          Hubert Salamon 

                                                                                                                          Prezes Zarządu

Rozliczenie kosztów podgrzania wody za I kwartał 2023r.

Szanowni Państwo,

 

w najbliższych dniach  otrzymacie Państwo rozliczenie kosztów dostawy wody za I kwartał 2023r. Dotyczy ono zarówno ilości zużytej wody w lokalach jak też kosztu podgrzania wody, a w przypadku lokali w Olsztynie także rozliczenie kosztów gospodarki odpadami komunalnymi.

 

Nowe rozliczenie będzie się różniło od dotychczasowego.  Wynika to ze zmiany Regulaminu rozliczania kosztów ciepła o czym informowaliśmy  wcześniej na naszej stronie internetowej (TUTAJ), a konieczność wprowadzenia zmian spowodowana była zmianami obowiązującego prawa.

Dotychczas faktyczne koszty podgrzania wody (uwzględniane w rozliczeniu oraz określane indywidualnie dla każdego budynku) były wyliczane w przeliczeniu na 1m³ ciepłej wody. Teraz koszty podgrzania wody wynikające z ponoszonych przez Spółdzielnie kosztów zakupu energii cieplnej będą rozliczane na 2 pozycje: koszty stałe (rozliczane proporcjonalnie do ilości lokali w budynku) oraz koszty zmienne (określające koszt podgrzania 1m³ wody i rozliczane proporcjonalnie do zużycia ciepłej wody w lokalu). Oprócz tego w przypadku budynków z lokalami usługowymi, określane będą różne stawki: inna dla lokali mieszkalnych (uwzględniająca zakup energii cieplnej z rekompensatą) oraz inna  dla lokali usługowych (zakup energii cieplnej bez rekompensaty).  Dlatego też koszt podgrzania wody w lokalach użytkowych jest większy niż w mieszkaniach.

Proszę mieć na uwadze fakt, że rozliczenia dokonujemy odrębnie dla każdej z nieruchomości (budynku) na podstawie faktycznie poniesionych kosztów, które wynikają wprost z faktury za zakup energii cieplnej wystawionej przez dostawcę energii.  Dlatego też stawki zarówno opłaty stałej jak i zmiennej będą się różniły w poszczególnych budynkach. A wpływ na koszt ostateczny ma bardzo wiele czynników: moc zamówiona, ilość osób zamieszkujących, wielkość budynku, rodzaj instalacji wewnętrznej, parametry wody, ilość pobranej ciepłej wody w budynku, itd.

 

Niestety w większości wypadków koszt podgrzania wody będzie dużo wyższy niż na koniec ubiegłego roku. Wynika to ze wzrostu taryfy dla ciepła (nawet pomimo ustawowego ograniczenia ceny ciepła z rekompensatą) a przede wszystkim z  powrotu 23% stawki VAT-u  na energię cieplną od 1 stycznia 2023r. (w ubiegłym roku stawka VAT wynosiła 5%).  Przekłada się to bezpośrednio na wzrost kosztów energii cieplnej (centralnego ogrzewania oraz podgrzania wody).

Dla porównania w Olsztynie w lutym 2022r. cena brutto 1GJ energii wynosiła 42,35 zł/GJ, a obecnie jest to 102,19 zł/GJ, natomiast moc zamówiona (rata miesięczna) kosztowała w tym okresie odpowiednio 7.184,33 zł/MW, a teraz wynosi odpowiednio 14.707,71 zł/MW. A są to dwa najważniejsze i główne składniki mające wpływ na koszty energii cieplnej. Widać więc wyraźnie, że w ciągu roku ceny wzrosły ponad dwukrotnie !!!

 

Poniżej przedstawiamy Państwu informacje jak zmieniały się ceny ciepła w Olsztynie dla taryfy S-112 w ostatnich 2 latach :

 od 01.01.2021r.
(VAT 23%)
od 18.12.2021r.
(VAT  23%)
od 01.02.2022r.
(VAT  5%)
od 21.05.2022r.
(VAT  5%)
od 01.08.2022r.
(VAT  5%)
od 01.10.2022r.
(cena z rekompens.)
(VAT  5%)
od 15.12.2022r.
(cena z rekompens.)
(VAT  5%)
od 01.01.2023r.
(cena z rekompens.)
(VAT  23%)
od 01.02.2023
(cena z rekompens.
(VAT 23%)
Moc zamówiona (rata miesięczna)  [zł/MW]6 843,748 415,937 184,339 705,1312 864,9210 620,5712 470,7514 608,5914 707,71
Cena ciepła [zł/GJ]41,9449,6142,3555,5369,2766,3784,3598,81102,19
Cena nośnika ciepła [zł/m3]12,9613,3811,4215,0318,8016,2416,5419,3723,30
Usługi przesyłowe – opłata stała (rata miesięczna)  [zł/MW]4 628,004 819,904 114,554 604,244 905,185 069,375 764,116 752,246 752,24
Usługi przesyłowe – opłata zmienna [zł/GJ]25,8526,8922,9524,9026,4827,3430,9936,3036,30

Zmiany taryf miały miejsce też w Bartoszycach, Szczytnie i Mrągowie. Przy czym największy wzrost cen na przestrzeni roku dotyczył Olsztyna i Bartoszyc.

Jeżeli nie zmienią się przepisy, obecne stawki powinny obowiązywać dla ciepła kupowanego na potrzeby lokali mieszkalnych do końca tego roku. W przypadku lokali usługowych – nie ma ustawowego ograniczenia ceny, więc już obecnie jest ona zdecydowanie wyższa, a czy jeszcze nie wzrośnie – nie wiemy.

Jednocześnie informujemy, że do rozliczenia kosztów wody za I kwartał załączymy Państwu  zawiadomienie, które porównuje jak ceny i opłaty kształtują się dzięki mechanizmom wprowadzonym przez ustawodawcę i ile wynosiłyby, gdyby mechanizmu wsparcia nie było.  Przygotowanie takich informacji zostało narzucone „odgórnie”, a niestety to dodatkowy czas pracy i koszty.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „PERKOZ” w Olsztynie

Zawiadomienie o opłatach za ciepło – Szczytno

ZAWIADOMIENIE

o którym mowa w art. 23 ust. 3 z dnia 15 września 2022 r. o rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw
(Dz. U. poz. 1967, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”

 

 

Dzięki działaniom rządu, gospodarstwa domowe oraz podmioty użyteczności publicznej w Polsce zostały objęte ochroną przed znacznymi wzrostami rachunków za ciepło w okresie od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2023 roku.

 

 

W związku ze stosowaniem przez VEOLIA SZCZYTNO sp. z o.o.  w rozliczeniach ze Spółdzielnią Mieszkaniową „PERKOZ” w Olsztynie mechanizmu maksymalnej ceny dostawy ciepła lub średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększonej o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe dla lokali (od 16 marca 2023r.), zostanie to uwzględnione w rozliczeniach.   

 

 

W związku z wejściem w życie Ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw z dnia 8 lutego 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 295), VEOLIA SZCZYTNO sp. z o.o.  poinformowała odbiorców, że w rozliczeniach z klientami od 16 marca 2023r. do 31 grudnia 2023r. będzie stosowała przedstawione poniżej ceny netto:

 

 

SKŁADNIK ENERGII CIEPLNEJJEDN.Taryfa obowiązująca
od 16.03 2023r.
(bez mechanizmu wsparcia)
Taryfa obowiązująca
od 16.03 2023r.
wynikająca z zastosowania
rządowego mechanizmu wsparcia
Cena ciepła wg taryfyGJ94,03 zł84,37 zł
Cena za moc cieplną (rata miesięczna) wg taryfyMW14.384,74 zł12.906,44 zł
Opłata zmienna za usługi przesyłowe wg taryfyGJ18,99 zł18,99 zł
Opłata stała za usługi przesyłowe wg taryfyMW3.343,55 zł3.343,55 zł
Cena nośnika ciepłam333,83 zł30,35 zł

Podane ceny są cenami netto.

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „PERKOZ” w Olsztynie

Zawiadomienie o opłatach za ciepło – Bartoszyce

ZAWIADOMIENIE

o którym mowa w art. 23 ust. 3 z dnia 15 września 2022 r. o rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw
(Dz. U. poz. 1967, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”

Dzięki działaniom rządu, gospodarstwa domowe oraz podmioty użyteczności publicznej w Polsce zostały objęte ochroną przed znacznymi wzrostami rachunków za ciepło w okresie od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2023 roku.

 

 

W związku z stosowaniem przez Wodociągowo-Ciepłowniczą Spółkę z o.o. „COWIK” w Bartoszycach w rozliczeniach ze Spółdzielnią Mieszkaniową „PERKOZ” w Olsztynie mechanizmu maksymalnej ceny dostawy ciepła lub średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększonej o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe dla lokali, zostanie to uwzględnione w rozliczeniach. Jednocześnie informujemy, że po wprowadzeniu przez COWIK podwyżki taryfy dla ciepła od 1 grudnia 2022r. i uwzględnieniu w niej średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, zostały wprowadzone stosowne zmiany w wysokości wnoszonych zaliczek na ciepło.  

 

 

W związku z wejściem w życie Ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw z dnia 8 lutego 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 295), Wodociągowo-Ciepłownicza spółka z o.o. „COWIK” w Bartoszycach  poinformowała odbiorców, że w rozliczeniach z klientami od 1 marca 2023r. do 31 grudnia 2023r. będzie stosowała przedstawione poniżej ceny netto:

 

 

SKŁADNIK ENERGII CIEPLNEJJEDN.Taryfa obowiązująca
od 1.12 2022r.
(bez mechanizmu wsparcia)
Taryfa obowiązująca
od 1.03.2023 r.
wynikająca z zastosowania
rządowego mechanizmu wsparcia
Cena ciepła wg taryfyGJ118,81 zł89,53 zł
Cena za moc cieplną (rata miesięczna) wg taryfyMW6.574,74 zł4.954,56 zł
Opłata zmienna za usługi przesyłowe wg taryfyGJ21,92 zł21,92 zł
Opłata stała za usługi przesyłowe wg taryfyMW3.382,03 zł3.382,03 zł
Cena nośnika ciepłam341,94 zł31,60 zł

Podane ceny są cenami netto.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „PERKOZ” w Olsztynie

Zawiadomienie o opłatach za ciepło – Olsztyn

ZAWIADOMIENIE

o którym mowa w art. 23 ust. 3 z dnia 15 września 2022 r. o rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw
(Dz. U. poz. 1967, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”

 

 

Dzięki działaniom rządu, gospodarstwa domowe oraz podmioty użyteczności publicznej w Polsce zostały objęte ochroną przed znacznymi wzrostami rachunków za ciepło w okresie od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2023 roku.

W związku z stosowaniem przez MPEC sp. z o.o. w Olsztynie  w rozliczeniach ze Spółdzielnią Mieszkaniową „PERKOZ” w Olsztynie mechanizmu maksymalnej ceny dostawy ciepła lub średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększonej o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe dla lokali, zostanie to uwzględnione w rozliczeniach. Jednocześnie informujemy, że po wprowadzeniu obniżki cen od 1 października 2022r. (cena ciepła z rekompensatą) zostały wówczas zmienione wysokości zaliczek.

 

 

W związku z wejściem w życie Ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw z dnia 8 lutego 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 295), MPEC sp. z o.o. w Olsztynie poinformowała odbiorców, że w rozliczeniach z klientami od 1 marca 2023r. obowiązywać będą ceny i stawki w wysokości obowiązującej od 1 lutego 2023r. , a mianowicie:

 

 

SKŁADNIK ENERGII CIEPLNEJJEDN.Taryfa obowiązująca od 1.02 2023r.
(bez mechanizmu wsparcia)
Taryfa obowiązująca od 1.03.2023 r.
wynikająca z zastosowania
rządowego mechanizmu wsparcia
Cena ciepła wg taryfyGJ107,80 zł83,08 zł
Cena za moc cieplną (rata miesięczna) wg taryfyMW15.116,15 zł11.957,49 zł
Opłata zmienna za usługi przesyłowe wg taryfyGJS-112  –  29,51 zł
S-115  –  18,63 zł
S-112  –  29,51 zł
S-115  –  18,63 zł
Opłata stała za usługi przesyłowe wg taryfyMWS-112  –  5.489,63 zł
S-115  –  4.160,48 zł
S-112  –  5.489,63 zł
S-115  –  4.160,48 zł
Cena nośnika ciepłam321,09 zł18,94 zł

Podane ceny są cenami netto.

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „PERKOZ” w Olsztynie

Ile kosztuje podgrzanie wody?

Szanowni Państwo,

 

w ciągu ostatniego roku prawie dwukrotnie wzrosły koszty energii cieplnej, o czym pisaliśmy TUTAJ.  Warto podkreślić, że zakupiona przez Spółdzielnię energia cieplna przeznaczona jest zarówno na centralne ogrzewanie jak też na podgrzanie wody w węźle cieplnym. W ten sposób otrzymujemy ciepłą wodę, która za pośrednictwem instalacji wewnętrznej trafia do Państwa lokali. 

 

Spółdzielnia „rozlicza” wodę co kwartał, to znaczy, że raz na 3 miesiące określa faktyczne zużycie wody zimnej i ciepłej (w budynku oraz w lokalach), ale też koszty zakupu i podgrzania wody. W ostatnim kwartale 2022r. średni koszt podgrzania wody w zasobach Spółdzielni przekroczył 50 zł/m3. W niektórych budynkach było to ok. 40 zł/m3, a w innych nawet 70 zł/m3.

Z czego wynika ta różnica?!

Z kilku czynników. Pierwsza najważniejsza kwestia, to taka, że koszty podgrzania wody są przypisywane indywidualnie dla danego budynku. Składają się na nie kwoty wynikające z faktur za energię cieplną i uwzględniają m.in. moc zamówioną na potrzeby podgrzania wody, ilość energii cieplnej jaka została „zużyta” w węźle na podgrzanie wody oraz opłaty przesyłowe stałe i zmienne. Koszty dzieli się następnie przez ilość zużytej w budynku ciepłej wody w danym kwartale i na tej podstawie określa się faktyczny koszt podgrzania 1m3 wody, który jest uwzględniany w przekazywanych Państwu rozliczeniach (zaliczki na podgrzanie wody pobierane są w takiej samej wysokości, ale koszty różnią się dla poszczególnych budynków). 

Druga istotna sprawa to sama istota działania instalacji ciepłej wody w budynkach.  W budynkach znajduje się instalacja ciepłej wody i cyrkulacji. Po co?! Jak sama nazwa wskazuje woda w instalacji „cyrkuluje”, czyli przepływa, krąży. Dlatego po chwili od odkręcenia kurka mamy w kranie ciepłą wodę. Ale to wiąże się też z koniecznością zachowania ciągłego przepływu wody o odpowiedniej temperaturze w instalacji budynkowej. Dlatego też pomimo np. braku poboru ciepłej wody, w wymienniku znajdującym się w węźle cieplnym jest ona cały czas podgrzewana i krąży w instalacji.  I tu pojawia się kolejna kwestia. Paradoksalnie, im mniej ciepłej wody zużywa się w budynku, tym wyższy wychodzi koszt jej podgrzania. Niestety. 

 

Część z Państwa dzwoni do nas i mówi, jak to jest możliwe, że u nas płacimy za podgrzanie wody 50-60 czy nawet 70 zł/m3, a ktoś, gdzieś płaci 20-30 zł/m3 ?   Każdy taki przypadek należałoby rozważać indywidualnie, tzn. czy „ten ktoś” mieszka w budynku w którym ciepło jest dostarczane z sieci miejskiej czy też produkowane w inny sposób np. w lokalnej kotłowni gazowej. A może jest to nowy budynek z zaprojektowaną i dobrze zaizolowaną instalacją wewnętrzną na której nie ma dużych strat ciepła?  A może spółdzielnia czy wspólnota, która jest właścicielem budynku nie wylicza faktycznych  kosztów podgrzania wody (co jest wymagane zgodnie z ustawą prawo energetyczne) tylko ustala stałą cenę, a pozostałą część kosztów podgrzania wody „wrzuca” w koszty centralnego ogrzewania?!  Nawet w naszej Spółdzielni w dwóch takich samych budynkach, które znajdują się obok siebie, z taką samą instalacją w jednym koszt podgrzania wychodzi 42 zł/m3, a w drugim 60 zł/m3 !!! Ale jest to faktyczny koszt podgrzania wody.

 

Na koniec wspomnę jeszcze o jednej istotnej kwestii. Zgodnie z obowiązującym prawem (ustawa prawo energetyczne oraz przepisy wykonawcze do ustawy) Spółdzielnia dokonała aktualizacji obowiązującego dotychczas regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła dla budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za c.o. i podgrzanie wody użytkowej, o czym pisaliśmy TUTAJ.  Zgodnie z powyższym rozliczenie podgrzania wody począwszy od I kwartału 2023 roku będzie wyglądało inaczej niż dotychczas. Zaliczki będą nadal pobierane jako planowane zużycie wody ciepłej i cena podgrzania (obecnie w Olsztynie 50 zł/m3). Natomiast faktycznie poniesione koszty, wyliczone oddzielnie dla każdej z nieruchomości, będą rozliczane (zgodnie z obowiązkiem ustawowym) na koszty stałe – rozliczane proporcjonalnie do ilości lokali oraz koszty zmienne – rozliczane proporcjonalnie do ilości ciepłej wody zużytej w poszczególnych lokalach.  Może się więc okazać, że osoba, która dotychczas zużywała małe ilości ciepłej wody zapłaci więcej, a ta, która częściej korzystała z ciepłej wody zapłaci mniej. 

 

Zarząd Spółdzielni

 

Ile będzie kosztować ciepło ?

 

Szanowni Państwo,

 

od 1 lutego br. podnieśliśmy wysokość zaliczek na podgrzanie wody oraz centralne ogrzewanie w Olsztynie i Bartoszycach. Tak jak pisaliśmy wcześniej, podwyżki były związane z podniesieniem, a w zasadzie powrotem stawki podatku VAT za energię cieplną do „normalnego” poziomu, czyli stawki 23%. Oprócz tego w Olsztynie od 15 grudnia 2022r. została wprowadzona nowa taryfa dla ciepła skutkująca wzrostem cen o około 20%. 

Obecnie nadal obowiązują zapisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw, które wprowadziły tzw. średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą.  Po licznych publikacjach medialnych i zarzutach wobec rządzących,  w styczniu br. ogłoszono wprowadzenie kolejnych zmian i ograniczenie podwyżek do maksymalnie 40%. W ubiegłym tygodniu (26.01.2023r.) sejm przyjął nowelizację w/w ustawy, która ma teraz trafić do senatu, a następnie do podpisu do prezydenta.  

 

Co takiego zakłada nowelizacja?

Wprowadzenie maksymalnej ceny dostawy ciepła powiększonej o 40% w stosunku do cen i stawek obowiązujących na dzień 30 września 2022r. Takie ceny maksymalne obowiązywałyby do końca 2023 roku (a nie jak cena ciepła z rekompensata do 30 kwietnia 2023r.), a ich wysokość opublikuje prezes URE. Byłyby to ceny maksymalne, czyli ceny ustalone przez przedsiębiorstwo energetyczne (MPEC w Olsztynie, COWiK w Bartoszycach, MEC w Mrągowie czy VEOLIA w Szczytnie) mogą być niższe, ale do końca 2023 roku nie mogłyby być wyższe niż ceny maksymalne. No i oczywiście ceny dotyczyłyby tylko podmiotów uprawnionych, czyli gospodarstw domowych, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych i podmiotów wyszczególnionych w ustawie.

Czy ustawa wejdzie w życie w takiej formie?! Pewnie tak, gdyż w głosowaniu sejmowym głosowało za nią 441 posłów przy 8 głosach wstrzymujących się. 

 

Przykładowo w Olsztynie dla taryfy S-112, po wejściu w życie przepisów w tym kształcie, wyglądałoby to tak:

 

  Stawka obowiązująca na 30.09.2022r. Stawka obowiązująca obecnie
(z uwzględnieniem rekompensaty
Stawka wg obowiązującej taryfy (bez rekompensaty)  Stawka maksymalna wg nowych przepisów – stawka obowiązująca 30.09.2022r.
+ 40%
Moc zamówiona (rata miesięczna)  [zł/MW] 12 229,94 11 876,90 15 035,56 17 121,92
Cena ciepła [zł/GJ] 73,99 80,33 105,05 103,59
Usługi przesyłowe – opłata stała (rata miesięczna)  [zł/MW] 4 827,97 5 489,63 5 489,63 6 759,16
Usługi przesyłowe – opłata zmienna [zł/GJ] 26,04 29,51 29,51 36,46

Podane ceny są cenami netto.

 

Jak to się przełoży na koszty i zaliczki dla Państwa?! Sami jeszcze nie wiemy. Teoretycznie nie powinno być drożej. Jak będzie w praktyce – zobaczymy.  Jeżeli przepisy wejdą w życie, to za marzec 2023r. otrzymamy fakturę z przedsiębiorstwa energetycznego uwzględniającą nowe stawki. I wtedy będziemy w stanie ocenić, a raczej „dokładnie przeliczyć” jak mocno wpłynie to na koszty (centralnego ogrzewania i podgrzania wody) oraz czy niezbędne będą dalsze podwyżki…

 

Zachęcam Państwa do zapoznania się z opublikowanym dzisiaj na portalu wp.pl artykułem dotyczącym cen energii dla spółdzielni mieszkaniowych (tutaj). Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP wystosował petycję do Komisji Europejskiej w której wnioskuje o zwolnienie spółdzielni mieszkaniowych z podatku VAT za energię elektryczną i energię cieplną.  Czy tak się stanie i kiedy ?!  Trudno powiedzieć…  

 

Hubert Salamon

Prezes Zarządu S.M. „Perkoz” w Olsztynie

 

Zmiana wysokości opłat od 1 lutego 2023r.

 

Szanowni Państwo,

 

W związku ze wzrostem kosztów energii cieplnej (zmiana taryfy dla ciepła przez MPEC – wzrost o około 20% i powrót stawki podatku VAT za ciepło z 5% do 23%) oraz zmianą wysokości stawki za odpady komunalne z 9,70zł/m³ zużytej wody do 11,10zł/m³, w najbliższych dniach otrzymacie Państwo nowy wymiar opłat, który będzie obowiązywał od 1 lutego br.
W zakresie podwyżki zaliczek na centralne ogrzewanie oraz podgrzanie wody opisywana zmiana będzie dotyczyła większości zasobów w Olsztynie (oprócz budynków przy ul. Jarockiej , Kanta 17, 19 oraz Zielonej 6), a w zakresie zmiany wysokości stawki za odpady komunalne – całych zasobów w Olsztynie.

 

Pod koniec 2022r. otrzymaliśmy informację od MPEC sp. z o.o. o zmianie od 15 grudnia 2022r. taryfy dla ciepła – wzrost o około 20%. Oprócz tego od 1 stycznia br. wróciła „normalna” stawka VAT za energię cieplną w wysokości 23% (od 1 lutego 2022r. do końca ubiegłego roku obowiązywała obniżona stawka w wysokości 5%). Koszty energii cieplnej porównując początek ubiegłego roku do obecnego, wzrosły praktycznie dwukrotnie!!!

Od 1 października 2022r. do 30 kwietnia 2023r. obowiązuje ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, która wprowadziła średnią cenę ciepła z rekompensatą dla uprawnionych odbiorców (dotyczy to przede wszystkim lokali mieszkalnych). Tym samym koszt energii cieplnej spadł wówczas o około 12%, co zostało uwzględnione w Państwa naliczeniach (informacje o zmianie przekazywaliśmy w listopadzie 2022r.). Niestety ponieważ zmienił się udział poszczególnych źródeł ciepła stosowany przy wyliczeniu taryfy przez MPEC – uruchomiona została przez spółkę Dobra Energia dla Olsztyna kotłownia szczytowa (gazowo-olejowa) przy ulicy Bublewicza oraz zmniejszona ilość ciepła dostarczana ze źródła ciepła wytwarzanego przez Michelin Polska S.A. (dla każdego źródła ciepła zatwierdzana jest oddzielna taryfa, a końcowa cena za ciepło wynika z przyjętego algorytmu), wzrosła zarówno cena poszczególnych składników ciepła, a także co istotne dla Spółdzielni i przede wszystkim dla Państwa – wzrosła stosowana w większości rozliczeń cena ciepła z rekompensatą. Szczegółowe informacje o taryfach dla ciepła publikowane są m.in. na stronie MPEC-u : mpec.olsztyn.pl  , a same taryfy zatwierdzane są przez prezesa URE.


Poniżej przedstawiamy Państwu informacje jak zmieniały się w ciągu ostatnich dwóch lat ceny (brutto) dwóch najważniejszych składników opłaty za ciepło, czyli mocy zamówionej i ceny ciepła. Na wykresie widać wyraźnie dwa momenty obniżki – początek 2022r., kiedy obniżono VAT do 5% i październik 2023r., gdy zaczęła obowiązywać cena ciepła z rekompensatą.

 

 

Niestety to nie wszystko. Zgodnie z zapisami przytoczonej powyżej ustawy cena ciepła z rekompensatą obowiązywać będzie do 30 kwietnia 2022r., chociaż już mówi się o przyjęciu przez rząd nowych zapisów ograniczających gwałtowny wzrost kosztów energii cieplnej, ale jak to będzie wyglądało i czy przyczyni się do obniżki ?! Nie wiadomo.
Na chwilę obecną, jeśli nie zostaną wprowadzone ustawowo inne, nowe rozwiązania, a cena ciepła z rekompensatą obowiązywać będzie do końca kwietnia br., wówczas od maja czeka nas kolejna podwyżka rzędu 20-30% !!!

 

Dlatego też jesteśmy zmuszeni do podniesienia zaliczek na centralne ogrzewanie  o 30% i zaliczki na podgrzanie wody z 40 zł/m³ do 50 zł/m³, co pewnie też nie pokryje faktycznych kosztów podgrzania wody. Tak jak wspomniałem wcześniej są to zaliczki i podlegają one późniejszemu rozliczeniu (podgrzanie wody – raz na kwartał; centralne ogrzewanie – raz w roku). Moglibyśmy zostawić zaliczki na niezmienionym poziomie, tak jak to robią niektórzy, a potem zaskoczyć Państwa olbrzymimi niedopłatami przy rozliczeniu wody czy centralnego ogrzewania. Uważamy, że nie jest to żadne sensowne rozwiązanie i byłoby to „zaklinanie rzeczywistości”. A zaskoczenie przy rozliczeniu centralnego ogrzewania mogłoby być olbrzymie i nie koniecznie miłe. Do tego dochodzi druga kwestia – szczególnie znacząca w pierwszej połowie roku. Żeby móc regulować zobowiązania – musimy mieć środki, a one pochodzą z Państwa wpłat. A już za sam grudzień, kiedy taryfa zmieniła się dopiero w połowie miesiąca, a VAT wynosił jeszcze tylko 5%, za energię cieplna na potrzeby ogrzewania i podgrzania wody w samym tylko Olsztynie musieliśmy zapłacić ponad 400 tys. zł ! Za styczeń będzie to pewnie 0,5 mln zł !!!

 

Oprócz podwyżki kosztów energii cieplnej (zaliczki na c.o. oraz podgrzanie wody) od 1 stycznia br. obowiązuje także w Olsztynie nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uchwalona przez Radę Miasta Olsztyna w dniu 29.11.2022r. w wysokości 11,10 zł/m³ zużytej wody (wcześniej 9,70zł/m³). Jest to wzrost w stosunku do wcześniej obowiązującej stawki o 14,5%.

Ponadto powrócił także od 1 stycznia br.  „normalny”, czyli 23% VAT na energię elektryczną i gaz. Jeśli chodzi o energię elektryczną, dokonaliśmy analizy planowanych kosztów i ponieważ stawki nie są duże, a jednocześnie cały czas staramy się szukać oszczędności tam gdzie jest to możliwe, nie planujemy podwyżki opłat za energię elektryczną ogólnego użytku. Niestety na pewno Państwo, jak też każdy z nas, odczuje to na swoich własnych rachunkach za energię elektryczną.
Czy wzrosną koszty gazu i o ile? Dokładnie nie wiemy, gdyż nie otrzymaliśmy nawet jeszcze faktur za grudzień 2022r. Podobno jest to spowodowane zmianami jakie zaszły w PGNiG w związku z przejęciem spółki przez ORLEN. Swoją drogą tutaj chyba nie ma co liczyć na cud, który zdarzył się na stacjach paliw na przełomie roku, gdy mimo wzrostu VAT-u z 5% na 23%, ceny nie wzrosły.

 

Wracając do opisanych podwyżek, niestety są one całkowicie niezależne od nas i nie mamy na nie żadnego wpływu. Jak sytuacja będzie wyglądał dalej?! Trudno powiedzieć. Miejmy nadzieję, że powoli sytuacja zacznie się stabilizować i nie będziemy mieli do czynienia z tak znaczącymi podwyżkami w przyszłości.

 

 

Zarząd S.M. „Perkoz” w Olsztynie

Nowy regulamin rozliczania ciepła

Szanowni Państwo,

 

 

informujemy, że od dnia 17 stycznia 2023r. w Spółdzielni obowiązuje nowy regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła dla budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz podgrzanie wody użytkowej.  Jego treść dostępna jest w zakładce: do pobrania/regulaminy  oraz  TUTAJ.

 

Konieczność wprowadzenia zmian do obowiązującego dotychczas regulaminu wynika z wprowadzenia nowych uregulowań pranych tj. nowelizacji ustawy prawo energetyczne  (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1385 z póżn. zm.) oraz rozporządzenia ministra klimatu i środowiska z 7 grudnia 2021r. w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach (Dz. U. z 2021r. poz. 2273).

 

Ustawodawca, a później Minister Klimatu i Środowiska w formie w/w rozporządzenia, nałożył na właścicieli i zarządców budynków wiele nowych obowiązków informacyjnych. Zmiany będa widoczne już w rozliczeniu kosztów centralnego ogrzewania za 2022 rok.  Inaczej będą rozliczane także koszty zakupu ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody. O ile w przypadku kosztów centralnego ogrzewania zmiany nie będą daleko idące, o tyle system rozliczenia kosztów podgrzania wody zmieni się zasadniczo.

Od 2023 roku podgrzanie wody będzie rozliczane na koszty stałe (koszty mocy zamówionej na potrzeby c.w.u. oraz opłaty przesyłowe stałe), które będą rozliczane proporcjonalnie do ilości lokali w budynku  oraz  na koszty zmienne (koszty energii zużytej na podgrzanie wody oraz opłaty przesyłowe zmienne, przeliczone na koszt jednostkowy podgrzania 1m3 wody, na podstawie zużycia ciepłej wody w całym budynku), które będą rozliczane proporcjonalnie do ilości wody zużytej w danym lokalu.

 

Zmiany będą widoczne już w rozliczeniu kosztów centralnego ogrzewania za 2022 rok oraz w rozliczeniu kosztów podgrzania wody za I kw. 2023r.

 

 

 Zarząd S.M. „Perkoz” w Olsztynie

Pogotowie gazowe – tel. 992 | Straż miejska - tel. 986 | Pogotowie energetyczne – tel. 991 | Pogotowie Techniczne – Usługi Hydrauliczno-Gazowe 24h Krzysztof Nowak – tel. 516-233-220, 726-566-022
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.