Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni

ZAWIADOMIENIE

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Perkoz” w Olsztynie działając na podstawie art. 39 §1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz. U. 1982 Nr 30 poz. 210 z późn. zm.), § 97 ust.3 pkt 10 Statutu Spółdzielni  oraz art.83 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 27 z późn. zm.)  zwołuje:

 

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni

 

na dzień 19 czerwca 2024 r. o  godz. 1700

 

Miejsce obrad: Starostwo Powiatowe w Olsztynie Pl. Bema 5 – sala narad nr 1 (parter). Wejście od podwórka od ul. Kopernika.

 

PORZĄDEK  OBRAD  WALNEGO  ZGROMADZENIA :

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Odczytanie listy złożonych pełnomocnictw do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
 3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie:  przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji:  a) Skrutacyjnej,  b)  Wnioskowej.
 6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023 – podjęcie uchwały.
 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni wraz ze sprawozdaniem finansowym (bilansem) za rok 2023 – podjęcie uchwały.
 8. Przeznaczenie nadwyżki bilansowej za rok 2023 – podjęcie uchwały.
 9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za rok 2023 – podjęcie uchwał.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań.
 11. Rozpatrzenie wniosków przedstawionych przez Komisję Wnioskową Walnego
  Zgromadzenia Członków.
 12. Zamknięcie obrad.

 

Materiały objęte porządkiem obrad wraz z projektami uchwał będą wyłożone do wglądu od dnia 05.06.2024r. w biurze Spółdzielni w Olsztynie przy ul. Burskiego 9.

 

Udział w Walnym Zgromadzeniu mogą wziąć członkowie osobiście albo przez wyznaczonego pełnomocnika po okazaniu dowodu osobistego.

Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

                          

 

                                                                              Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „PERKOZ” w Olsztynie

powrót
Pogotowie gazowe – tel. 992 | Straż miejska - tel. 986 | Pogotowie energetyczne – tel. 991 | Pogotowie Techniczne – Usługi Hydrauliczno-Gazowe 24h Krzysztof Nowak – tel. 516-233-220, 726-566-022
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.